Брой 1. За националната сигурност от всички гледни точки!

Брой 1. За националната сигурност от всички гледни точки!

Българите сме носители на древен ген и древни традиции, но днес ние сме във финансова, демографска и културна криза, която влияе на всички аспекти на националната сигурност на България. Списанието „Национална сигурност“ се опитва да покаже всички гледни точки влияещи на тези процеси и ще бъде интересно за всички родолюбиви българи. В рубриките на настоящия брой ще намерите отговори на въпроси, като:

  • Какво мисли бизнеса за националната сигурност?
  • Националната сигурност през очите на разузнавача?
  • Криминална хроника от експерти на МВР.
  • Военни анализи.
  • Патриотичен глас. Какво мислят чужденците за националната сигурност на България?
  • Ревюта, рецензии и др.
Предизвикателства пред диверсификацията на енергийните ресурси на балканите и България
Предизвикателства пред диверсификацията на енергийните ресурси на балканите и България

Автор: Доцeнт д-р Николай ЦОНКОВ, катедра „Регионално развитие“, УНСС, Директор на Център за регионални изследвания. Доц. д-р Николай ЦОНКОВ е роден в София през 1980 година. Завършва средното си образование в Габрово в Техникум по механоелектротехника. Има бакалавърска степен по политология и магистратура по стопанско управление в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е докторски степени по Народно стопанство (регионална икономика и администрация) в УНСС и по Организация и управление на дейностите извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната) във Военна академия „Г.С. Раковски“. Бил е съветник по икономическите въпроси и военноотбранителната индустрия на бившия военен министър Ангел Найденов в периода 2013-2014 г. Зам.-председател на Съвета на директорите на ТЕРЕМ ЕАД в същия период.

Николай Цонков е зам.-председател на комисията по отбрана и член на комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание. През 2017 година Николай Цонков придобива академичаната длъжност „Доцент“ по специалност „Регионално развитие (Регионална пазарни институции)“ в катедра Регионално развитие на УНСС. Директор на Център за регионални изследвания към катедра „Регионално развитие“ на УНСС. От 2007 до 2012 година води курсове във ВА „Г.С. Раковски“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.

Резюме: Диверсификацията на енергийните ресурси на Балканите е важна част от подобряване на регионалните икономически отношения и повишаване нивото на регионална сигурност и развитие. Тя зависи от икономическата и социална сигурност на страните и конкретно на България. Причина за това са стабилността, която е необходима, за непрекъснат процес на доставки и разбира се на каква цена се доставят ресурсите. Основна част от икономическата сигурност са социалната и енергийната. За да се анализират предизвикателствата пред диверсификацията на енергийните ресурси трябва да се имат предвид няколко фактора като: среда на сигурност; източници на енергийни ресурси; енергийна транспортна инфраструктура; производство на електроенергия; енергиен пазар; алтернативите. При определени обстоятелства българската държава би могла да играе ролята на регионален енергиен център.
Ключови думи: дивесификация, среда на сигурност, енергийни ресурси, икономическа сигурност, енергийна сигурност, социална сигурност, енергиен пазар, енергийна транспортна инфраструктура, тръбопроводи, регионален енергиен център.

РЕКЛАМА ВУСИ

Рубрика „Криминална хроника“

Взаимодействие на криминална полиция с други структурни звена в МВР при разкриване на престъпления
Взаимодействие на криминална полиция с други структурни звена в МВР при разкриване на престъпления

Авторът: Д-р Андрей ДЖУНИН – факултет „Полиция“ на Академия на МВРАвторът е роден в гр. Видин, завършил е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София. Работил е в органите на МВР, като служител от криминална полиция в 07 районно управление и Столична дирекция на вътрешните работи. Съавтор е на учебник „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност“. Автор е на студии и други публикации по въпроси, свързани с противодействието на престъпността. Участник в научни конференции и работни семинари по тематика, отнасяща се до защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.

