Списание "Национална сигурност"

Редакционна колегия

Членове на редакционната колегия:

 1. проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 2. проф. д.н. д-р Любомир Кирилов Тимчев
 3. проф. д-р Владко Мичов Иванов
 4. проф. д.и.н. д-р Манчо Ангелов Веков
 5. проф. д-р ю.н. д-р Илия Василев Илиев
 6. проф. д.н. д-р Георги Василев Бахчеванов
 7. проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 8. полк. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов
 9. доц. д-р Николай Иванов Цонков
 10. доц. д-р Иван Костадинов Вълков
 11. проф. д.и.н. Трендафил Атанасов Митев
 12. доц. д-р Николай Евгениев Крушков 
 13. проф. д-р Борис Тодоров Колев
 14. доц. д-р Антоанета Георгиева Запрянова
 15. м.ф.н. Зорница Миленова Драгостинова
 16. проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов
 17. доц. д-р Людмила Павлова Векова

Издател и редактор:

Свиленка Атанасова

Графичен дизайнер: Свиленка Атанасова
Уеб-администратор: Ивайло Начевски

Коректори:
Надежда Иванова
доц. д-р Калина Стефанова Мичева – Пейчева

Координатор:
д-р Светлана Спасова

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Издава и разпространява „Виктори Издат“ – ЕООД