Членове на редакционната колегия:

 1. проф. д.н. ген-майор (о.з.) д-р Валери Лазаров Лазаров
 2. проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 3. проф. д.н. д-р Любомир Кирилов Тимчев
 4. проф. д-р Владко Мичов Иванов
 5. проф. д.и.н. д-р Манчо Ангелов Веков
 6. проф. д-р ю.н. д-р Илия Василев Илиев
 7. проф. д.н. д-р Георги Василев Бахчеванов
 8. проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 9. доц. д-р Николай Иванов Цонков
 10. доц. д-р Симо Георгиев Михов
 11. доц. д-р Иван Костадинов Вълков
 12. полк. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов
 13. проф. д.и.н. Трендафил Атанасов Митев
 14. доц. д-р Антоанета Георгиева Запрянова
 15. м.ф.н. Зорница Миленова Драгостинова
 16. проф. д-р д-р Лолита Петрова Николова
 17. проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов

Издател и редактор:

Свиленка Атанасова

Графичен дизайнер: Свиленка Атанасова
Уеб-администратор: Ивайло Начевски

Коректори:
Надежда Иванова
Емилия Христова
доц. д-р Калина Стефанова Мичева – Пейчева

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Издава и разпространява „Виктори Издат и издателство „ДиоМира“