Членове на редакционната колегия:

 1. проф. д.н. ген-майор (о.з.) д-р Валери Лазаров Лазаров
 2. полк. проф. д.н. д-р Георги Стоянов Карастоянов
 3. проф. д.н. д-р Стойко Димитров Стойков
 4. проф. д.н. д-р Любомир Кирилов Тимчев
 5. проф. д-р Владко Мичов Иванов
 6. проф. д.и.н. д-р Манчо Ангелов Веков
 7. проф. д-р ю.н. д-р Илия Василев Илиев
 8. проф. д.н. д-р Георги Василев Бахчеванов
 9. проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 10. полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов
 11. полк. доц. д-р Петко Стефанов Димов
 12. доц. д-р Николай Иванов Цонков
 13. полковник доц. д-р Тотко Симеонов Симеонов
 14. полк. доц. д-р Стоян Георгиев Стойчев
 15. доц. д-р Симо Георгиев Михов
 16. полк. доц. д-р Иван Костадинов Вълков
 17. полковник доц. д-р Петър Господинов Маринов
 18. полковник доц. д-р Нелко Петров Ненов
 19. полковник доц. д-р Владко Филипов Сидеров
 20. Полк. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов
 21. проф. д.и.н. Трендафил Атанасов Митев
 22. доц. д-р Антоанета Георгиева Запрянова
 23. м.ф.н. Зорница Миленова Драгостинова

Издател и редактор: Свиленка Атанасова

Коректори:
Надежда Иванова
Емилия Христова

Отговорности на редколегията

Редакционната колегия рецензира материалите, които се публикуват и от нейните членове се очаква:

 • да приемат или отхвърлят предложените за публикуване статии;
 • да публикуват материали, които са в помощ на процеса за образование и обучение в областта на сигурността и отбраната;
 • да направят списанието достъпно за обществото и да осигурят получаването на обратна информация за публикуваните материали;
 • да осигурят публикуването само на качествени материали;
 • да осигурят свобода на изразяване на мненията на авторите;
 • да поддържат почтеността в академичните среди;
 • да предотвратяват опитите на бизнес средите да компрометират научността;
 • да бъдат готови да публикуват коригиращи бележки или извинения, когато се налага;
 • да запазват анонимността на рецензентите и конфиденциалността на бележките;
 • да не допускат конфликт на интереси или плагиатство;
 • да повишават и насърчават обективността и отговорното поведение в процеса на оценяване на материалите.