Брой 7. Сигурност в условия на криза

Брой 7. Сигурност в условия на криза

Част от статиите, публикувани в брой седми на списание ,,Национална сигурност“, са посветени на сили за специални операции, здравна защита, правна тематика, държавна сигурност, държавно управление и актове, международна корупция, трафични данни при престъпност, рецензии.

НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията са разгледани взаимовръзките между способностите на силите за специални операции, обърнато е особено внимание на инфраструктурата, като са предложени направления за нейното доизграждане с цел създаването на една стабилна основа за подобряване подготовката на личния състав от Съвместното командване на специалните операции.
Ключови думи: сили за специални операции, национална сигурност, способности, инфраструктура.

GUIDELINES FOR COMPLETION
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE JOINT
COMMAND OF THE SPECIAL OPERATIONS
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines the interrelationships between the capabilities of the Special Operations Forces, pays special attention to the infrastructure, and proposes directions for its completion in order to create a solid basis for improving the training of the Joint Special Operations Command personnel.
Key words: Special Forces, nacional security, capabilities, infrastructure.

ОПАСНОСТ И ЗАПЛАХА! ПРЕВЕНЦИЯТА – ПРИОРИТЕТ В СИГУРНОСТТА! ХОРАТА НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА ПЛАНЕТАТА! /Един различен поглед над “широката” сигурност/, част I

ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ

Тихомир БлаговестовТихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Позволявам си, да цитирам част от „Стратегията за Национална Сигурност на Република България“, като акцентирам към онази част от текста в нея, към която е насочена темата над която ще работя и ще се позовават моите анализи и гледни точки над събития имащи пряко отношение към опасността, заплахата и мерките които трябва да се вземат под внимание за обезпечаване на сигурността.
Ключови думи: Национална сигурност, ЕС, НАТО, COVID-19, Р България, здравна защита. ЕАОС.

Danger and Threat! Prevention – a priority in security! People – the most valuable resource on the planet! A different look over „broad“ security /, part I

Tihomir Valentinov Blagovestov 
Abstract: I allow myself to quote part of the „National Security Strategy of the Republic of Bulgaria“, emphasizing the part of the text in it, which focuses on the topic on which I will work and will refer to my analysis and views on events a direct bearing on the danger, threat and measures to be taken to ensure security.
Key words: National Security, EU, NATO, COVID-19, Republic of Bulgaria, health protection, AirBase.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА

Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА, Магистър по право; Магистър по Публична администрация, защитила научно – квалификационна степен Доктор по ,,Гражданско процесуално право“ през 2008 г. Завършила е в НУ-ОЮА –гр. Одеса –втора магистърска степен ,,Международно право и международни отношения“. Преподавала е в различни факултети правни дисциплини. От 2009 г. управлява и е Директор на Частен професионален колеж ,,Света София“, където и преподава. В практиката се реализира като ,,Адвокат“ повече от 15 г. Съавтор е на редица публикации и монографии.
Резюме: Статията анализира принципни въпроси, отнасящи се до управленските функции в сферата на висшето образование. Акцентът се поставя върху структурата на направлението като цяло, отделните дирекции, техните функции, свързани с управлението в публичната сфера, както и задачите, които се реализират. Особено внимание се отделя на правоприлагането по повод реализирането на функциите и от там как при издаване на актове, биха или не се засегнали права и законни интереси на субектите, влезли във взаимодействие или в служебна зависимост с органите на управление на висшето образование.В случай на появата на правно значими актове противоречащи на правната действителност какъв е реда и условията за контрол за законност.
Установяването на правно значими правонарушения, евентуално налагане на наказания и контрол за законност върху тези актове, с които са наложени наказанията.
Ключови думи: висше образование, органи на управление; институционализация, научна дейност; висше училище, Национална агенция, Академична общност, Академична автономия

MECHANISM OF MANAGEMENT PROCESSES
IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
Assoc. Prof. Dr. in Law Stoyanka I. ILIEVA

