Брой 6. Национална сигурност на Република България

Брой 6. Национална сигурност на Република България

Акцент в статиите, публикувани в брой шести на списание ,,Национална сигурност“, посветени на Юриспруденцията и тенденциите за нейното усъвършенстване в международната правна доктрина.
Ще прочетете още: сигурност и отбрана, военна история и патриотизъм, киберразузнаване, геополитика и международни отношения, социална сигурност, образование и здравна тематика – изследване на „бърнаут“, мениджмънт на сигурността и отбраната.

ОСОБЕНОСТИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ССО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията по-конкретно е разгледано участието на сили за специални операции в операции по разрешаването на кризи, както и някои аспекти по отношение реализиране на разузнаването и взаимодействието между различните служби и структури имащи отношение към създаването на информационна среда необходима за ефективно противодействие на възникнали заплахи за националната сигурност.
Ключови думи: сили за специални операции, разузнаване, национална сигурност, информационна среда.

FEATURES OF INTELLIGENCE CONCERNING
THE SPECIAL FORCES DURING OPERATIONS CONDUCTED OF NATIONAL SECURITY INTEREST
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines in particular the involvement of Special Forces in crisis resolution operations, as well as some aspects of the implementation of intelligence and interaction between the various services and structures involved in creating the information environment needed to effectively counter emerging threats concernig national security.
Key words: Special Forces, intelligence, nacional security, information environment.

ПАТРИОТИЗЪМ – главният потърпевш от зигзагообразното развитие на българския народностен потенциал /Бягството от отечеството/
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ – /ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Погледнато от един по-различен „ъгъл“ към темата, се акцентира над една особена идеология над явлението патриотизъм, подкрепено с кратки /но точни/ примери от историята и оставащо на нас, тези в настоящето, гонейки обещания и думи за приказност извън пределите на отечеството, но най-вече към тези, следвайки бъдещето да осъзнаем ценностите си, да подобрят начина си на мислене и запазване на морала към тях самите и обществото – един от важните „ключове“ към запазване на достойнството пред самите нас, Светът и Майка България!
Темата и акцентите в нея подсказват на аудиторията как липсата на принципи и игнор към „корените“ би довело и до обезличаването ни първо като личности и второ като нация – тема интересна към настоящето!
Ключови думи: отечество, патрия, патриотизъм, граждани-държава, морал, идеология, Майка България, Българи, Дан Колов, промяната на мисленето.

PATRIOTISM – the main victim of the zigzag development of the Bulgarian national potential /Escape from the fatherland/
Tihomir Blagovestov
Abstract: Seen from a different „angle“ to the topic, the emphasis is on a special ideology over the phenomenon of patriotism, supported by short (but accurate) examples from history and left to us, those in the present, chasing promises and words of fairytale outside the homeland , but especially to those who follow the future to realize their values, to improve their way of thinking and to preserve morality towards themselves and society – one of the important „keys“ to preserving dignity before ourselves, the World and Mother Bulgaria!
The topic and the accents in it suggest to the audience how the lack of principles and ignorance of the „roots“ would lead to our depersonalization, first as individuals, second as a nation – a topic interesting to the present!
Key words: fatherland, patria, patriotism, citizens-state, morality, ideology, Mother Bulgaria, Bulgarians, Dan Kolov, the change of thinking.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Юлиян Асенов

Юлиян АСЕНОВ придобива бакалавърската си степен в УНИБИТ по специалност Национална сигурност и културно-историческо наследство. Магистър по история на „Европейския Югоизток“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси: История и политика на Европейския Югоизток, защита на културно историческото наследство.
Резюме: След края на Втората световна война югославските партизани продължават да поддържат своите редици. Бившите бойци се обединяват под шапката на съюз, който има силно влияние в новата социалистическа държава.
В България югославските партизани и тяхната съпротива по време на Втората световна война са обект на редица изследвания. Но дейността им след войната не е така широко разглеждана.
Настоящата статия накратко разглежда организациите на ветераните в Югославия след края на Втората световна война, акцентирайки върху Съюза от асоциации на борците от народноосвободителната война в Югославия (САБНОВ – SUBNOR). Разглежда се организационният характер, вътрешно-политическото влияние и международна дейност на съюза, която обхваща и България.
За целта са използвани непубликувани и публикувани документи от Държавния архив на Република Хърватия (ДАХ) – фонд САБНОВ, сборници, статии и интернет източници.
Ключови думи: Югославия, ветерани, борци, САБНОВ,СБНОВ, СУБНОР, партизани, организации на ветераните, SBNOR, SUBNOR.

