Брой 2. „Сила от ваша страна“

Брой 2. „Сила от ваша страна“

Новият брой е под надслов „Сила от ваша страна“, което е слогана на компания General Dynamics с подкрепата на която излиза настоящия печатен брой на списание Национална сигурност“.  В него ще намерите интересни анализи за защита на критичната енергийна инфраструктура, системата за управление на информационни процеси и много новости в бойната и инженерна техника на Въоръжените сили.

ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЯДРО НА ПОЛИТИКАТА И СИСТЕМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

Светлозар Стоянов Лазаров, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС, главен секретар на МВР в периода 2013-2015 година.
Резюме: Анализът на новите глобални процеси изисква създаването на ефективен модел на управление на сигурността на критичната енергийна инфраструктура и интегрирането му в системата на енергетиката, от една страна, и в системата на сигурността на държавата – от друга.
Това налага изграждането на единна стратегия в областта на защитата на критичната инфраструктура и възприемането на единен концептуален модел за интегриране на всички аспекти на сигурността в областта на енергийната критична инфраструктура, както и провеждането на политики за сигурност.
Ключови думи: национална сигурност, енергийна сигурност, критична инфраструктура, критична енергийна инфраструктура, политика за сигурност.

CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE PROTECTION – NUCLEAR OF POLICY AND SYSTEM FOR ENERGY SECURITY.  Svetozar Stoyanov  Lazarov, doctoral student in the department OF National and Regi onal Security at UNWE, Chief Secretary of the Ministry of Interior in the period 2013-2015
Abstract: The analysis of new global processes requires the establishment of an effective model for managing the security of critical energy infrastructure and its integration into the energy system on the one hand, and the system of state security – on the other.
This requires the establishment of a unified strategy on protection of critical infrastructure and the adoption of a conceptual model for integrating all aspects of security in energy critical infrastructure and the conduct of security policies.
Key words: national security, energy security, critical infrastructure, critical energy infrastructure, security policy.

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ

Проф. д. ик. н. Стоян Денчев,  реализира своите научни интереси в професионалните направления „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Национална сигурност“. Той е председател на Общото събрание и директор на Института по информация и сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, България. Проф. Денчев е почетен председател на Съюза на народните читалища и член на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.

Stoyan Denchev is a Professor, Doctor of Economic Sciences. Prof. Denchev realize his scientific interests in a professional fields “Public communication and Information Sciences” & ”National Security” He is a President of the University General Assembly and Director of Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security of the State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria. Prof. Denchev is a Honorary President of the Bulgarian People’s Union of “Chitalishta” (Municipality Cultural Centers) and Member of the Church Warden to the “St. Aleksander Nevski” Patriarch Cathedral, Sofia.

докторант Стелиана Йорданова, има магистърска степен по Национална сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София и е докторант към катедра „Национална сигурност“ в същия университет. Нейните научни интересите са насочени в областта на Хибридните войни, Цветните революции и контрола върху Системата за национална сигурност.

Steliana Yordanova has a Master degree of “National Security” from the State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria and Doctoral Student in a Department of “National Security” to the same University. Her scientific interests are directed to the field of Hybrid Wars, Color Revolutions and a Control under the System of National Security.

Резюме: Без да анализираме понятието „държава“ от политологическа гледна точка, за целите на нашето изследване ние я разглеждаме като добре структурирана и организирана сложна система. Ако без претенции за изчерпателност се спрем на една от може би най-универсалните и съдържателни дефиниции на това понятие, то системата като множество от взаимосвързани, взаимодействащи и/или взаимозависими елементи, които образуват едно цяло“, дава на изследователите свобода за нейната прагматична интерпретация в областта на сигурността.
От теоретична гледна точка, а и от практиката е ясно, че за успешното и ефективно реализиране на протичащите информационните процеси в дадена система, основна предпоставка за постигане на предварително заложените цели се явява осигуряването на информационно предимство. За постигането на такова предимство от съществено значение се явяват дейностите по придобиването, обработката, съхранението и релевантното разпространение на информацията.
Информационното предимство се явява крайъгълен камък за реализирането и успешното функциониране на всяка една система за управление на информационни процеси за ранно предупреждение, наблюдение и противодействие на моделите за ненасилствена смяна на политически режими. Този факт е залегнал и в основата на нашето изследване.
Ключови думи: информационно предимство, фалшиви новини, цветни революции, постцветни революции.

Abstract: Without analyzing the concept of a ‘state’ from a political point of view and for the purposes of our research, we see it as a well-structured and an organized complex system. If we look at one of perhaps the most universal and meaningful definitions of this concept without claims of exhaustiveness, then the system, as a ‘set of interconnected, interacting and / or interdependent elements that form a whole’, gives researchers the freedom to interpret it pragmatically in the field of security.
Both in theory and in practice it is clear that for the effective work of information processes within any system a major prerequisite for achieving the set goals is the provision of information advantage. To achieve such advantage, it is of utmost importance to ensure the acquisition, processing, storing and relevant dissemination of information.
Information advantage is a milestone for the realization and successful functioning of any system for managing information processes for early warning, observation and counteraction to the models of non-violent change of political regimes. this is at the heart of our research.

