Отваряме брой 5 на списание „Национална Сигурност“ Изпращайте Вашите статии на имейлите на редакцията. След обсъждане с независими експерти статиите Ви ще бъдат одобрени или отхвърлени. Одобрените статии ще бъдат обработени и съгласувани с Вас за публикации в сайта и в печатното издание на списанието.
Очакваме Вашите статии.

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА
Подполковник главен асистент
д-р инж. Георги МАРИНОВ

Подполковник инж. Георги МАРИНОВ, д-р е преподавател в катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Притежава три магистърски степени: по „Военно дело“ – Военна академия „Г. С. Раковски“, по „Политология“ и „Международни отношения и политология“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и е инженер по „Двигатели с вътрешно горене“. Автор е на множество научни статии и доклади. Подполковник Маринов притежава 20 годишен офицерски и академичен опит в сферата на военното дело и националната сигурност. Участва в научноизследователски и международни проекти. През 2018 г., подполковник Маринов е бил стипендиант по програмата „Фулбрайт“ в Norwich University, САЩ.
Резюме: Пандемията, предизвикана от коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) представлява специфичен случай за прекъсване на веригата за доставки. В настоящата статия се разкриват някои актуални тенденции от изследването на влиянието на COVID-19 върху световните вериги за доставки. Първо, се формулират специфичните характеристики, които определят епидемичните огнища, като уникален вид рискове за прекъсване на веригата на доставки. Второ, как въздействието на епидемични огнища влияе върху производителността на веригата за доставки, като се използва примера на COVID-19.
Ключови думи: Пандемия, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, управление на веригата за доставка, логистика.

PANDEMICS AS COVID-19 (SARS-COV-2)
IMPACT ON THE SUPPLY CHAINS MANAGEMENT
Lieutenant Colonel, Eng. Georgi MARINOV, PhD,
Head Assistant Professor, at the Logistics Department,
at the „G. S. Rakovski“ National Defence College

Abstract: The pandemic caused by the coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) is a specific case of disruption of the supply chain. This article reveals some current trends in the study of the impact of COVID-19 on global supply chains. First, the specific characteristics that define epidemic outbreaks as a unique type of supply chain disruption are formulated. Second, how the impact of epidemic outbreaks affects the productivity of the supply chain, using the example of COVID-19.
Key words: Pandemic, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, supply chain management, logistics.

ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ XX ВЕК – ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Доцент доктор Йордан Дойков

Йордан ДОЙКОВ е доктор по политология и доцент по сравнителна политология, преподавател в катедра „Обществени комуникации“ на Факултета по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Лекционните му курсове разглеждат въпроси на стратегическото и организационното изграждане, управление и поведение, на психологическите аспекти на политиката и управлението, на политическите институции и публичните политики, на организация и управление на специфични сфери от сигурността.
Резюме: Нашето изложение задължава да изясним понятието институция и в частност държавна институция. Наред с армията е необходимо да внесем първоначална яснота и за понятията семейство, училище, църква като обществени институти. Ще е необходимо и тяхното характеризиране като особени дисциплинарни институции в обществото. Ще дадем понятие за възпитание и неговите общи и специфични характеристики, прилагани от разглежданите от нас социални институции. В този смисъл, съпоставяйки общото в тях ще изведем особеното място на армията като обществен възпитателен фактор, както и действието на останалите възпитателни фактори в нея.
Ключови думи: възпитание, армия, общество, национална сигурност, обществени институти.

Educational factors in the Bulgarian army in the XX century – a guarantor of national security
Assoc. Prof. PhD Yordan Doykov
Abstract: This article explains the concept of institution and in particular state institution . Along with the concept of the army and displayed an understanding of the concepts of family, school, church, as public institutions. Focuses on characterizing them as special disciplinary institutions in society. Provide a concept of education and its general and specific characteristics applied by us from the social institutions. In this sense, comparing them in general, explains the special place of the army as a public educational factor, and the effect of other educational factors in it.
Keywords: education, army, society, national security, public institutes.

 

THE ROLE OF RELIGION IN THE ISRAEL/PALESTINE CONFLICT
Vladimir Berner
OR – 1 (Pvt) in the 68th Special Forces Brigade
(Joint Special Operations Command)
of the Bulgarian military,
Bulgarian Ministry of Defence

Abstract: The role of religion in the Israel/Palestine conflict is deeply rooted in the relationship between the religion, the land, and the history of displacement of both peoples. The land’s significance is shared by both Abrahamic religions (Judaism and Islam). Scripture emphasises this geographical significance however, it is entirely too narrow to demote the issue to that of a purely religious conflict. The Israel/Palestine conflict is one of multiple intertwined factors formed over time and not only in the disputed land, but also in Israeli and Palestinian identities. This conflict has a long history of exile, persecution, and displacement on both sides. Furthermore, there is not merely two actors in the this conflict, external intervention has been consistent and influential.
Keywords: security, Israel, Palestina, conflict, religion.

 

ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА.

Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

ПЪТЯТ НА ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ И БОСНА
В ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩ МОДЕЛ.
Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
Валери СТОЯНОВ е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Магистър е по тюркология на Софийския университет (1974), доктор по философия на Хумболтовия университет в Берлин (1981), доктор на историческите науки (2004). Научните му интереси са насочени към граничните области на историята, историческата етнология и антропология, Източна и Югоизточна Европа. Има над 150 научни публикации, отнасящи се до различни аспекти на помощните исторически науки (дипломатика, палеография, ономастика), евразийските конни народи (хуни, българи, кумани), националните и малцинствени въпроси, проблемите на европейския ислям и др.
Резюме: В текста е предприет опит за очертаване в хронологичен план на ситуацията с мюсюлманското население в основните направления на балканския национален ландшафт с акцент на Гърция, България и Босна.
Ключови думи: Балкански ислям; Османско наследство; Югоизточна Европа; турци, бошнаци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и Босна; национална сигурност и малцинствена политика; уахабизъм.

ISLAM IN THE SUCCESSOR STATES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF NATIONAL MINORITY
ISSUES AND SECURITY ASPECTS.
THE WAY OF GREECE, BULGARIA AND BOSNIA IN
LOOKING FOR A SUITABLE MODEL.
Prof. Dr. Sc. VALERY STOYANOV
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
VALERY STOYANOV is a professor at the
Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He holds a Master’s degree in Turkic Studies from the University of Sofia (1974), a PhD degree from the Humboldt University in Berlin (1981) and a D.Sc. degree in History (2004). His scholarly interests are in the field of border studies of history, historical ethnology and anthropology, Eastern and Southeastern Europe. He has over 150 scientific publications on
various aspects of the auxiliary sciences of history
(diplomatics, paleography, onomastics), Eurasian equestrian people (Huns, Bulgarians, Cumans),
national and minority issues, problems of European
Islam, and more.
Summary: In the text an attempt is made to outline in chronological terms the situation with the Muslim population in the main directions of the
Balkan national landscape, with an emphasis on Greece, Bulgaria and Bosnia.
Keywords: Balkan Islam; Ottoman heritage; Southeast Europe; Turks, Bosniaks, Pomaks; Muslims in Greece, Bulgaria and Bosnia; national security and minority policy; Wahhabism.

ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

професор д.и.н. Манчо Веков

Проф. д.и.н. Манчо ВЕКОВ е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор по история” (PhD) след защита на дисертация върху „Проблеми на историческата метрология“, 1990 г.
2014 г. получава научната степен Доктор на историческите науки (DSc) след защита на дисертационен труд на тема: „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“. 2017 – удостоен е с академичната длъжност професор. Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания – БАН и заместник – ръководител на секция „Помощни исторически науки и информатика”. Член на редколегията на списание „Родознание/Genealogia”. Главен редактор на „Интердисциплинарни диалози на историята” (С., 2009, 366 с.) и „Евразийски хоризонти: минало и настояще“ (С., 2011, 437 с.). Автор е над 100 студии и статии, на монографиите: Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с.
– удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.; Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.; Българската гнеалогията в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.
Резюме: Саморъчно написано дознание от Иван Багрянов пред следсвените органи разпитвали го във връзка с „народния съд“. Изложението на Багрянов опровергава тезата за провеждане на демагогска политика.
Ключови думи: Иван Багрянов, демагогската политика на Багрянов, народния съд, 1939-1944 г. , 90 дневното правителство на Багрянов, Германия, Съюзите, Втората Световна война.

The explanations of Ivan Bagryanov
for his efforts to bring Bulgaria
out from the war in 1944.
Professor DCs Mancho Vekov
Born February 20, 1960 in Sofia. He graduated from the Higher Institute of Economics, Sofia. Scientific Field of Career at the Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences as a Doctor of History (PhD) after the defense of a thesis on “Problems of Historical Metrology, 1990. 2014 is awarded the Doctor of Historical Sciences (DSc) after a dissertation thesis defense entitled: “Measurement Units in Europe before the Decimal Meteorological System (XVII-XX centuries)”. 2017 – Professor of the Academy. Member of the Scientific Council of the Institute for Historical Research – BAS and Deputy Head of Section “Auxiliary Historical Sciences and Informatics”. Member of Editorial Board of Genealogy / Genealogy magazine. Chief Editor of “Interdisciplinary Dialogues of History” (S., 2009, 366 p.) And “Eurasian Horizons: Past and Present” (Sofia, 2011, 437 pp.). Author has more than 100 studies and articles, the monographs: The metric system in Bulgaria. Metric Reforms and Metrology Activity 18th-20th Century. С., 2007, 276 pp. – awarded for the scientific achievement of the IEI for 2007; Historische Metrologie Bulgariens XV-XIX Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS .; The Bulgarian Gyneology in the Years of the Transition (1990-2015). Historical and scientific aspects. C., 2017, 613 pp.

Abstract: A self-written inquiry by Ivan Bagryanov before the investigative bodies interrogated him in connection with the „people’s court“. Bagryanov’s statement refutes the thesis of conducting a demagogic policy.
Keywords: Ivan Bagryanov, Bagryanov’s demagogic policy, the People’s Court, 1939-1944, the 90-day government of Bagryanov, Germany, the Unions, the Second World War.