Veterans‘ organizations in Yugoslavia after the end of World War II
Yuliyan Asenov
Abstract: After the end of World War II, the Yugoslav partisans continued to maintain their ranks. Former fighters unite under the umbrella of an alliance that has a strong influence in the new socialist state.
In Bulgaria, the Yugoslav partisans and their resistance during the Second World War are the subject of a number of studies. But their activities after the war were not so widely discussed.
This article briefly examines the organizations of veterans in Yugoslavia after the end of the Second World War, focusing on the Union of Associations of Fighters from the People‘s Liberation War in Yugoslavia (SUBNOR). The organizational character, the domestic political influence and international activity of the union, which also covers Bulgaria, are considered.
For this purpose, unpublished and published documents from the State Archives of the Republic of Croatia (DAH) – SUBNOR Fund, collections, articles and Internet sources were used.
Key words: Yugoslavia, veterans, fighters, SUBNOR, partisans, veterans‘ organizations, SBNOR.

www.cns-ad.bg
ЩАБНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR) – ОТПРАЗНУВА СВОЯТА 5-ТА ГОДИШНИНА

Командир на Щабен елемент – полковник Светослав Халваджиев

На 10 септември 2020, Щабният елемент за интегриране на силите на НАТО на територията на Република България, чества своята пета годишнина от създаването си. На церемонията присъстваха представители на военно-политическото ръководство на Министерство на отбраната (МО), видовете въоръжени сили, директори на дирекции в МО, посланици и военни аташета на страните от Алианса, които имат представители в Щабния елемент, и други високопоставени гости. Всяка една годишнина е добър повод да се направи равносметка, да се обърне поглед назад в историята и да се сверят часовниците със сложната съвременна среда за сигурност, защото чрез доброто усвояване на уроците от миналото и отчитането на постиженията, може много по-смело и по-ясно да се върви напред, към една по-добра и сигурна среда за нас, нашите семейства и нашите съюзници.

 

МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ (ДАНС)

АКАДЕМИК ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ПРОФ. Д.Ю.Н.

АКАДЕМИК ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ПРОФ. Д.Ю.Н.

Академик Илия ИЛИЕВ е преподавател във факултет ,,Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия ,,Г. С. Раковски, София по юридически дисциплини. Преподавал е в редица Университети в страната и чужбина. Член на ,,Съюза на учените“ в Република България, член на ,,Съюза на адвокатите“. Член на два ,,Специализирани научни съвета за присъждане на научни степени и звания“. Член на редакционата колегията на науно списание ,,Национална сигурност“ в Република България и на два научни журнала в чужбина. Автор на над двадесет монографии основно касаещи съдебния контрол в различни области на държавното управление, над сто публикации от различни области на юриспруденцията. През периода 2018-2020 г. е автор на пет монографии от областта на административния и съдебния контрол за законност в управлинието, в тава число и нова ,,Общотеоретична юриспруденция“от 450 страници.
Награждаван с високи отличия – златен медал за постижения в науката, златен медал за ефективно управление, орден за особени заслуги в международното сътрудничество в областта на правото и юриспруденцията, орден за изключителен принос в науката и образованието и др.
,,Почитен професор“ и ,,Доктор хонорис кауза“ на Междурегионалната Академия за управление на персонала – Украйна.
Резюме: Статията анализира принципни въпроси, отнасящи се до управленски функции на специализираните органи, свързани с националната сигурност на държавата. Акцентира се върху структурата на направлението като цяло, отделните дирекции, техните функции, свързани с управлението в публичната сфера, както и задачите, които се реализират. Особено внимание се отделя на правоприлагането по повод реализирането на функциите и от там как биха или не се засегнали права и законни интереси на субектите, влезли във взаимодействие или в служебна зависимост със специализираните органи. Установяването на правно значими правонарушения, евентуално налагане на наказания и контрол за законност на тези актове, с които са наложени наказанията.
Ключови думи: Нацинална сигурност, специализирани органи, институционализация, престъпност, корупция, правонарушение, акт, наказание, съдебен контрол, общ и специален закон.

