Списанието е индексирано в Националния референтен списък (НРС) на „Национален център за информация и документация“  под номер 3387.

Указания за авторите

Статии се предлагат за публикуване след одобрение от независими експерти от редколегията на списанието. Може да ги изпратете във Word формат,  оформени за публикуване с коректно описана литературата и цитирания.

Към всяка статия се представя информация за контакт с автора, кратка биография, резюме и ключови думи за представяне на статията в сайта на списанието.

Подаване на ръкопис и ред за публикуване

Изпратете вашата статия, оформена за публикуване като прикачен документ с имейл на viktori_izdat@mail.bg или diomira@mail.bg. Ако в нея има изображения, снимки, фигури или схеми ги дублирайте допълнително, като JPG или PNG файл с големина не повече от 100 mb. Също така изпратете подписано и сканирано уверение, че трудът не съдържа класифицирана информация и декларация за оригиналност на авторския материал, които може да  изтеглите от тук, след като ги подпишете, се изпращат сканирани заедно със статията.

С изпращане на материала авторите на статии декларират:

  • че авторите носят цялата отговорност за публикувания материал, съгласно законa за авторското право и сродните му права, както и закон за защита на класифицираната информация.
  • че предлаганите текстове, снимки и изображения са авторски.
  • че цитирането и използваните литературните източници са коректно посочени.