Резюме: Ефективността на повечето дейности извън сферата на материалното производство е в пряка зависимост от взаимодействието на органите, които ги осъществяват, с други органи и организации. Една такава дейност е оперативно-издирвателната. Тя се осъществява от оперативно-издирвателните органи в структурите на Министерството на вътрешните работи. Криминална полиция е структурно звено (отдел, сектор или група) в тези структури и основната му задача е превенция и разкриване на престъпленията от състава на конвенционалната престъпност. За разкриването на тези престъпления в много от случаите се налага взаимодействие с други структурни звена на Министерството на вътрешните работи, с други държавни органи и организации.
Ключови думи: оперативно-издирвателна дейност, взаимодействие, криминална полиция, разкриване, престъпление.

Реклама – Централно Военно Окръжие

През очите на разузнавача

Принципи на дефанзивното контраразузнаване
Принципи на дефанзивното контраразузнаване

Автор: доцент д-р Милен Иванов, МВР

Резюме: Статията разглежда основните принципи, на базата на които трябва да се изгражда системата на дефанзивното контраразузнаване. Изведени са основните им характеристики и е посочена връзката на тези принципи с конкретното им реализиране на практика.
Ключови думи: Контраразузнаване, разузнаване, операции, национална сигурност, саботаж, тероризъм, проникване.

Реклама – ARGUS

Съвременни интерпретации на разузнаването и информационните процеси в бизнеса
Съвременни интерпретации на разузнаването и информационните процеси в бизнеса

Автор: Д-р Валентина Хорозова е преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол” в Академията на Министерството на вътрешните работи. Дипломира се в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като бакалавър по „Публична администрация” и магистър по „Европейска интеграция” и „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси”. В Академията на министерството на вътрешните работи завършва магистърска програма „Защита на националната сигурност”. През 2016 година защитава докторска дисертация на тема „Оптимизиране на разузнавателните процеси в бизнеса” в Академията на министерството на вътрешните работи. Хоноруван лектор е в катедра „Наказателно правни науки и сигурност” на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Хоноруван преподавател е в катедра „Международни отношения” в УНСС.

Резюме: Статията представя накратко възникването и развитието на конкурентното разузнаване като самостоятелно направление за сигурността на бизнеса. Направено е подробно проучване на литературните източници в тази област. Основните отличителни характеристики на конкурентното разузнаване са извлечени и описани подробно.

Ключови думи: конкурентно разузнаване, сигурност, разузнаване, бизнес, разузнавателни процеси.

Военни анализи

Военната наука и националните интереси на Руската федерация
Военната наука и националните интереси на Руската федерация

Подполковник доктор Живко ЖЕЛЕВ – Военна академия “Георги Раковски”, Катедра „Съвместни операции и планиране”

Резюме: В статията е представена връзката между реализирането на националните интереси и използването на военната сила като инструмент на националната мощ на Руската Федерация. Структурата на съвременната военна наука е анализирана в логическа и съдържателна последователност.
Ключови думи: национални интереси, военна наука, стратегия, оперативно изкуство

Реклама -CMDR COE

Патриотичен глас

Бележит български родов клон, пресъхнал в сталинските лагери на смъртта
Бележит български родов клон, пресъхнал в сталинските лагери на смъртта

