Списание "Национална сигурност"

Редакционна колегия

Членове на редакционната колегия:

 1. проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев
 2. проф. д.п.н. Георги Любенов Манолов
 3. проф. д.н. д-р Любомир Кирилов Тимчев
 4. проф. д-р Владко Мичов Иванов
 5. проф. д.и.н. д-р Манчо Ангелов Веков
 6. проф. д-р ю.н. д-р Илия Василев Илиев
 7. проф. д.н. д-р Георги Василев Бахчеванов
 8. проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев
 9. професор д. н. Десислава Владимирова Йосифова
 10. полк. доц. д-р инж. Галин Райнов Иванов
 11. полк. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов
 12. доц. д-р Николай Иванов Цонков
 13. доц. д-р Иван Костадинов Вълков
 14. проф. д.и.н. Трендафил Атанасов Митев
 15. доц. д-р Николай Евгениев Крушков 
 16. проф. д-р Борис Тодоров Колев
 17. доц. д-р Антоанета Георгиева Запрянова
 18. м.ф.н. Зорница Миленова Драгостинова
 19. проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов
 20. доц. д-р Людмила Павлова Векова
 21. Йоанна Славомирова Веселинова, докторант УниБИТ
 22. доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова

Издател и редактор:

Свиленка Атанасова

Графичен дизайнер: Свиленка Атанасова
Уеб-администратор: Ивайло Начевски

Коректори:
Надежда Иванова
доц. д-р Калина Стефанова Мичева – Пейчева

Координатор:
д-р Светлана Спасова

Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Издава и разпространява „Виктори Издат“ – ЕООД