Key words: information advantage, fake news, color revolutions, post-color revolutions

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИКИ В РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

Проф. д-р Илин Савов, факултет „Полиция”. Академия на Министерство на вътрешните работи

 CONTROL OVER THE APPLICATION OF INTELLIGENCE TECHNIQUES IN THE REPUBLIC OF FRANCE – Prof. Dr. Ilin Savov. Faculty Police”. Academy of the Ministry of the Interior

Резюме: В статията се разглеждат промените в законодателството в контрола върху прилагането на разузнавателните техники в Република Франция. Посочени и оценени са различните видове процедури по прилагането на специални разузнавателни средства в Република Франция. Анализирана е необходимостта от създаването на контролни органи, които да имат право да проследяват процеса при придобиване на информация от специални разузнавателни средства в борбата с престъпността и противодействието на тероризма.

 Ключови думи: Национална комисия за контрол на разузнавателните техники, оперативно-технически способи, Република Франция, тероризъм, организирана престъпност

 Abstract: This article examines changes in legislation to control the implementation of intelligence techniques in the French Republic. The different types of special intelligence deployment procedures in the Republic of France are indicated and evaluated. The necessity of establishing control bodies, which have the right to follow the process of obtaining information from special intelligence in the fight against crime and counter-terrorism, is analyzed.

Ислямът при държавите-наследници на османската империя в контекста на национално-малцинствените проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел.

проф. д.и.н. Валери Стоянов e-mail:  valeryst11@yahoo.com, personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
Валери Стоянов е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките.  Магистър е по тюркология на Софийския университет (1974), доктор по философия на Хумболтовия университет в Берлин (1981), доктор на историческите науки (2004). Има над 150 научни публикации, отнасящи се до различни аспекти на помощните исторически науки (дипломатика, палеография, ономастика), евразийските конни народи (хуни, българи, кумани), националните и малцинствени въпроси, проблемите на европейския ислям и др.

Валери Стоянов е заемал различни позиции в научни сдружения като Специализирания съвет по нова и най-нова история към ВАК, Научния съвет на Института за исторически изследвания, бил е член на ръководството на Хумболтовия съюз в България, член на Комисията за история на Югоизточна Европа при Фондация „Про-Ориенте“ (Виена), председател на българската част на Българо-унгарската историческа комисия, председател на Комисията за исторически науки при ВАК и др.  Близо 20 години е бил заместник директор на Института за исторически науки; от 1992 г. е ръководител и на неговата Секция по „Помощни исторически науки и информатика“.

Резюме  В текста е предприет опит за очертаване в хронологичен план на ситуацията с мюсюлманското население в основните направления на балканския национален ландшафт с акцент на Гърция, България и Босна. Отчита се, че спецификите при регулиране на малцинствения въпрос в трите страни се дължат на различията в тяхната политическа и социално-икономическа система, като водоразделът е по граничната полоса между „комунизъм“ и „либерална демокрация“, както и   принадлежността към НАТО (Гърция и Турция), Варшавския пакт (България) или Движението на необвързаните държави (Босна в рамките на Югославия).  Това обуславя и нуждата от по-добро познаване на състоянието и тенденциите на развитие на исляма във всяка една страна.

Ключови думи Балкански ислям; Османско наследство; Югоизточна Европа; турци, бошнаци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и Босна; национална сигурност и малцинствена политика; уахабизъм.

Аспекти от участието на България във Варшавския договор

М-р д-р Калин Ранчев

Резюме: В статията се анализира механизма за вземане на решения по въпросите за националната сигурност през периода в края на Студената война. Значението на тези въпроси оказва влияе върху изграждането и развитието на органите за стратегическо ръководство и на произтичащите от това политически решения по въпросите за националната сигурност.
Ключови думи: Студена война, Държавен комитет на отбраната (ДКО), Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), Бяла книга.

Aspects of Bulgaria’s participation in the Warsaw Pact Kalin Ranchev
Abstract: The article analyzes the decision-making mechanism for national security issues during the Cold War period. The importance of these issues has an impact on the establishment and development of strategic guidance bodies and the resulting policy decisions on national security issues.
Key words: Cold War, State Defense Committee (DOC), National Security Advisory Council (CSNC), White Paper.

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: полк. о. р. доц. Николай Колев

Резюме: В статията са изследвани някои от съвременните възгледи за войната и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. При анализа на политическото се акцентира върху полисемантичния на понятието и се приема, че то трябва да се схваща като процес на управление, който не се обвързва със социалните нива, върху които се упражнява. Подчертава се необходимостта от ясно дефиниране на термините във военната наука. Анализирани са взаимодействията между „войната и държавна политика“ и/или „политика на социалните групи„ войната, насилието и човешката агресия“; „войната и историята, социалния прогрес/ регрес, цивилизация“ и др. Направен е критичен преглед на концепциите на авторите, които приемат, че Клаузевиц абсолютизира политическото във войната или смятат, че той е стеснил същността й, тъй като не е взел предвид невоенните форми на борба. В статията е отделено специално внимание на теориите на информационните и хибри
дните войни. Анализите са илюстрирани с примери от историята и съвременните войни. Според автора, под въздействието на научния и технологичен прогрес, методите за водене на война са се променили, което не променя нейната философска същност. Акцентирайки върху теоретична проницателност на Клаузевиц, както и на факта, че често пъти зад новия образ се откриват стари човешки взаимоотношения, авторът смята, че и в бъдеще е задължително изучаването на Клаузевиц и другите в военни класици.