Abstract: The article analyses principal questions, related to the management functions in the higher education. The accent is put on the structure as a whole, the individual directions, their functions related with the management in the public sphere, as well as the tasks that are being realized. Particular attention is paid to the law enforcement in connection with the implementation of the functions and issuance of acts that will or will not affect the rights and law interests of the subject that came in interaction or in official dependence with the authorities of the higher education. In case of appearance of legally significant acts that are not in compliance with the law reality, compliance to what is the order and contidions for control of the legality.
The establishment of the legally significant offenses, possible imposition of penalties and control, over the legality of those acts with whom are imposed the penalties.
Key words: higher education, authorities, institutionalization, scientific activity, school of higher education, national agency, academic community, academic autonomy.

УСЕЩАНЕ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА.
гл. ас. д-р Анна Караденчева Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”
Анна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,
a.karadencheva@nvna.eu

Главен асистент, доктор Анна Караденчева – преподавател в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ във Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“. Специализира и преподава в областта на национална сигурност и отбрана, лидерство и психология.
Резюме: Статията проследява концептуалния преход от полиса до съвременните държавни формации паралелно с еволюцията в усещанията на човека, относно начина му на съществуване в социалния градеж. Извежда общото, ключово възприятие за държавността, което обуславя потребността и еволюцията на разбирането му за нея, като ситуира начинa, по който усещането за държавност се персонализира в съзнанието на гражданина.
Ключови думи: държавност, сигурност, индивид, еволюция, възприятие, потребност

SENSE OF STATEHOOD.
EVOLUTION OF CONCEPTS ACCORDING TO THE NEEDS OF THE PERSON.
Anna Karadencheva, PhD,
Assistant Professor Postgraduate Training and Foreign Students Department Nikola Vaptsarov Naval Academy

Abstract: The article traces the conceptual transition from the polis to modern state formations in parallel with the evolution of human perceptions of the way of his existence in the social structure. It derives the general, key perception of statehood, which determines the need and evolution of his understanding of it, situating the way in which the feeling of statehood is personalized in the mind of the citizen.
Key words: statehood, security, individual, evolution, perception, need

КОНТРОЛ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Докторант Бобан Кире Шойкароски

Бобан Шойкароски е роден през 1994 г. в г. Прилеп в Република Северна Македония. Завършил е магистърска степен по специалност право в г. Битола, Република Северна Македония през 2018 г. През януари 2019 г. е зачислен в Департамент докторантура и аспирантура при МАУП – Киев, Украйна, форма на обучение свободна подготовка и защита. Завършил е практико-теоретичен стаж и към момента практикува като стажант-юрист.

Резюме: Актуалния въпрос относно контрола и надзора върху актовете на държавно управление на общо основание и особено на специално нормативно овластяване винаги е представлявал интерес на международната доктрина в областта на административното правораздаване. Към настоящия момент, особено актуално както в теорията, така и в практиката заслужава внимание въпросът относно контролът върху актовете издадени на специално нормативно овластяване. Това е факт от гледна точка на наблюдаващата динамика на специалните закони, институционализирани за регулиране на обществените отношения в различните сфери на държавно управление в страните имащи статут на правова държава.
Ключови думи: Специално нормативно овластяване, специален закон, общ закон, индивидуални актове, общи актове, контрол, надзор, оспорване, орган на управление.

CONTROL AND SUPERVISION OF LEGALITY OF ACTS ISSUED ON THE BASIS OF SPECIAL REGULATORY AUTHORIZATION
Doctoral student Boban Kire Shojkaroski

Abstract: The current issue of the control and supervision of acts of government on a general basis and especially of special regulatory authority has always been of interest to international doctrine in the field of administrative justice. At present, especially relevant in both theory and practice, the issue of control over acts issued on special regulatory authority deserves attention. This is a fact from the point of view of the observational dynamics of the special laws, institutionalized for regulation of the public relations in the different spheres of state administration in the countries having the status of a state governed by the rule of law.
Key words: Special normative authorization, special law, general law, individual acts, general acts, control, supervision, contestation, governing body.

