Брой 4. Националната сигурност за хората

Брой 4. Националната сигурност за хората

Започна приема на статии за публикуване в брой 4 на списание „Национална сигурност“. Може да изпращате вашите материали на посочените имейли. Ние ще ги обработим и качим незабавно. След което ще ви изпратим съобщение.

СИГУРНОСТ И ИЛЮЗИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Стефан Иванов Мичев
професор, доктор, преподавател в катедра
„Национална сигурност“ в Университета
по библиотекознание и информационни технологии

Резюме: Човекът, живеещ в съвременното общество, има всички основания да го определи като рисково и несигурно. Естествено е в него да има сривове между субективните възприятия и реалността. Илюзията е неистина, но такава неистина, която се приема за достатъчно задоволително обяснение на съществуването и на съществуващото. В резултат на информационния потоп човекът все по-малко знае и разбира нещата край себе си. Това води до засилваща се ирационалност на обществото, до увеличаване на суеверията и на съчетаването на наука с псевдонаука. Нараства страхът, а оттам и несигурността, усещането за опасности, които в действителност не са такива, каквито изглеждат.
Ключови думи: сигурност, илюзия, лидерство

Security And Illusions For Security
Prof. Stefan Ivanov Michev, PhD,
National Security Department at the Information Sciences Faculty of the University of Library Studies and Information Technologies

Abstract: Every person living in the modern society has a reason to evaluate it as risky and uncertain. It is natural for him to have disruptions between subjective perceptions and reality. The illusion is false, but such a falsehood, which is considered to be a sufficiently satisfactory explanation of existence and of existing. As a result of the flood of information, the average person becomes less aware and hardly manages to understand the things around him. This leads to a growing irrationality of society, an increase in superstition and the fusion of science with pseudoscience. Fear, and hence insecurity strengthen the sense of danger which in fact is not what it seems at all.
Key words: security, illussion, leadership

РЕКЛАМНИ КАЛЕНДАРИ ЗА 2021 Г. ВАШАТА РЕКЛАМА С НАШИТЕ МОДЕЛИ!

Реклама на книги
АНАЛИЗ НА ШЕСТДНЕВНАТА АРАБО – ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА
Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ

Полковник доц. д-р инж. Галин ИВАНОВ е преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и е бил хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Притежава три магистърски степени: една в професионално направление „Военно дело“, магистър по „Икономика“ от УНСС – гр. София и е инженер по Геодезия, фотограметрия и картография. Хабилитиран е в професионално направление „Национална сигурност“. Автор е на множество книги, научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на военното дело и националната сигурност. Експерт в областта на мениджмънта на сложни организации, сценарийното моделиране и управление на човешките ресурси, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в България. Заместник-председател е на Общото събрание на Военна академия „Г. С Раковски“.
Резюме: Статията акцентира върху анализа на шестдневната арабо-израелска война. Извършена е ретроспекция на причините за конфликта. В статията са разгледани основните участници в конфликта, етапите на конфликта и загубите на противоборстващите страни. Очертани са последствията и резултатите от войната.
Ключови думи: Анализи, война, арабо-израелска война, шестдневна война, военна история, битки.

ANALYSIS OF THE SIX-DAY ARAB-ISRAEL WAR
Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor, Colonel, Security and Defense Management Department,
National Defence College “G. S. Rakovski“
Abstract: The article focuses on the analysis of the six-day Arab-Israeli war. A retrospection of the causes of the conflict was made. The article deals with the main actors in the conflict, the stages of the conflict and the losses of the warring parties. The consequences and results of the war are outlined.
Keywords: Analyzes, war, Arab-Israeli war, six-day war, military history, battles.

СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И РАЗУЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ВЪВЕДЕНИЕ В КИБЕРРАЗУЗНАВАНЕТО

д-р Валентина ХОРОЗОВА

Д-р Валентина ХОРОЗОВА е преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол” в Академията на Министерството на вътрешните работи. Дипломира се в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като бакалавър по „Публична администрация” и магистър по „Европейска интеграция” и „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси”. А в Академията на Mинистерството на Вътрешните работи завършва магистърска програма „Защита на националната сигурност”.
През 2016 година защитава докторска дисертация на тема „Оптимизиране на разузнавателните процеси в бизнеса” в Академията на Министерството на Вътрешните работи.
Хоноруван лектор е в катедра „Наказателно правни науки и сигурност” на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Хоноруван преподавател е в катедра „Международни отношения” и катедра „Национална и регионална сигурност” в УНСС. Хоноруван преподавател в катедра „Национална сигурност и публична администрация” в Югозападен университет „Неофит Рилски”.
Резюме: Статията представя накратко възникването и развитието на разузнаването. Направено е подробно проучване на литературните източници в тази област. Основните отличителни характеристики на държавното, частното и киберразузнаването са извлечени и описани подробно.
Ключови думи: Киберразузнаване, сигурност.

CONTEMPORARY INTERPRETATION OF INTELLIGENCE AND THE INTELLIGENCE PROCESS. INTRODUCTION TO CYBER INTELLIGENCE
Valentina Horozova, Head Assistant Professor,
Security and border control Department,
Academy of the Ministry of Interior

Abstract: The article briefly presents the evolution of the overall process of emerging and evolution of intelligence. The main distinctive characteristics of state intelligence, competitive intelligence and cyber intelligence, are derived and described in details.
Key words: cyber intelligence, security.

 

ИНТЕРВЮ

Трендафил Митев

1. Професор Митев, честит юбилеи. Традицията в такива случаи е да погледнем назад, за да видим и осмислим онова, което е останало зад нас като траен резултат, кои са неосъществените ни планове или пък да формулираме нови идеи за реализиране в бъдеще. Навлизайки в темата, най-напред интересно е да ни кажете: как стартира Вашата научна кариера и през какви етапи премина нейното развитие?

Преди всичко искам да Ви благодаря за идеята да направим този професионален разговор. Както при всеки човек, така и при мен, има един подготвителен период. Той обхваща най-общо годините, в които се учим – до завършването на гимназията и университета. В основното училище аз имах прекрасни преподаватели като Иванка и Димитър Владимирови, Димитър Велков и др. Тe запалиха у мен интереса към знанието. В Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, където продължих образованието си след това, трайна следа в съзнанието ми оставиха учителите – Иванка Павлова, Мария Попова, г-н Статев, които разшириха хоризонтите на моята обща хуманитарна подготовка. Те ми дадоха и увереността в собствените сили, за да си поставям нови цели. През 1968 година бях приет за студент по история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В края на 60-те години това беше най-модерното средище на науката в България. ….

ХИГИЕНА НА ДУШАТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев
E-mail: ippeev@abv.bg

Илия ПЕЕВ капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна” за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: На основата на дългогодишен опит в изследване на човешкото поведение в екстремалните ситуации, авторът представя своя визия за хигиената на душата при пандемията COVID-19. Разкрива се ролята и съдържанието на психохигиената, показано е нейното значение за оцеляването на човека в условията на екстрем. Посочени са много факти и аргументи, които доказват нуждата човек да извлича уроци и поуки от минали бедствия и катастрофи. В доклада се показват ефективни форми на работа за опазване на психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа при пандемията COVID-19.
Авторът прави извода, че светът се оказа неподготвен за глобалната война с коронавируса 2019 (2019-nCoV). Направени са препоръки за подобряване подготовката на медицинските, военните и управленските кадри за надеждна защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, ядрената, химическата и биологическата защита и екологията.
Ключови думи: коронавирус 2019 (2019-nCoV), пандемия COVID-19, душа, психохигиена, психично здраве, биологическа защита, ООН, СЗО, УНИЦЕФ.

