Започна приема на статии за публикуване в брой 3 на списание „Национална сигурност“.  Може да изпращате вашите материали на посочените имейли.  Ние ще ги обработим и качим незабавно. След което ще ви изпратим съобщение.

Новият брой е под надслов „Свободно за националната сигурност“. Заглавието е избрано поради това, че в рубриките на настоящия брой на Списание „Национална сигурност“ ще намерите свободни публикации, които не са обременени от политически пристрастия.

НОВА ИНЖЕНЕРНА МАШИНА ЗА РАЗМИНИРАНЕ НА КОМПАНИЯ „АВТОКрАЗ

Автор: подп. доктор инженер Йордан Христов Терзиев е гл. асистент в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново.
Резюме: Статията разглежда възможностите на нова машина за разминиране на компания АвтоКраз.

Abstract: The report gives an overview of the new model engineering vehicles of company „AUTOKrAZ”and their equipment. We have a summary of the main tactical and technical characteristics and their ability to perform engineering tasks.

ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА.

ПЪТЯТ НА ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ И БОСНА
В ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩ МОДЕЛ.
Автор: Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Източните Балкани – България

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Магистър е по тюркология на Софийския университет (1974), доктор по философия на Хумболтовия университет в Берлин (1981), доктор на историческите науки (2004). Научните му интереси са насочени към граничните области на историята, историческата етнология и антропология, Източна и Югоизточна Европа. Има над 150 научни публикации, отнасящи се до различни аспекти на помощните исторически науки (дипломатика, палеография, ономастика), евразийските конни народи (хуни, българи, кумани), националните и малцинствени въпроси, проблемите на европейския ислям и др.
Резюме: В текста е предприет опит за очертаване в хронологичен план на ситуацията с мюсюлманското население в основните направления на балканския национален ландшафт с акцент на Гърция, България и Босна.
Ключови думи: Балкански ислям; Османско наследство; Югоизточна Европа; турци, бошнаци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и Босна; национална сигурност и малцинствена политика; уахабизъм.

VALERY STOYANOV is a professor at the
Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He holds a Master’s degree in Turkic Studies from the University of Sofia (1974), a PhD degree from the Humboldt University in Berlin (1981) and a D.Sc. degree in History (2004). His scholarly interests are in the field of border studies of history, historical ethnology and anthropology, Eastern and Southeastern Europe. He has over 150 scientific publications on
various aspects of the auxiliary sciences of history
(diplomatics, paleography, onomastics), Eurasian equestrian people (Huns, Bulgarians, Cumans),
national and minority issues, problems of European
Islam, and more.
Summary: In the text an attempt is made to outline in chronological terms the situation with the Muslim population in the main directions of the
Balkan national landscape, with an emphasis on Greece, Bulgaria and Bosnia.
Keywords: Balkan Islam; Ottoman heritage; Southeast Europe; Turks, Bosniaks, Pomaks; Muslims in Greece, Bulgaria and Bosnia; national security and minority policy; Wahhabism.

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

полковник о.р. доц. Николай Колев

Резюме: В статията са изследвани някои от съвременните възгледи за войната и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. При анализа на политическото се акцентира върху полисемантичния на понятието и се приема, че то трябва да се схваща като процес на управление, който не се обвързва със социалните нива, върху които се упражнява. Подчертава се необходимостта от ясно дефиниране на термините във военната наука. Анализирани са взаимодействията между „войната и държавна политика“ и/или „политика на социалните групи„ войната, насилието и човешката агресия“; „войната и историята, социалния прогрес/ регрес, цивилизация“ и др. Направен е критичен преглед на концепциите на авторите, които приемат, че Клаузевиц абсолютизира политическото във войната или смятат, че той е стеснил същността ѝ, тъй като не е взел предвид невоенните форми на борба. В статията е отделено специално внимание на теориите на информационните и хибридните войни. Анализите са илюстрирани с примери от историята и съвременните войни. Според автора, под въздействието на научния и технологичен прогрес, методите за водене на война са се променили, което не променя нейната философска същност. Акцентирайки върху теоретична проницателност на Клаузевиц, както и на факта, че често пъти зад новия образ се откриват стари човешки взаимоотношения, авторът смята, че и в бъдеще е задължително изучаването на Клаузевиц и другите военни класици.
Ключови думи: политика, традиционна война, война в информационна мрежа, наказателна война, партизанска и хибридна война, Клаузевиц, Молтке, Жомини.