Проф. д.и.н. Манчо Веков е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор по история” (PhD) след защита на дисертация върху “Проблеми на историческата метрология, 1990 г.
2014 г. получава научната степенДоктор на историческите науки (DSc) след защита на дисертационен труд на тема: „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“. 2017 – удостоен е с академичната длъжност професор. Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания – БАН и заместник – ръководител на секция „Помощни исторически науки и информатика”. Член на редколегията на списание „Родознание/Genealogia”. Главен редактор на „Интердисциплинарни диалози на историята”/ С., 2009, 366 с./ и „Евразийски хоризонти: минало и настояще“/С., 2011, 437 с./. Автор е над 100 студии и статии, на монографиите: Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с. – удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.; Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.;; Българската гнеалогията в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.
Резюме: Родолюбието и борческия дух са „ген” в родословието на Георги Раковски, белязал живота и дейността на потомъка Кръстьо Раковски. В последните години излезе значителна по обем литература, но все още са оскъдни изследванията за неговата дейност в края на Първата световна война .Това определи и акцента в настоящия анализ. По това време той е председател на Съвета на народните комисари на Украйна. Този φакт изиграва положителна роля за установяването и укрепването на българо-украинските отношения. Още преди смъртта на Ленин Раковски влиза в остри противоречия със Сталин и резултатът – осъден на 20 години трудов лагер, но след началото на Отечествена война е разстрелян по т.нар. сталински списъци на 11 септември 1941 г.
Ключови думи: Георги Раковски,Котел, Първа световна война, репресии, Украйна, Коминтерн, Румъния, социалдемократи, дипломат.

Рецензии и ревюта на публикации от пресата

Международната дунавска комисия с българско участие – от сигурността и разбирателството до изменчивостта в реалностите по реката 1919-1940/1944 г.
Международната дунавска комисия с българско участие – от сигурността и разбирателството до изменчивостта в реалностите по реката 1919-1940/1944 г.

Ключови думи: Международна Дунавска Комисия, Дунав, Румен Караганев, Богдан Морфов, 

Представя ВМЗ ЕАД Сопот

Никола Попов – сам сред свои и чужди
Никола Попов – сам сред свои и чужди

Доцент доктор Антоанета Георгиева Запрянова е родена на 10 септември 1942 в Стара Загора. Средното си образование получава в родния град, а висшето – в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „История”, профил „Архивистика”, втора специалност „Философия”. Научна кариера – Институт за исторически изследвания при БАН. Защитава докторантура на тема “Документът в историческото познание”. Председател е на Българската генеалогична федерация и главен редактор на списание „Родознание/Genealogia”. Научната специализация е в областта на теория на историческото познание, методология и история на генеалогия, историческа хронология, интердисциплинарни взаимоотношения на помощните исторически науки. Автор е на монографии, студии, статии, сред които са: Запрянова-Тодорова, А. Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Изд. “Нов ден”, 1994, 154 с. ISBN 954-8575-63-5; Запрянова, А Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, 221 с. (второ допълнено издание). ISBN 954-407-1863-5; Запрянова, А., Е. Вечева. Историците – за истината, за насилията, за себе си. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1994, 264 с. ISBN 954-07-0236-4; Умленски, В. В. Шкодров, А. Запрянова. Времето и календарният проблем. София: Акад. Издателство “Марин Дринов”, 2005, 255 с. ISBN 954-322-025-5; Станчев, М., Л. Георгиев, А. Запрянова, П. Чолов. Василий Каразин. Живот и дейност (По случай 200 години от основаването на Харковския национален университет “В. Н. Каразин”). София: Академично издателство “М. Дринов”, 2005, 378 с. ISBN 954-322-053-0; Запрянова,А. кКак да изследваме своя род. София. 2019, Изд. ДиоМира”, 296 с. трето допълнено издание). ISBN 978-619-91334-0-8
Резюме: Никола Попов е име, което остава непознато в родната ни история, а е пример за вярно служене на своето верую. От забрава го изведе Лазар Георгиев /1927-2017/ с книга си, озаглавена „Сам сред свои и чужди”. Роден в село Кирово, живял и работил в много градове на страната, а по-късно и в чужбина, той става съветски разузнавач. Въз основа на архивни документи и спомени е разкрит героичният път на резидента, загинал в нацистки крематориум – вярвайки, че може да се изгради хуманен свят – без диктатура и фашистка идеология.
Ключови думи: генеалогия, документ, идеал, резидент, тактика, Гестапо, крематориум

Реклама

StillZee Art Consultancy Ltd.
StillZee Art Consultancy Ltd.