MANAGEMENT MECHANISM
OF THE SPECIALIZED AUTHORITIES (SANS)
ACADEMICIAN ILIA VASILEV ILIEV PROF. D.Y.N.
Abstract: The article analyzes fundamental issues related to the management functions of the specialized bodies related to the national security of the state. Emphasis is placed on the structure of the department as a whole, the individual directorates, their functions related to the management in the public sphere, as well as the tasks that are implemented. Particular attention is paid to law enforcement in connection with the implementation of the functions and hence how or would not affect the rights and legitimate interests of entities that have entered into interaction or dependence with specialized bodies. The establishment of legally significant offenses, possible imposition of penalties and control over the legality of those acts by which the penalties were imposed.
Key words: national security, specialized bodies, institutionalization, crime, corruption, offense, act, punishment, judicial control, general and special law.

СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

доц. д-р Людмила Векова

доц. д-р Людмила Векова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Людмила ВЕКОВА е доцент в Пловдивския университет „П. Хилендарски“, ръководител на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия факултет. Доктор по икономика (1989 г.), доцент по социална защита (социално осигуряване и социално подпомагане). Била е изпълнителен директор на едни от най-големите пенсионноосигурителни дружества в България – ПОК „ДСК Родина “АД, ПОК „Съгласие“АД, ПОД „Пенсионноосигурителен институт“АД. Научните ѝ интереси са в областта на социалната защита, пенсионното осигуряване и социалното подпомагане. Автор на множество статии и доклади по проблемите на социалното осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване, на организацията и управлението на социалната работа.
Резюме: Статията анализира системата за социална сигурност в аспекта на ролята ѝ като фактор за националната сигурност. Разгледани са нейните същностни характеристики като единство от подсистемите на социално осигуряване и социално подпомагане. Акцентирано е и върху изискванията и необходимостта от координация на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз.
Ключови думи: социална сигурност, социално-значими рискове, социална защита, социално осигуряване, социално подпомагане.
THE SOCIAL SECURITY SYSTEM – CHARACTERISTICS AND PREREQUISITES TO STRENGTHEN NATIONAL SECURITY
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Vekova
Paisii Hilendarski University of Plovdiv
Lyudmila VEKOVA
is an associate professor at Plovdiv University „P. Hilendarski“, head of the Department of Social Activities at the Faculty of Pedagogy. Doctor of Economics (1989), Associate Professor of Social Protection (social security and social assistance). She was the CEO of some of the largest pension insurance companies in Bulgaria – PIC DSK Rodina AD, PIC Saglasie AD, PIC Pension Insurance Institute AD. Her research interests are in the field of social protection, pension insurance and social assistance. Author of numerous articles and reports on the problems of social security, supplementary pension insurance, the organization and management of social work.
Abstract: The article analyzes the social security system in terms of its role as a factor for national security. Its essential characteristics as a unity of the subsystems of social insurance and social assistance are considered. Emphasis is also placed on the requirements and the need for coordination of social security systems within the European Union.
Key words: social security, socially significant risks, social protection, social insurance, social assistance.

 

ЖЕНИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Розалия Гълъбова
Розалия ГЪЛЪБОВА е студентка в УниБИТ, 3-ти курс Национална сигурност. Понастоящем е стажант в списание Национална сигурност.
Резюме: Възприемането на жените като ценен актив и насърчаването на различността в сектора на сигурността и отбраната е гаранция за по-доброто разбиране на сложните проблеми и разработването на адекватни иновативни решения.
Реален мир и стабилност могат да бъдат постигнати чрез осигуряване на конструктивно и изразително участие на жените в реформата на сектора за сигурност на дадена страна и реформата цели да доведе до трансформация на институциите към по-голям професионализъм и отчетност, като равнопоставеността на половете следва да се превърне в част от нея и да бъде мерило за устойчивостта ѝ.
Предстои да се преодолеят много бариери като несъвършенствата в самите структури и минуси в мисловната нагласа и културата.
Ключови думи: жени, мир, сигурност, отбрана, Резолюция 1325.
WOMEN IN THE SECURITY AND DEFENSE
ROZALIA GALABOVA