Abstract: Some modern views and policies of war in terms of the theory of Clausewitz and other classics of warfare are examined in the article. The analysis is based on the assumption that the policy must be understood in a broad sense of management actions of the state and the need of clear definition of the terms in the military science. The study addresses the „war – state policy“ and/or „policy of social groups”; „war – violence – human aggression”; „war – history”; „war – social progress/regress“, „war – civilization“, etc. A critical review has been made on the concepts of authors who assume that Clausewitz absolutizes the political into the war or believe that he narrowed its essence, as he did not consider the non-military forms of struggle. In the article, we pay special attention to the theories of information and hybrid wars. Analyzes are illustrated by examples from the history and contemporary wars. We make a conclusion that under the influence of scientific and technological progress the methods for conducting of war have changed. This does not change its philosophical essence and theoretical insight of Clausewitz. War in the works of contemporary researchers, externally, often takes a new, unfamiliar way. Often, behind the new image old human relationships are also detected. The author assumes that for this reason Clausewitz and other military classics should continue to be studied.
Key words: policy, traditional war, informational-network war, punitive war, guerrilla and hybrid war, Clausewitz, Moltke, Jomini.

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ КУТИНЧЕВ – ПОЗНАТИЯТ И НЕПОЗНАТ

Генерал Васил Кутинчев

Автор: проф. д. ист. н. Манчо ВЕКОВ
Проф. д.и.н. Манчо Веков е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор по история” (PhD) след защита на дисертация върху „Проблеми на историческата метрология“, 1990 г.
2014 г. получава научната степен Доктор на историческите науки (DSc) след защита на дисертационен труд на тема: „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“. 2017 – удостоен е с академичната длъжност професор. Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания – БАН и заместник – ръководител на секция „Помощни исторически науки и информатика”. Член на редколегията на списание „Родознание/Genealogia”. Главен редактор на „Интердисциплинарни диалози на историята” (С., 2009, 366 с.) и „Евразийски хоризонти: минало и настояще“ (С., 2011, 437 с.). Автор е над 100 студии и статии, на монографиите: Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с.
– удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.; Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.; Българската гнеалогията в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.

Born February 20, 1960 in Sofia. He graduated from the Higher Institute of Economics, Sofia. Scientific Field of Career at the Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences as a Doctor of History (PhD) after the defense of a thesis on “Problems of Historical Metrology, 1990. 2014 is awarded the Doctor of Historical Sciences (DSc) after a dissertation thesis defense entitled: “Measurement Units in Europe before the Decimal Meteorological System (XVII-XX centuries)”. 2017 – Professor of the Academy. Member of the Scientific Council of the Institute for Historical Research – BAS and Deputy Head of Section “Auxiliary Historical Sciences and Informatics”. Member of Editorial Board of Genealogy / Genealogy magazine. Chief Editor of “Interdisciplinary Dialogues of History” (S., 2009, 366 p.) And “Eurasian Horizons: Past and Present” (Sofia, 2011, 437 pp.). Author has more than 100 studies and articles, the monographs: The metric system in Bulgaria. Metric Reforms and Metrology Activity 18th-20th Century. С., 2007, 276 pp. – awarded for the scientific achievement of the IEI for 2007; Historische Metrologie Bulgariens XV-XIX Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS .; The Bulgarian Gyneology in the Years of the Transition (1990-2015). Historical and scientific aspects. C., 2017, 613 pp.
Abstract: General of the Infantry Vasil Ivanov Kutinchev was born on 9 March 1859 in the town of Ruse. His career, spanning more than 40 years, was marked by outstanding contributions to the development of the Bulgarian Armed Forces. He was an officer, and later a General, devoted entirely to the service – the most important and equally difficult sector of the officer’s profession. Step by step, this Bulgarian climbed the entire hierarchical ladder, from a junior officer (Squad Commander) to a Chief of Military Inspection Area and Army Commander. In the meantime, he had over 30 part-time positions and functions, 18 of which were related to the production of regulatory documents concerning the Army’s development. His activities as a builder of the Bulgarian Armed Forces, as a leader and as a talented commander, had ensured his leading place in the history of the Third Bulgarian Statute.
Key words: General, Vasil Ivanov Kutinchev, Bulgarian Armed Force, Chief of Military, Army Commander