Указания за авторите

Статии се предлагат за публикуване след регистрация в списанието.

Към всяка статия са необходими кратко резюме и ключови думи. В края на статията да има информация за контакти с автора, негова снимка и кратки биографични данни, както и подписано уверение, че трудът му не съдържа класифицирана информация.

Таблиците и фигурите да са с поточна номерация, а за формулите тя да е представена вдясно.

Библиографското цитиране на използваните източници е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им – в края на статията (Endnotes). Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници.

Статии, които не са оформени в съответствие с посочените изисквания, не се приемат за рецензиране и публикуване в списанието. Редакцията не уведомява авторите при отпадане на статиите им след решение на редколегията.

Подаване на ръкопис и ред за публикуване

Изпратете вашата статия, оформена за публикуване като прикачен документ с имейл на viktori_izdat@mail.bg или diomira@mail.bg Ако в нея има изображения, снимки, фигури или схеми ги доблирайте допълнително, като JPG или PNG файл с големина не повече от 100 mb.

Отговорност на авторите на статии

  • С изпращането на статията авторите  декларират, че носят цялата отговорност за публикувания материал, съгласно закон за авторското право и сродните му права.
  • Декларират, че предлаганите текстове, снимки и изображения не са публикувани или не предстои да бъдат публикувани в друго списание, или да посочат онези части, които вече са били използвани в друга тяхна публикация.
  • Авторите са отговорни за коректното цитиране и използване на литературните източници.
  • Авторите са длъжни да пазят данните за предадените  материали и при необходимост да ги предоставят на списанието.
  • Авторите са длъжни да не допускат плагиатство в своите статии.
  • Авторите трябва да декларират случаите, които могат да бъдат разглеждани като конфликт на интереси при публикуването на даден материал.

Действия в случай на констатирано неетично поведение

  • Случаи на плагиатство, конфликт на интереси, изопачаване на данни или всяко друго забелязано неетично поведение могат да бъдат съобщавани на редакционната колегия от всекиго и по всяко време.
  • За неетично поведение може да се смята всеки случай, който не е в съответствие с общите положения или отговорностите, посочени в предишните раздели.
  • Анонимните сигнали няма да бъдат толерирани и ще остават без отговор.
  • Не се допуска обвинение, преди да има доказателства.