Rozalia GALABOVA is a student at UniBIT, 3rd year National Security. He is currently an intern at National Security magazine.
Abstract: The perception of women as a valuable asset and the promotion of diversity in the security and defense sector is a guarantee for a better understanding of complex issues and the development of adequate innovative solutions.
Real peace and stability can be achieved by ensuring the constructive and expressive participation of women in the reform of a country’s security sector, and the reform aims to lead to a transformation of institutions towards greater professionalism and accountability, and gender equality should be become part of it and be a measure of its sustainability.
Many barriers have to be overcome, such as imperfections in the structures themselves and shortcomings in attitudes and culture.
Key words: women, peace, security, defense, Resolution 1325.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

Д-р ДИМИТРИНА ПЕТРОВА Административен съдия

д-р Димитрина Петрова
Административен съдия

Д-р Димитрина ПЕТРОВА се дипломира през 2000 г. като Магистър по „Финанси“ в Университета по национално и световно стопанство – София, а през 2003 година завършва същия университет със степен Магистър по „Право“. През 2019 година придобива научна степен „Доктор по право“ в Университета за световно и национално стопанство, град София, като защитава докторска теза с предмет: нормативната компетентност на Европейския Съюз в областта на данъците. В периода 2009-2016 г. е граждански съдия в Районен Съд Варна, а считано от 2016, Административен съдия в Административен съд София град. В периода 2012-2014 година, работи като правен съветник в Мисията Върховенство на Закона-Косово, EULEX-Kosovo, в специализираната камара на Върховния съд на Косово, разглеждащ правни спорове, свързани с правото на собственост и права на кредиторите срещу дружества, предмет на приватизационна процедура. Приоритетно разглежда казуси, свързани с правните последици в областта на вещното право и следприватизационния процес, в пост-конфликтната зона, с висока степен на социална чувствителност, в резултат на етническия конфликт в региона. Владее професионално английски език и на работно ниво-руски, сръбски и немски език. Допълнителни професионални квалификации и сертификати: През 2010 г. завършва първата Академия за млади съдии и прокурори по Наказателно право на Европейския съюз, проведена от Академията по право на Европейския съюз в Трир, Германия /ERA/, под егидата и със съдействието на Европейската комисия; През 2011 г. е участник в първото обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието „Младите лидери на България“, проведено от Фондация „Америка за България“ в САЩ; През 2011 г. завършва специализиран курс на обучение по Европейско конкурентно право в Европейския университет „Робърт Шуман“, Флоренция, Италия; През 2012 г. завършва специализиран курс по Европейско гражданско и търговско право за магистрати, проведен от Националният институт по право на Испания, Барселона; През 2011 г. участва в работна среща на тема“ Магистратите и свобода на словото-аспекти на Европейската конвенция за правата на човека“, проведена от Националния институт за магистрати на Румъния, Букурещ. Към днешна дата прави проучвания и изследвания в областта на Върховенството на закона, защита на човешките права и практическото им приложение в политиката на ЕС и ООН.
Резюме: Докладът съдържа кратък исторически преглед на възникването и развитието на правната максима за върховенството на закона. Изведени са основните елементи и характеристики на правния принцип които отличават съвременната държава като правова.
Ключови думи: върховенство на закона, правна максима, предвидимост, правна сигурност, равенство, разделение на властите, човешки права, справедливост.
Substance of the Rule of Law
Dimitrina Petrova, PhD
Abstract: The Report contains a brief historical review on how the rule of law occurred and developed as a legal maxim. It points out the basic elements and characteristics of the legal principle, which mark the present state as one of the rule of law.
Key words: rule of law, legal maxim. predictability, legal certainty, equality, separation of powers, human rights; justness.