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСА УТИЛИЗАЦИЯ

Иван Георгиев Иванов  гр. Велико Търново. Национален военен университет “В. Левски” бул. България 76, e-mail: kapitan_ivan@abv.bg

Резюме: В доклада има дефиниция на термина използване, изискванията към него и проблемите, които се решават при демонтаж на боеприпаси.
Ключови думи: утилизация, боеприпаси, безопасност

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF UTILIZATION
Ivan Georgiev Ivanov Veliko Tarnovo National Military University “V. Levski ” 76 Bulgaria Blvd., e-mail: kapitan_ivan@abv.bg
Abstract: In the report there are presentеd definition of the term utilization, the requirements for it and problems that are solved when carrying out the dismantling of ammunition
Keywords: utilization, ammunition, safety

АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Иван Георгиев Иванов гр. Велико Търново НВУ “В. Левски” бул. България 76, e-mail: kapitan_ivan@abv.bg

Резюме: В доклада са представени същността на аварийната спасителна и възстановителна технология, техните технологични операции и ролята им според характера на щетите и унищожаването.
Ключови думи: аварийна спасителна и възстановителна технология, бедствия, кризи

NEW TRENDS IN ENGINEERING EQUIPMENT OF ENGINEERS Ivan Georgiev Ivanov
Abstract: In the report there are presentеd the essence of emergency rescue and recovery technology, their technological operations and their role according to the character of the damage and the destruction.
Keywords: emergency rescue and recovery technology, disasters, crises

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕКИПИРОВКАТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Подп.  доктор инженер Йордан Христов Терзиев е гл. асистент в Национален Военен Университет „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, п. к. 5000, e-mail: jordan.terziev@abv.bg

Резюме: Докладът предоставя преглед на ново оборудване за инженери. Имаме обобщение на основните тактически и технически характеристики и способността му да изпълнява инженерни задачи.
Ключови думи: военни, оборудване за инженери, инженерни задачи.

NEW TRENDS IN ENGINEERING EQUIPMENT OF ENGINEERS  Doctor of Engineering Jordan Hristov Terziev

Abstract: The report provides a preview of new equipment for engineers. We have a summary of the basic tactical and technical characteristics and its ability to perform engineering tasks.
Keywords: military, equipment for engineers, engineering tasks.

НОВ ОБРАЗЕЦ ИНЖЕНЕРНА ТЕХНИКА ЗА ФОРТИФИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Автор: подп. доктор инженер Йордан Христов Терзиев е гл. асистент в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново.

Резюме: Докладът предоставя преглед на ново оборудване за инженери. Имаме обобщение на основните тактически и технически характеристики и способността му да изпълнява инженерни задачи.

ЕДИН ГЕНЕРАЛ В РУСКАТА АРМИЯ С БЪЛГАРСКИ РОДОВ КОРЕН

Автор: Иво Косев e-mail: ivokosev@abv.bg
Докторант в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, департамент „История“ в докторска програма „Исторически изследвания“ с тема на дисертационния труд: Родът Стайнови и Казанлък от началото на XIX до средата на ХХ век – опит за реконструкция. Завършил историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  специалност История.  От 18 години работи в Исторически музей „Искра“ – Казанлък, като главен уредник на Дом „Петко Стайнов“.

Резюме: Михаил Петков Стайнов е представител на известния в Розовата долина и България, казанлъшки род Стайнови. Той е потомък – син на гайтанджия. По пътя на военната йерархия, стига до чин генерал от запаса в Руската имперска армия. На следващите редове и страници ще проследя неговата и на семейството му любопитна, донякъде загадъчна и бурна житейска съдба из гънките на историческото ни минало.
Ключови думи: освободители, офицер, руски, академия, полковник, генерал

A general in the Russian army with a Bulgarian generic roots.  Author: Ivo Kosev
Abstract: Mihail Petkov Staynov is a representative of the famous in the Rose Valley and Bulgaria, Kazanlak genus Stainov. He is a descendant, the son of a gaitanjia. On the way to the military hierarchy, he reaches a general of the Russian Imperial Army stock. On the following lines and pages I will follow his and his family a curious, somewhat mysterious and turbulent life fate in the folds of our historical past.
Key words: liberators, officer, Russian, academy, colonel, general

ВАПЦАРОВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРЕМИЯ „МОРЕТО И МАШИНИТЕ”

Автор: Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Вапцаровският випуск (1948-1953) и моряците от Военния и Търговския флот искат да се учреди Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”