Mental hygiene during COVID-19 pandemic
About the mental health, mental protection and psychosocial support in extreme situations
Professor, Doctor of Psychological Science Iliya Petrov Peev, Captain Naval Reserve Officer

Abstract: Based on years of experience in studying the human behavior in extreme situations, the author presents his vision of mental hygiene during the COVID-19 pandemic. The role and content of the psych hygiene is revealed, its importance for the survival of a person in extreme conditions is shown. Many facts and arguments are provided to prove the need for a person to learn lessons from past disasters and catastrophes. The report outlines effective forms of work about supporting the mental health, mental protection and psychosocial support in the COVID-19 pandemic.
The author concludes that the world is unprepared for the 2019 global war on coronavirus (2019-nCoV). Recommendations have been made towards improving the training of the medical, military and management personnel for reliable protection of the population against disasters, accidents and catastrophes, nuclear, chemical and biological protection and the ecology.
Keywords: coronavirus 2019 (2019-nCoV), pandemic COVID-19, soul, psych hygiene, mental health, biological protection, UN, WHO, UNICEF.

 

image description
ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА. част III

ПЪТЯТ НА ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ И БОСНА
В ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩ МОДЕЛ.
Западните Балкани – Босна
Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
Валери СТОЯНОВ е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Магистър е по тюркология на Софийския университет (1974), доктор по философия на Хумболтовия университет в Берлин (1981), доктор на историческите науки (2004). Научните му интереси са насочени към граничните области на историята, историческата етнология и антропология, Източна и Югоизточна Европа. Има над 150 научни публикации, отнасящи се до различни аспекти на помощните исторически науки (дипломатика, палеография, ономастика), евразийските конни народи (хуни, българи, кумани), националните и малцинствени въпроси, проблемите на европейския ислям и др.
Резюме: В текста е предприет опит за очертаване в хронологичен план на ситуацията с мюсюлманското население в основните направления на балканския национален ландшафт с акцент на Гърция, България и Босна.
Ключови думи: Балкански ислям; Османско наследство; Югоизточна Европа; турци, бошнаци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и Босна; национална сигурност и малцинствена политика; уахабизъм.
ISLAM IN THE SUCCESSOR STATES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF NATIONAL MINORITY
ISSUES AND SECURITY ASPECTS.
THE WAY OF GREECE, BULGARIA AND BOSNIA IN
LOOKING FOR A SUITABLE MODEL.
Prof. Dr. Sc. VALERY STOYANOV
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
VALERY STOYANOV is a professor at the
Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He holds a Master’s degree in Turkic Studies from the University of Sofia (1974), a PhD degree from the Humboldt University in Berlin (1981) and a D.Sc. degree in History (2004). His scholarly interests are in the field of border studies of history, historical ethnology and anthropology, Eastern and Southeastern Europe. He has over 150 scientific publications on
various aspects of the auxiliary sciences of history
(diplomatics, paleography, onomastics), Eurasian equestrian people (Huns, Bulgarians, Cumans),
national and minority issues, problems of European
Islam, and more.
Summary: In the text an attempt is made to outline in chronological terms the situation with the Muslim population in the main directions of the
Balkan national landscape, with an emphasis on Greece, Bulgaria and Bosnia.
Keywords: Balkan Islam; Ottoman heritage; Southeast Europe; Turks, Bosniaks, Pomaks; Muslims in Greece, Bulgaria and Bosnia; national security and minority policy; Wahhabism.

 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД СВОБОЖДЕНИЕТО

Любен Манолов
Любен МАНОЛОВ има бакалавърска степен по международни отношения от американския университет „Джон Кабът“- Рим, Италия. Магистър по политология от УНСС-София и по международни отношения от МГИМО-Москва, Русия. В момента е докторант в катедрата по политология на УНСС-София. Работи по проблемите на ранния български национализъм, идеите на българското възраждане и възгледите за националната сигурност на бъдещата българска държава. Има няколко публикации по тази проблематика.
Резюме: При полагане на основите на Третата българска държава нейните строители имат ясно разбиране за ролята на суверенните държавни институции за защита на националната сигурност. Поради това при разработването на Търновската конституция са отстранени редица решения на Берлинския конгрес от 1878 г., определящи васална зависимост на страната спрямо Османската империя. Дадени са големи права на княза, власт на институциите и държавни символи, с които България получава възможности за изява като фактически независим политически фактор.
Ключови думи: Берлински конгрес, Търновска конституция, трон (престол), държавен герб, национално знаме, парламентарна клетва
Establishment of institutional guarantees for the protection of Bulgaria‘s national security after the Liberation
Luyben Manolov
Abstract: When laying the foundations of the Third Bulgarian State, its builders have a clear understanding of the role of sovereign state institutions in protecting national security. Therefore, a number of decisions of the 1878 Berlin Congress, determining the vassal dependence of the country on the Ottoman Empire were eliminated in the drafting of the Turnovo Constitution.
Great rights are given to the prince, the real power of the institutions and state symbols, through which Bulgaria gets the opportunity to express itself as a virtually independent political factor.
Key words: Berlin Congress; Turnovo Constitution; the throne; state armorial; national flag; parliamentary vow.