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”
Анна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,
a.karadencheva@nvna.eu
с-на I с-н Мартина Москова – ВВМУ, направление „Военен лекар”,
mmmoskova@abv.bg
с-на I с-н Йордан Колев – ВВМУ, направление „Военен лекар”,
yordan.kolev@abv.bg

Резюме: Настоящото изследване дава възможност да се установи евентуалното наличие на синдром „бърнаут” сред курсантите от ВВМУ в професионално направление „Военен лекар”, да идентифицира причините за възникване на това явление и да очертае приложни перспективи за превенция, повишаване на психологическото благосъстояние и стресовата устойчивост в установените рискови групи.
Ключови думи: бърнаут, курсанти,военни лекари, психодиагностика, медицина, въоръжени сили

Иновативното обучение в професионално направление „Военен лекар“, създадено за първи път в България през 2017 г. съвместно от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Военномедицинска академия и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ се характеризира с висока интензивност, значителни нива на натоварване, комплексност на задачите и повишена мобилизация, които са необходими условия за успешното изграждане на пълноценни медицински кадри за нуждите на въоръжените сили.
Спецификата на това обучение, която се характеризира с двойно натоварване1, предполага проблеми, свързани с адаптацията на курсантите от професионално направление „Военен лекар“ и последици, свързани с явлението психичен стрес.
Важно е да се отбележи, че развитието на професионалното изпепеляване (наричано и бърнаут) е процес, който не зависи от пола и възрастта на субекта2. Проявява се предимно в човекоориентираните професии и при тези хора, които реагират емоционално на постоянно нарастващия срес. Симптомите са емоционално и мотивационно „опустошение“, непродуктивност, когнитивна слабост и физическа умора, които намират израз в психосоматиката. По своята същност „професионалното изпепеляване е форма на нарушаване на оптималното финкциониране на личността в професионалната среда.“3
Настоящото изследване има за цел да психодиагностицира евентуалното наличие на състоянието „професионално изпепеляване“ сред обучаемите в професионално направление „Военен лекар“, факторите, които оказват влияние върху динамиката на развитието му, както и да извлече приложни перспективи за превенция, повишаване на психологическото благосъстояние и стресова устойчивост в установените рискови групи.
Основната хипотеза, която изследването представя е, че натовареността от дуалното обучение на курсантите в двете направления „Медицина“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ е предпоставка за развитие на психологическото явление „бърнаут“ при липсата на адекватни мерки за неговото предотвратяване.

ЕЗИКОВИЯТ ОДИТ – ОПИТЪТ НА УСПЕЛИТЕ
м.ф.н. ЗОРНИЦА ДРАГОСТИНОВА

Зорница ДРАГОСТИНОВА се дипломира като Магистър на Филологическите Науки от СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1996г. с две отделни магистратури – по Английска Филология и по Българска Филология, съответно от ФКНФ и от ФСлФ, след което завършва Магистратура като „Специалист Връзки с Обществеността“ към свободния факултет на СУ“ Св.Климент Охридски“ и малко по-късно защитава Магистратура по „Статистика“ от Нидерландия. Още като студентка публикува научно изследване по Психолингвистика в периодичното издание на Асоциацияциата по Психолингвистика като студентка на доц.д-р Пенка-Илиева Балтова. В периода на дългата си практика на преводач, педагог, психолингвист и преподавател у нас и в чужбина тя става автор на статии, на девет книги, сред които: „Методиката на Зорница Драгостинова“(2018), която е помагало към граматиката й „ Recipe for Teaching – For Desperate Learners and Inspired Teachers“ (2012), публикува и седем стихосбирки в качеството си на световна поетеса и автор изучаван в програми на чуждестранни училища и световни университети, автор получил място в Европейската и Американската антологии на световните поети, съавтор е на няколко книги сред които: „European English – Texts and Exercises“, Sue Blackwell, Willem Meys, Cor Koster, Zornitsa Dragostinova, Ivan Shotlekov, Editions De Werelt, Amsterdam (2004), и „A handbook on language auditing“, Cor Koster (Ed.). Editions De Werelt, Amsterdam (2004), и други. Тъй като в основата на нейните дипломни работи стои материята относно създаването и апробирането на тестови задачи по български и английски език впоследствие тя става автор и на редица тестови задачи у нас и в чужбина, а в практиката си често е канена и за редактор на такива. Участва в проекти на Европейския съюз, създава и публикува собствена методика за обучение по английски език, която работи безотказно у нас и в чужбина и с течение на времето след участието си в проекта LATE (Language Audits – Tools for Europe) на Европейския съюз, под вещото ръководство на проф. Кор Костър, става Професионален Езиков Одитор за Европа и член на EAPLA (European Association of Professional Language Auditors). Методиката на автора е плод на дълга изследователска и практическа работа в областта на англицистиката въз основа на което са съставени и много тестови задачи и текстове с които тя продължава да работи лично. Авторът има дълги години на обучение през целия живот, което се доказва с над тридесет дипломи в разнообразни насоки, но всички в областта на образованието и образователния мениджмънт. Последните две дипломи, които е защитила са в следните области: Design and Development of Educational Technology, MIT (Massachusets Institute of Technology), the USA и Deep Learning Through Transformative Pedagogy, The University of Queensland, Australia (2018).
Резюме: Статията съдържа важни и интересни факти относно естеството на езиковия одит като инструмент за развитие в европейски аспект на държавни институции, малки и средни предприятия, големи и малки компании и всички, които се интересуват от разрешаването на скрити конфликти в работната среда. Приложени са извадки от официални документи на Европейския съюз в подкрепа на езиковия одит като важен фактор за развитие.
Ключови думи: езиков одит, обучение, образование, конфликт, преподавател, психолингвистика, LATE, EAPLA, StillZee, стилзи, терминът одит, курс по английски език, английски език, документи, професионален, професионалист.

