Брой 5. Националната сигурност в условията на криза

Брой 5. Националната сигурност в условията на криза

Отваряме брой 5 на списание „Национална Сигурност“. Изпращайте Вашите статии на имейлите на редакцията. След обсъждане с независими експерти статиите Ви ще бъдат одобрени или отхвърлени. Одобрените статии ще бъдат обработени и съгласувани с Вас за публикации в сайта и в печатното издание на списанието.
Очакваме Вашите статии.

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА
Подполковник главен асистент
д-р инж. Георги МАРИНОВ

Подполковник инж. Георги МАРИНОВ, д-р е преподавател в катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Притежава три магистърски степени: по „Военно дело“ – Военна академия „Г. С. Раковски“, по „Политология“ и „Международни отношения и политология“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и е инженер по „Двигатели с вътрешно горене“. Автор е на множество научни статии и доклади. Подполковник Маринов притежава 20 годишен офицерски и академичен опит в сферата на военното дело и националната сигурност. Участва в научноизследователски и международни проекти. През 2018 г., подполковник Маринов е бил стипендиант по програмата „Фулбрайт“ в Norwich University, САЩ.
Резюме: Пандемията, предизвикана от коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) представлява специфичен случай за прекъсване на веригата за доставки. В настоящата статия се разкриват някои актуални тенденции от изследването на влиянието на COVID-19 върху световните вериги за доставки. Първо, се формулират специфичните характеристики, които определят епидемичните огнища, като уникален вид рискове за прекъсване на веригата на доставки. Второ, как въздействието на епидемични огнища влияе върху производителността на веригата за доставки, като се използва примера на COVID-19.
Ключови думи: Пандемия, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, управление на веригата за доставка, логистика.

PANDEMICS AS COVID-19 (SARS-COV-2)
IMPACT ON THE SUPPLY CHAINS MANAGEMENT
Lieutenant Colonel, Eng. Georgi MARINOV, PhD,
Head Assistant Professor, at the Logistics Department,
at the „G. S. Rakovski“ National Defence College

Abstract: The pandemic caused by the coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) is a specific case of disruption of the supply chain. This article reveals some current trends in the study of the impact of COVID-19 on global supply chains. First, the specific characteristics that define epidemic outbreaks as a unique type of supply chain disruption are formulated. Second, how the impact of epidemic outbreaks affects the productivity of the supply chain, using the example of COVID-19.
Key words: Pandemic, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, supply chain management, logistics.

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА И ПОЛИТИКА
Петренко Анатолий Иванович к. псих. н., доцент,
«Академия социального управления», Россия, г. Москва

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы влияния пандемии на политические процессы в современном мире.
Ключевые слова: пандемия, политические процессы, внешняя политика, внутренняя политика.

Coronavirus pandemic and politics
Petrenko Anatoly K. is a psycho. N., Associate Professor,
Academy of Social Management,
Associate Professor, Moscow
Annotation. The article is devoted to the analysis of the impact of the pandemic on political processes in the modern world.
Keywords: pandemic, political processes, foreign policy, domestic policy.

Лазерно гравиране върху камък https://www.facebook.com/RADioMira
EU POLICING “FUTURE LEADERS”
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior

lin SAVOV was born in 1980 in Smolyan and to this day he is the youngest professor of national security (NA) in the country. Since 2000 he has been recruited as an operative officer in the national security services of the Republic of Bulgaria. Master of Science from the Academy of the Ministry of Interior (2007) and Master of Law from VFU “Chernorizets Hrabar” (2010). In 2013 he defended his doctorate in “National Security” at the Academy of the Ministry of Interior. Since 2015 he has been elected associate professor, and in 2017 – leading professor of national security at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv. Since 2019 he has been a full-time lecturer at the Academy of the Ministry of Interior, and since 2020 – is a lecturer at the Military Academy “G. S. Rakovski”. He conducts a course of lectures in the bachelor’s and master’s programs at the Academy of the Ministry of Interior, VUSI, New Bulgarian University and the Military Academy “G. S. Rakovski ”. He is an established expert on the problems of national and international security, as well as on operative-search and operative-technical activities for protection against encroachments and criminal acts. He gives a number of reports at prestigious scientific forums at home and abroad. His research interests are focused on the management and operation of security services, human trafficking, migration processes, the use and control of special intelligence means and data retention in the Republic of Bulgaria, the EU and the United States.
Abstract: The article discusses some aspects of policing. An overview of traditional leadership styles has been made. An analysis and assessment of leadership and management as part of policing has been made.
Keywords: leader, police, management, future, leadership, European Union, policing