 

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА
Д-Р КОСТА ВЛЪЧКОВ

Коста Влъчков е роден през 1983 г. в гр. Бургас, доктор по Политически науки от ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна с дисертационен труд на тема „Международни и национални политики за борба с корупцията“. Притежава две магистърски степени по Международни отношения от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София и по Английска филология от ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив. Бакалавър по Приложна лингвистика с професионална квалификация „преводач и учител по руски и английски език“от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. В.Търново. Възпитаник на ПГЧЕ „Васил Левски“- гр. Бургас.
Автор е на множество научни статии и доклади в областта на борбата с корупцията, правата на човека и гражданското образование. Участник в научни конференции и форуми по посочената проблематика.
В периода (2009 – 2011 г.) е бил последователно стажант в Дирекция „Права на човека и МХО“ и младши специалист в Дирекция „ООН и Глобални въпроси“ при Министерство на външните работи (МВнР). От 2012 г. работи в сферата на образованието. Понастоящем е преподавател по английски език, специализант по Гражданско образование и съдебен заседател в гр. Бургас.
Резюме: Корупционните престъпления застрашават нормалното икономическо, социално, правно, политическо развитие на обществото и все повече излизат извън границите на една държава. Поради тази причина вниманието на международната общност до голяма степен е фокусирано върху борбата с корупцията като проблем, който е не само вътрешен, но и международен. Настоящата статия разглежда антикорупционните методи, които се прилагат в различни държави, както и състоянието и динамиката на явлението корупция в международен аспект.
Ключови думи: корупция, корупционни престъпления, Европейски съюз, Световна банка, международно сътрудничество
INTERNATIONAL ASPECTS OF CORRUPTION
Kosta Vlachkov, PhD

Abstract: Corruption offenses threaten the normal economic, social, legal, political development of society and increasingly extend beyond the borders of a country. For this reason, the attention of the international community is largely focused on combating corruption, as a problem that is not only internal, but also international. This article examines the developed anti-corruption methods in several countries, as well as the state and dynamics of the phenomenon corruption in international aspect.
Key words: corruption, corruption offences, European Union, World Bank, international cooperation

ИЗПОЛЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ
Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на
Министерство на вътрешните работи

Илин САВОВ е служител в службите за сигурност в Република България от 2000 г. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по „Национална сигурност”. Експерт е по проблемите на националната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”, „Организация и управление на прилагането на специалните разузнавателни средства“, „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“. Понастоящем е „професор“ към факултет „Полиция” на Академията на МВР и към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна Академия „Г. С. Раковски“.
Резюме: В статията се разглежда правната рамка и основните принципи при използването на трафични данни за разкриване на престъпления в Швейцарската конфедерация. Извършен е преглед и оценка върху процедурите относно контрола върху трафичните данни и организацията по реализация на мониторинга. Откроени са органите имащи право да искат прихващането на трафични данни и са изведени някои от предимствата в Швейцарското законодателство във връзка с противодействието на престъпни посегателства.
Ключови думи: трафични данни, информация, прокуратура, престъпност, Швейцария, наблюдение, пощенския и телекомуникационен трафик, сигурност

USE AND CONTROL OF DATA RETENTION FOR CRIME DETECTION IN SWITZERLAND
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior
Abstract: The article discusses the legal framework and basic principles in the use of traffic data for crime detection in the Swiss Confederation. A review and evaluation of the procedures regarding the control over the traffic data and the organization for the implementation of the monitoring was performed. The authorities entitled to request the interception of traffic data have been identified and some of the advantages of Swiss law in combating criminal encroachment have been highlighted.
Keywords: data retention, information, prosecution, crime, Switzerland, surveillance, postal and telecommunications data, security

РЕЦЕНЗИЯ

От проф. д.и.н. Манчо Веков

От проф. д.и.н. Манчо Веков

Институт за исторически изследвания при БАН Секция „Помощни исторически науки и информатика” за дисертационния труд на Любен Георгиев Манолов на тема „Възрожденският национализъм и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането на Османската империя (70-те години на XVIII – 80-те години на XIX век), защитен на 23 януари 2021 г. за придобиването на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“.