 

 

ЩАБНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ СИЛИТЕ НА НАТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR), СЛЕДВАЩ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ВРЪЗКАТА БЪЛГАРИЯ – НАТО

Автор: Майор Владимир Върбанов,
Съветник по комуникациите в Щабния елемент
за интегриране на силите на НАТО на територията на Р България (NFIU BGR).

Майор Владимир ВЪРБАНОВ e роден в град Сливен през 1984. Завърша СОУ „Г. С. Раковски“ в гр. Котел. Обучавал се е в НВУ „Васил Левски“, където завършва бакалавърската си степен, а по- късно се обучава във Военния университет по Логистика на Сухопътните войски на САЩ- (Army Logistics University- Fort Lee, VA, USA) и във В. А. „Г. С. Раковски“- гр. София. Същият е завършил обучението си по следните магистърски специалности: „Мениджмънт в мироопазващи операции“ и „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“. Служил е в 38-ми батальон за ядрена, химическа и биологична защита (ЯХБЗ). Има международен опит в контекста на участия в мисия на НАТО в Афганистан през 2011 г. и 2012 г. От близо година и половина работи в сферата на Стратегическите комуникации и Връзките с обществеността. Към настоящия момент е Съветник по комуникациите в Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в
Р България.
Резюме: Статията представлява един исторически поглед върху основаването и развитието на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО на територията на Р България, с моменти на акцент за връзката България-НАТО. Статията разглежда нуждата от създаването на такъв многонационален щаб, описват се предизвикателствата пред създаването и развитието. Разглежда се и участието на Щабния елемент в национални и международни учения. В нея рефлектират също дипломацията и спецификата на работата в многонационална среда, като важни аспекти за успешно изпълнение на задачите.
Ключови думи: NFIU BGR, сигурност, стабилност, Щабен елемент, НАТО, подпомагане, приемане, развръщане, интегриране.

THE NATO FORCE INTEGRATION UNIT ON
THE TERRITORY OF REPUBLIC OF BULGARIA
(NFIU BGR), NEXT STAGE IN THE DEVELOPMENT
OF THE CONNECTION BULGARIA – NATO.
Author: Major Vladimir Varbanov, Communications Adviser at the NATO Force Integration Unit Bulgaria (NFIU BGR).

Major Vladimir VARBANOV was born in the town of Sliven in 1984. He graduated High school “G. S. Rakovski” in the town of Kotel. On a later stage, he was trained at the National Military University “Vasil Levski”, where he completed his bachelor degree. Moreover, he studied at the National Defence College “G. S. Rakovski”, and in the Army Logistics University-Fort Lee, VA, USA. He has accomplished his master degrees in the following areas: “Management in peacekeeping operations” and “Organization and management of military formations at operational level”, specialization – “Logistics”. He has worked at 38th CBRN Unit for almost 10 years. He has an international experience in the context of participation in a NATO mission in Afghanistan during 2011 and 2012. For nearly a year and a half, he is working in the Strategic Communications and Military Public Affairs domain. At present, he is assigned as Communications Adviser at the NATO Force Integration Unit – Bulgaria (NFIU BGR).
Article Summary: The article represents a historical view on the foundation and development of the NATO Force Integration Unit on the territory of the Republic of Bulgaria, with moments of emphasis on the connection of Bulgaria-NATO. The article examines the need to create a multinational headquarters, and further describes general challenges for the establishment and development. Additionally, it depicts the NFIU BGR participation in the national and multinational military exercises. It reflects also the diplomacy and the specifics of work in a multinational environment, as important aspects for successful accomplishment of the tasks.
Key words: NFIU BGR, security, stability, multinational HQ, NATO, support, reception, staging, onward movement, integration, deployment.