THE ROLE OF RELIGION IN THE ISRAEL/PALESTINE CONFLICT
Vladimir Berner
OR – 1 (Pvt) in the 68th Special Forces Brigade
(Joint Special Operations Command)
of the Bulgarian military,
Bulgarian Ministry of Defence

Abstract: The role of religion in the Israel/Palestine conflict is deeply rooted in the relationship between the religion, the land, and the history of displacement of both peoples. The land’s significance is shared by both Abrahamic religions (Judaism and Islam). Scripture emphasises this geographical significance however, it is entirely too narrow to demote the issue to that of a purely religious conflict. The Israel/Palestine conflict is one of multiple intertwined factors formed over time and not only in the disputed land, but also in Israeli and Palestinian identities. This conflict has a long history of exile, persecution, and displacement on both sides. Furthermore, there is not merely two actors in the this conflict, external intervention has been consistent and influential.
Keywords: security, Israel, Palestina, conflict, religion.

 

ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ XX ВЕК – ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Доцент доктор Йордан Дойков

Йордан ДОЙКОВ е доктор по политология и доцент по сравнителна политология, преподавател в катедра „Обществени комуникации“ на Факултета по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Лекционните му курсове разглеждат въпроси на стратегическото и организационното изграждане, управление и поведение, на психологическите аспекти на политиката и управлението, на политическите институции и публичните политики, на организация и управление на специфични сфери от сигурността.
Резюме: Нашето изложение задължава да изясним понятието институция и в частност държавна институция. Наред с армията е необходимо да внесем първоначална яснота и за понятията семейство, училище, църква като обществени институти. Ще е необходимо и тяхното характеризиране като особени дисциплинарни институции в обществото. Ще дадем понятие за възпитание и неговите общи и специфични характеристики, прилагани от разглежданите от нас социални институции. В този смисъл, съпоставяйки общото в тях ще изведем особеното място на армията като обществен възпитателен фактор, както и действието на останалите възпитателни фактори в нея.
Ключови думи: възпитание, армия, общество, национална сигурност, обществени институти.

Educational factors in the Bulgarian army in the XX century – a guarantor of national security
Assoc. Prof. PhD Yordan Doykov
Abstract: This article explains the concept of institution and in particular state institution . Along with the concept of the army and displayed an understanding of the concepts of family, school, church, as public institutions. Focuses on characterizing them as special disciplinary institutions in society. Provide a concept of education and its general and specific characteristics applied by us from the social institutions. In this sense, comparing them in general, explains the special place of the army as a public educational factor, and the effect of other educational factors in it.
Keywords: education, army, society, national security, public institutes.

 

COVID-19 И КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Проф. д-р Габриела Белова 

доц. д-р Николай Марин
гл. асистент доктор Йосиф Кочев

Проф. д-р Габриела БЕЛОВА е завършила специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” и LLM in International and Commercial Law, University of Buckingham, UK. През 2004 г. Придобива ОНС „доктор”, през 2007 г. е избрана за доцент, а през 2014 г. – за професор в катедра “Международно право и международни отношения” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. През периода 2010 г. – 2019 г. е декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. От 2017 г. до момента е ръководител на катедра “Международно право и международни отношения”. От м. ноември 2019 г. е заместник-декан на факултета и Председател на Общото събрание на ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Автор е на монографии и на редица статии и студии в областта на международното право, правото на Европейския съюз, правата на човека и др. Била е ръководител на национални проекти и участник в европейски и международни проекти. Участвала е обучителни семинари в Академията по европейско право, гр. Трир, Германия. Била е лектор в модул V Operational aspects of European Police Cooperation в рамките на CEPOL European Joint Master Programme “Policing in Europe”.
Член е на Българската асоциация по международно право, на Българската асоциация по европейско право и на Българската асоциация за европейски изследвания.