LANGUAGE AUDITING – THE EXPERIENCE
OF SUCCESSFUL
ZORNITSA DRAGOSTINOVA, MA, MA, MA, MA, PLA
Abstract: The article contains important and interesting facts concerning the nature of Language Auditing as a tool used towards the development of government institutions, SMEs, big and small companies, and everyone who is interested in conflict resolution of issues hidden within the workplace, in a European aspect. Excerpts from official documents of the EU are enclosed so that the Language Auditing could be supported as a significant factor towards development.
Key words: language audit, language auditing, education, training, conflict, lecturer, psycholinguistics, LATE, EAPLA, StillZee, audit term, English language course, English language, documents, professional.

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на Министерство на вътрешните работи
Резюме: В статията се разглеждат развитието на електроните съобщения и мобилните услуги, които имат все по-голямо значение както за телекомуникационния сектор така и за социално-икономическия напредък в световен мащаб. Направен е анализ и оценка на тенденциите в дългосрочен и краткосрочен план на електроните съобщения в Република България.
Ключови думи: мобилни гласови услуги, фиксирана телефонна услуга, електрони съобщения, Закон за електроните съобщения, сигурност.

CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior
Ilin SAVOV was born in 1980 in Smolyan. Since 2000 he has been recruited as an operative officer in the national security services of the Republic of Bulgaria. In 2013 he defended his doctorate in “National Security” at the Academy of the Ministry of Interior. Since 2019 he is a professor at the Academy of the Ministry of Interior, and since 2020 – is a professor at the Military Academy “G. S. Rakovski” and Plovdiv University „Paisii Helendarski“. He conducts a course of lectures in the bachelor’s and master’s programs at the Academy of the Ministry of Interior, New Bulgarian University and the Military Academy “G. S. Rakovski ”. He is an established expert on the problems of national and international security, as well as on operative-search and operative-technical activities for protection against encroachments and criminal acts. He gives a number of reports at prestigious scientific forums at home and abroad. His research interests are focused on the management and operation of security services, human trafficking, migration processes, the use and control of special
Abstract: The article examines the development of the Electronic Communications and mobile services which becoming more important for the telecommunications sector and the socio-economic progress worldwide. An analyze is made of evaluation of trends in long and short term of Electronic Communications in the Republic of Bulgaria.
Keywords: mobile voice service, fixed telephony service, electronic messaging, law on electronic communications electronic communications law, security

 

ПСИХОТЕРАПИЯТА – НОВАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА! ДЕВЕТИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ 2020-2021 – НАЧАЛО НА НОВА ЕПОХА В ПСИХОТЕРАПИЯТА

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Илия Пеев – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна“ за наука и висше образование
– 2008 г.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.