ВЛИЯНИЕТО НА ЛИЧНОСТНИЯ ПРИНОС В КРИЗАТА “COVID-19”

гл. ас. д-р Анна Караденчева
Висше военноморско училище
“Никола Й. Вапцаров”

Главен асистент д-р Анна КАРАДЕНЧЕВА е преподавател в “Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” във Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”. Специализира и преподава в областите на национална сигурност и отбрана, лидерство и психология.
Образование:
Доктор по “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност);
Магистър по “Публични комуникации на сигурността и отбраната”, Военна академия “Г.С. Раковски;
Магистратура по “Психология” (в процес), Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”;
Бакалавър по “Масови комуникации”, Нов Български Университет;
Международни специализации в тези области.
Резюме: Статията предлага анализ на текущото състояние на кризата “Covid-19” и излага хипотезата, че процесът на нейното овладяване, освен взимането на правилни решения от страна на изпълнителната власт, зависи основно от осъзнаването на личностния принос на индивида. При неговото осъществяване се постига адаптация на индивидуалното и масово съзнание, което формира необходимото поведение за овладяване на кризата. Следователно осъзнаването на личностния принос задейства всички процеси на промяна и адаптация в социума по време на криза.
Ключови думи: анализ, криза, личностен принос, социум, съзнание, адаптация, общество, осъзната колектива отговорност, държавност, Covid-19

THE EFFECT OF THE PERSONAL CONTRIBUTION
IN THE COVID-19 CRISIS

Anna Karadencheva, PhD,
Assistant Professor Postgraduate Training and Foreign Students Department Nikola Vaptsarov Naval Academy

Abstract: This article provides analysis of the current state of the crisis “Covid-19” and suggests that the process of response and management, besides taking right decisions by the State, depends primary on the Personal Awareness for Contribution of the Individual. It’s implementation bring to adaptation of the individual and mass consciousness, which forms the necessary behavior to deal with the crisis. Therefore, the Personal Awareness for Contribution triggers all processes of change and adaptation in society during a crisis.
Key words: analysis, crisis, personal contribution, society, consciousness, adaptation, collective responsibility, Statehood, Covid-19

ДЕФЛАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Георги Георгиев

Георги ГЕОРГИЕВ е докторант по „Политическа икономия“ в катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Научните му интереси са в сферата на дефлацията и инфлацията, както и инструментите на фискалната и монетарна политика. Завършил е английска гимназия „Гео Милев“, а след това получава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ в Русенския университет. Магистър е по „Мениджмънт на европейски проекти“ отново в РУ „Ангел Кънчев“ и „Финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси в София. Участвал е в множество конкурси и конференции.
Абстракт: В настоящата статия е направен опит за детайлен анализ на процеса дефлация, базирайки се на вижданията на съвременните икономически школи. Доказана е и тезата, че дефлацията е по-рисковото явление за икономиката в сравнение с инфлацията. Цялостно е разгледан процесът дефлация, неговите характеристики, както и какви са икономическите последствия за стопанството. Анализът завършва с разсъждения за това дали понастоящем икономиката на България е заплашена от дефлация и съответно сериозни негативни последствия.
Ключови думи: дефлация, стопанство, заплаха, съвременни икономически теории

Deflation as a threat to the current economic development
Georgi Georgiev

Abstract: This paper tries to provide a detailed analysis of deflation, based on the views of the modern economic thoughts. Also, the thesis that deflation is much more risky phenomenon for the economy than inflation has been proven. The deflation process, its characteristics, as well as the economic consequences for the people are entirely discussed. The analysis ends with some arguments whether the Bulgarian economy is currently threatened by deflation and respectively serious negative consequences.
Key words: deflation, economy, threat, modern economic thoughts