Доц. д-р Николай МАРИН завършва специалност „Право“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2007 г. му е присъдена ОНС „доктор“ по Международно право и международни отношения, а от 2011 г. е доцент по „Международно право и международни отношения. В периода 2011 г.- 2019 г. е бил заместник-декан на Правно-историческия факултет. Преподавател по Международно право и по международни отношения в Академията на МВР. От м. октомври 2019 г. и понастоящем е Декан на Правно-историческия факултет. Има редица публикации в областта на международното публично право и правото на Европейския съюз у нас и в чужбина. Специализирал е в Съда на Европейския съюз, Института Макс Планк за международно и европейско право, Люксембург, а също и в Аристотеловия университет, Солун и в Европейския център за професионално обучение (CEDEFOP). Участвал е в редица български и международни научни и образователни проекти. Преподавал е в международна магистърска програма в модул V Operational aspects of European Police Cooperation в рамките на CEPOL European Joint Master Programme “Policing in Europe”. Член е на редколегиите на научните списания „Международна политика“ и „Европейски правен преглед“. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация за европейско право, член е на Българската асоциация за европейски изследвания.

Гл. ас д-р Йосиф Йорданов КОЧЕВ е завършил бакалавърска степен специалност „Европеистика” и магистърска степен специалност „Международни отношения” в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2015 година придобива образователната и научна степен „доктор” след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Политиката на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността”. От 2017 година е главен асистент в катедра „Международно право и международни отношения” към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Автор е на редица статии в областта на киберсигурността и е участвал в национални и европейски проекти. През м. юни 2013 г. е приет за член на Съюза на учените в България в секция „Сигурност”.
Резюме: Едва ли е изненадващо, че киберпрестъпниците се опитват да проникнат във все повече компютърни мрежи. Това е така всеки път, когато има световно събитие. В миналото олимпийските игри и влизането в сила на GDPR провокираха засилена хакерска дейност. Днес се използват човешките слабости по повод на пандемията Covid-19. Атаката срещу Университетската болница в гр. Бърно (Чешка Република), която се случи на 13 март 2020 г. и доведе до отмяна на плановите операции е най-големият и притеснителен инцидент досега, но далеч не е единственият по време на пандимията. Досега никога не е имало кибератака срещу здравно или лечебно заведение, която директно да е довела до загуба на човешки живот, но според експерти по киберсигурност е само въпрос на време това да се случи.
Ключови думи: киберсигурност, здравеопазване, Covid-19, болнични заведения, рансъмуер.

COVID-19 AND CYBER CRIMES AGAINST HEALTHCARE
Prof. Dr. Gabriela Belova, Assoc. Prof. Dr. Nikolay Marin,
ch. Assistant Professor Dr. Yosif Kochev

Abstract: It is hardly surprising that cybercriminals are trying to penetrate increasingly computer networks. This is so every time there is a world event. In the past, the Olympic Games and the entry into force of the GDPR provoked a heightened hacker activity. Today, human weakness is being used in the context of the Covid-19 pandemic. The attack on the University Hospital in the city of Brno (Czech Republic), happened on March 13, 2020 and led to the abolition of planned operations, was the biggest and worrying incident, but far from being the only one during the pandiemia. To date, there has never been a cyberattack against a health or medical institution that has directly led to a loss of human life, but according to cybersecurity experts it is only a matter of time before this happens.
Key words: Cybersecurity, health care, Covid-19, hospital facilities, ransomware.

АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ТАКТИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ

Инспектор Марин Стефанов Григоров

Инспектор Марин ГРИГОРОВ е роден през 1986 г. в гр. Плевен. През 2009 г. завършва бакалавърската си степен в Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”. През 2015 г. завършва магистърска степен по специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Към момента е докторант в Академия на МВР, направление „Национална сигурност”. Професионалният стаж на автора от 2009 г. и до момента преминава в структурите на МВР и ДАНС, където над 8 години работи в специализирано тактическо звено.
Резюме: Специалната полицейска тактика е наука, изучаваща високорисковите операции, провеждани при противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Престъпността като социално явление търпи развитие – усложняват се нейните форми (организирани престъпни групи), появават се нови видове престъпления (киберпрестъпност), използват се достиженията на науката и техниката (достъп до съвременно оборудване и въоръжение) и др. С оглед адекватен отговор на еволюцията на престъпността, науката за специална тактика също търпи развитие. Елемент от този процес е обновяването на някои понятия – например тактическите действия.
Ключови думи: тактическо наблюдение, дрон, високорискова операция, термовизионна камера, инфрачервена камера.