The company StillZee Art Consultancy Ltd. was founded eleven years ago as a private enterprise for Language Auditing Services, and it started functioning on a broad base in 2007 in Sofia, Bulgaria. Throughout the years I have founded another company – MODULOR Education and Consultancy Ltd., which is still functioning, but I sold it to another person, so it’s not mine at the moment. That is one of the reasons why I can say that during the years I have proved my abilities in the private sector as a Language Consultant.

Български Червен Кръст

Българският Червен кръст е част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Организацията подпомага държавните структури в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия и при опазване и укрепване живота и здравето на населението.

В изпълнение на своята хуманна мисия БЧК реализира дейности, свързани с намаляване уязвимостта и социалното изключване на най-нуждаещите се в страната с цел подобряване качеството им на живот. Всяка година чрез своите доброволци организацията достига до близо 1 млн. нуждаещи се от подпомагане. В БЧК е Планинската спасителна служба и Водноспасителната служба. Организацията е част от Единната спасителна система на страната, участва активно в разработването и актуализирането на Националната програма за защита на населението при бедствия и плановете към нея.

Климатичните промени и влиянието им върху средата на сигурност

Полковник Орлин Николов, Майор Светозар Босилков

Развитието на климатичните промени все повече се оказват фактор, който играе ключова роля при формиране на бъдещата среда на сигурност. Днес държавите и организациите са изправени пред редица предизвикателства, които касаят устойчивото развитие на човешкото общество , а взаимодействието между политическите, социалните, технологичните и екологични течения оказват пряко влияние върху средата на сигурност в глобален аспект. Климатичните изменения в следствие на глобалното затопляне все повече влияят, както на начина на живот на отделния индивид, така и на политиките, с които държавите целят осигуряването на необходимото ниво на сигурност за нормалното функциониране на обществото.

КИБЕРСИГУРНОСТТА – ключов елемент от националната сигурност на държавата

Системи за киберсигурност

Днес правителствата, организациите и бизнесът по целия свят са изправени всекидневно пред различни кибератаки, при които се правят опити да бъде получен нелегално достъп до чувствителна информация, засягаща важни данни и дори стратегически обекти от национално значение.

На заседанието на Северноатлантическия съвет във Варшава (8-9 юли 2016 г.) се дефинира пети домейн в платформата на НАТО за сигурност и отбрана, където киберсигурността се определя като един от основните приоритети на организацията. Определени са и приоритетните направления като изграждане на колективни способности на Алианса, в това число и включване на киберотбраната в процеса на планиране и на увеличаване на инвестициите на страните членки в тази сфера.

Република България е сред водещите страни, подписали меморандум, в изпълнение на решенията от Варшава за обявяването на киберпространството като отделен домейн в НАТО.

Днес говорим за киберсигурност

Киберсигурност

Днес информационните и комуникационни технологии са критично важни, за да бъде осигурен нормалния достъп до жизненонеобходимите за съвремения човек ресурси и услуги като вода, електричество, здравеопазване, транспорт и инфраструктура. Лесното достигане до тези информационни и комуникационни технологии и ниската цена на устройствата и машините за тях, превръщат впечатляващ брой хора в потенциални контрабандисти на информация, а самата информация – в стратегически ресурс.
Повишаването на нивото на киберсигурност е тема, която вълнува цялото ни общество, докато то става все по-зависимо от глобалната информационна и комуникационна инфраструктура. Като всяко общо благо, киберпространството доказано може да се използва като поле за злоупотреби, а това води след себе си нуждата от адекватна защита.
По своята същност киберсигурността е съвкупност от политики и практики, които защитават компютрите, мрежите, програмите или системите от кибератаки, които в комбинация с множество вектори на атака могат да постигнат големи щети.

Реклама – Аптека Добрев

Реклама – Солна терапия

Пожелаваме ви приятно четене. А ако желаете да публикувате вашите виждания, мнения или идеи по всички въпроси на националната сигурност можете да ни изпратите Ваш материал. Не случайно слогънът на списанието е „За националната сигурност от всички гедни точки“.