ДЪЛГОСРОЧНО ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ – ИМПЕРАТИВИ И ДОСТИЖЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ
Полк. Иван Вълков

Доцент д-р Иван К. ВЪЛКОВ е български офицер, понастоящем полковник от запаса. Преподавал е дълги години във Военна академия „Г. С. Раковски“- София в катедрите „Инженерни войски“, „Щабна служба в многонационални съвместни операции“, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“ и „Мениджмънт на сигурността и отбраната“. Заемал е академичната длъжност заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Доцент в професионалните направления на областта на висше образование „Сигурност и отбрана“. Автор на дисертация, монографии, научни трудове, учебни програми и учебни пособия в областите на военното дело, мениджмънта на отбраната и управлението при кризи, планирането на способности, отбранително програмиране и бюджетиране, отбранителната аквизиция, мениджмънт на риска и др.
Резюме: Статията представя накратко развитието на българската отбранителна политика и дългосрочното планиране на способности на Българските въоръжени сили през периода на трансформация на политическата ориентация към присъединяването на страната в НАТО и възприемането на стандартите на Алианса. Извършен е анализ на рисковете, дефинирани в публикуваната Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032).

LONG-TERM DEFENSE PLANNING – IMPERATIVES AND ACHIEVEMENTS. THE BULGARIAN EXPERIENCE
IVAN VALKOV

Associate Professor Dr. Ivan K. VALKOV is a Bulgarian officer, currently colonel, retired. He has taught for many years at the “G.S. Rakovski” Defense and Staff College – Sofia at the Learning Departments “Engineering Troops”, “Staff Service in Multinational Joint Operations”, “Defense and Armed Forces Management” and “Security and Defense Management”. He held the academic office Deputy Dean of the of “National Security and Defense” Faculty. Associate Professor in the Professional Fields of the Higher Education Area “Security and Defense”. Author of dissertation, monographs, scientific works, curricula and teaching aids in the fields of military science, defense management and crisis management, defense capability planning, defense resources programming and budgeting, defense acquisition, risk management, etc.
Abstract: This article briefly presents the development of the Bulgarian defense policy and the long-term planning of capabilities of the Bulgarian Armed Forces during the period of transformation of the political orientation towards the country‘s accession to NATO and the adoption of the standards of the Alliance. An analysis of the risks defined in the published Program for Development of the Defense Capabilities of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria 2032 (Program 2032) has been performed.

ПОЗИТИВНАТА ДИНАМИЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ КАТО НАУЧНА СИСТЕМА ОТ ХОЛИСТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПЛАНЕТАРНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЗА НОВИЯ МИРОГЛЕД И УСТРОЙСТВОТО НА СВЕТА ПРЕЗ XXI ВЕК

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Капитан I ранг о.р., професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Илия Пеев – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна“ за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: Докладът отразява възгледите на автора за възможностите за разширяване влиянието на Позитивната динамическа психотерапия в индивидуалния и социален живот на човека. Изследвани са многостранните и комплексни рискови фактори, които водят до огромен стрес и застрашават здравето и живота на съвременния човек. На основата на сегашните главни опасности, авторът отправя към хората своето тревожно послание: През XXI век възниква проблемът за съществуването на цивилизацията.
Изход от тези кризисни цивилизационни състояния, авторът вижда в синергетическото съчетаване на древни управленски и терапевтични парадигми с позитивните концепции за човека и обществото.
В резултат на своите изследвания, авторът издига смела хипотеза: Позитивната динамическа психотерапия като научна система от холистически възгледи може да подобри планетарното здраве на човека и да усъвършенства мирогледа и устройството на света през XXI век.
Ключови думи: Позитивна динамическа психотерапия, здраве, личност, човек, общество, мироглед, устройство на света.