CURRENT MOMENTS IN TACTICAL MONITORING  
Inspector Marin Stefanov Grigorov
Inspector Marin GRIGOROV was born in 1986 in the city of Pleven. In 2009 he completed his bachelor›s degree at the Academy of the Ministry of Interior, majoring in “Crime Prevention and Public Order Protection”. In 2015 he graduated with a master›s degree in Law at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is currently a doctoral student at the Academy of the Ministry of Interior, Department of National Security. The professional experience of the author from 2009 to the present passes in the structures of the Ministry of Interior and the State Agency for National Security, where he has been working in a specialized tactical unit for over 8 years.
Summary: Special police tactics is a science that studies high-risk operations conducted in combating crime and maintaining public order. Crime as a social phenomenon is developing – its forms are becoming more complicated (organized criminal groups), new types of crimes are emerging (cybercrime), the achievements of science and technology (access to modern equipment and weapons) are being used, etc. With a view to an adequate response to the evolution of crime, the science of special tactics is also evolving. An element of this process is the updating of some concepts – such as tactical actions.
Keywords: tactical surveillance, drone, high-risk operation, thermal imaging camera, infrared camera

ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА.

Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

ПЪТЯТ НА ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ И БОСНА
В ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩ МОДЕЛ.
Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
Валери СТОЯНОВ е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Магистър е по тюркология на Софийския университет (1974), доктор по философия на Хумболтовия университет в Берлин (1981), доктор на историческите науки (2004). Научните му интереси са насочени към граничните области на историята, историческата етнология и антропология, Източна и Югоизточна Европа. Има над 150 научни публикации, отнасящи се до различни аспекти на помощните исторически науки (дипломатика, палеография, ономастика), евразийските конни народи (хуни, българи, кумани), националните и малцинствени въпроси, проблемите на европейския ислям и др.
Резюме: В текста е предприет опит за очертаване в хронологичен план на ситуацията с мюсюлманското население в основните направления на балканския национален ландшафт с акцент на Гърция, България и Босна.
Ключови думи: Балкански ислям; Османско наследство; Югоизточна Европа; турци, бошнаци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и Босна; национална сигурност и малцинствена политика; уахабизъм.

ISLAM IN THE SUCCESSOR STATES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF NATIONAL MINORITY
ISSUES AND SECURITY ASPECTS.
THE WAY OF GREECE, BULGARIA AND BOSNIA IN
LOOKING FOR A SUITABLE MODEL.
Prof. Dr. Sc. VALERY STOYANOV
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
VALERY STOYANOV is a professor at the
Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He holds a Master’s degree in Turkic Studies from the University of Sofia (1974), a PhD degree from the Humboldt University in Berlin (1981) and a D.Sc. degree in History (2004). His scholarly interests are in the field of border studies of history, historical ethnology and anthropology, Eastern and Southeastern Europe. He has over 150 scientific publications on
various aspects of the auxiliary sciences of history
(diplomatics, paleography, onomastics), Eurasian equestrian people (Huns, Bulgarians, Cumans),
national and minority issues, problems of European
Islam, and more.
Summary: In the text an attempt is made to outline in chronological terms the situation with the Muslim population in the main directions of the
Balkan national landscape, with an emphasis on Greece, Bulgaria and Bosnia.
Keywords: Balkan Islam; Ottoman heritage; Southeast Europe; Turks, Bosniaks, Pomaks; Muslims in Greece, Bulgaria and Bosnia; national security and minority policy; Wahhabism.

ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

професор д.и.н. Манчо Веков

Проф. д.и.н. Манчо ВЕКОВ е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор по история” (PhD) след защита на дисертация върху „Проблеми на историческата метрология“, 1990 г.
2014 г. получава научната степен Доктор на историческите науки (DSc) след защита на дисертационен труд на тема: „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“. 2017 – удостоен е с академичната длъжност професор. Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания – БАН и заместник – ръководител на секция „Помощни исторически науки и информатика”. Член на редколегията на списание „Родознание/Genealogia”. Главен редактор на „Интердисциплинарни диалози на историята” (С., 2009, 366 с.) и „Евразийски хоризонти: минало и настояще“ (С., 2011, 437 с.). Автор е над 100 студии и статии, на монографиите: Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с.
– удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.; Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.; Българската гнеалогията в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.
Резюме: Саморъчно написано дознание от Иван Багрянов пред следсвените органи разпитвали го във връзка с „народния съд“. Изложението на Багрянов опровергава тезата за провеждане на демагогска политика.
Ключови думи: Иван Багрянов, демагогската политика на Багрянов, народния съд, 1939-1944 г. , 90 дневното правителство на Багрянов, Германия, Съюзите, Втората Световна война.

The explanations of Ivan Bagryanov
for his efforts to bring Bulgaria
out from the war in 1944.
Professor DCs Mancho Vekov
Born February 20, 1960 in Sofia. He graduated from the Higher Institute of Economics, Sofia. Scientific Field of Career at the Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences as a Doctor of History (PhD) after the defense of a thesis on “Problems of Historical Metrology, 1990. 2014 is awarded the Doctor of Historical Sciences (DSc) after a dissertation thesis defense entitled: “Measurement Units in Europe before the Decimal Meteorological System (XVII-XX centuries)”. 2017 – Professor of the Academy. Member of the Scientific Council of the Institute for Historical Research – BAS and Deputy Head of Section “Auxiliary Historical Sciences and Informatics”. Member of Editorial Board of Genealogy / Genealogy magazine. Chief Editor of “Interdisciplinary Dialogues of History” (S., 2009, 366 p.) And “Eurasian Horizons: Past and Present” (Sofia, 2011, 437 pp.). Author has more than 100 studies and articles, the monographs: The metric system in Bulgaria. Metric Reforms and Metrology Activity 18th-20th Century. С., 2007, 276 pp. – awarded for the scientific achievement of the IEI for 2007; Historische Metrologie Bulgariens XV-XIX Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS .; The Bulgarian Gyneology in the Years of the Transition (1990-2015). Historical and scientific aspects. C., 2017, 613 pp.

Abstract: A self-written inquiry by Ivan Bagryanov before the investigative bodies interrogated him in connection with the „people’s court“. Bagryanov’s statement refutes the thesis of conducting a demagogic policy.
Keywords: Ivan Bagryanov, Bagryanov’s demagogic policy, the People’s Court, 1939-1944, the 90-day government of Bagryanov, Germany, the Unions, the Second World War.

Nevski
ОБРАЗЪТ НА ТЕРОРИСТА В РУСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Юлиян Асенов

Юлиян АСЕНОВ придобива бакалавърската си степен в УНИБИТ по специалност Национална сигурност и културно историческо наследство. Магистър по история на „Европейския Югоизток“ – СУ „Св. Климент Охридски“ (Международна магистърска програма). Научните му интереси са насочени към Балканите. Ползва английски, руски и сърбохърватски език.
Резюме: Настоящата статия изследва образа на терориста в руската художествена литература от началото на XXI век. За целта са разгледани едни от най-известните съвременни художествени произведения с терористична тематика. Акцентира се върху актуалността на образа на терориста (и неговата трансформация) както от миналия ХХ в. така и до началото на XXI век.
Ключови думи: терорист, образа на терориста, художествена литература, руска литература, тероризъм.

The image of the terrorist in Russian fiction
from the beginning of the XXI century
Yuliyan Asenov
Yuliyan ASENOV obtained his bachelor‘s degree at UNIBIT in the specialty of National Security and Cultural and Historical Heritage. Master of History of „European Southeast“ – Sofia University St. Kliment Ohridski (International Master‘s Program). His research interests are in the Balkans. He speaks English, Russian and Serbo-Croatian.
Abstract: This article examines the image of the terrorist in Russian fiction from the beginning of the 21st century. For this purpose, some of the most famous contemporary works of art with a terrorist theme are examined. Emphasis is placed on the relevance of the image of the terrorist (and its transformation) both from the last twentieth century to the beginning of the twenty-first century.
Key words: terrorist, the image of the terrorist, fiction, Russian literature, terrorism.

КОРАБНИТЕ СИРЕНИ ВИЯТ И НАПОМНЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА КРИЗАТА СЪС СМЯНАТА НА ЕКИПАЖИТЕ! ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА, С КОЯТО СЕ СБЛЪСКВАТ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА, ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС! ЩЕ СЕ ВСЛУША ЛИ ВЛАСТТА В МОРЯШКИЯ ПРОТЕСТ?

Капитан I ранг о.р. професор
д.пс.н. инж. Илия Пеев

ippeev@abv.bg

Илия ПЕЕВ – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна” за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: В статията се изследва хуманитарната криза, с която се сблъскват моряците и моряшките семейства в условията на пандемията COVID-19. За първи път в света се представя пълна и изчерпателна характеристика на хуманитарната криза, на която са подложени моряците и техните семейства от глобалната пандемия COVID-19, което се явява значим научен принос на български учен и българската наука. Резултатите от това изследване бяха докладвани от автора пред участниците от над 100 държави на Деветия световен конгрес по психотерапия в Москва „Децата. Обществото. Бъдещето – Планетата психотерапия” от 24 до 29 юни 2020 г., който поради пандемията COVID-19 се проведе виртуално на платформа ZOOM. Авторът беше съпредседател на Симпозиума „Позитивна динамична психотерапия”.
Конгресът беше проведен по инициативата на основания през 1995 г. във Виена Световен съвет по психотерапия (WCP) и се явява главното събитие на десетилетието в областта на психологията и психотерапията.
Статията подкрепя протеста на корабните екипажи по целия свят във връзка с пандемийната криза в Световния океан и отправя призив към правителствата на всички държави да вземат действени и незабавни мерки за смяната на корабните екипажи и да осигурят безопасното завръщане на моряците в родината при своите семейства.
Статията е посветена на всички възпитаници на автора от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, които плават в Световния Океан като корабни офицери. Авторът им изказва своята благодарност като ключови работници и съвременни герои в морската битка с пандемията COVID-19.
Ключови думи: кораби, моряци, моряшки семейства, пандемия COVID-19, хуманитарна криза, смяна на корабните екипажи, конгрес, психотерапия, психология.

SHIP HORNS SOUND AND REMIND GOVERNMENTS OF THE CRISIS WITH THE CHANGE OF CREWS
Peev, Iliya Petrov, Professor, Doctor of Psychological Science, Captain Naval Reserve Officer, Engineer
Astract: The article examines the humanitarian crisis facing seafarers and seafarers’ families in times of COVID-19 pandemic. The humanitarian crisis caused by the global COVID-19 pandemic and in which sailors and their families were involved is being given a complete and comprehensive description for the first time in the world, which is a significant scientific contribution of a Bulgarian scientist and the Bulgarian science. The results of this study were reported by the author to the participants from over 100 countries at The IX World Congress for Psychotherapy “Children, Society and Future – the Planet of Psychotherapy“ – June 24-29, 2020, which due to the COVID-19 pandemic was held virtually on the ZOOM platform. The author was co-chair of the Symposium „Positive Dynamic Psychotherapy“.
The congress was initiated by the World Council for Psychotherapy (WCP), founded in 1995 in Vienna, and is the major event of the decade in the field of psychology and psychotherapy.
The article supports the protest of ship crews around the world related to the pandemic crisis in the World Ocean and calls on the governments of all countries to take effective and immediate action about change of ship crews and ensure the safe return of seafarers to their countries and families.
The article is dedicated to all graduates of the author from Naval Acadymy „Nikola Vaptsarov”, Varna, sailing in the World Ocean as ship officers. The author expresses his gratitude to them as key workers and modern heroes in the naval battle with the COVID-19 pandemic.
Key words: ships, sailors, seafarers’ families, pandemic COVID-19, humanitarian crisis, change of ship crews, congress, psychotherapy, psychology.