140 ГОДИНИ ВОЕННИ ОКРЪЖИЯ В БЪЛГАРИЯ
полк. Георги Петков

На 2-ри юли в град Русе в тържествена обстановка се състоя церемония по откриване и освещаване на юбилейна плоча „140 години военни окръжия в България”, която бе поставена на входа на Военно окръжие I степен – Русе. С плочата се засвидетелства почит, признателност и благодарност към стотиците родолюбиви българи, посветили живота си в служба на България и допринесли за израстването и утвърждаването на военните окръжия. Изработена е и е дарена от о.з. старши лейтенант Димитър Димитров.
Откриването на плочата е посветено на две важни годишнини – 140 години от създаването на военните окръжия в България и 5 години от връчването на представителното знаме на Централно военно окръжие. Тези забележителни събития оставят трайни следи в историята на военните окръжия в Република България.

 

НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАМНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията са разгледани взаимовръзките между способностите на силите за специални операции, обърнато е особено внимание на инфраструктурата, като са предложени направления за нейното доизграждане с цел създаването на една стабилна основа за подобряване подготовката на личния състав от Съвместното командване на специалните операции.
Ключови думи: сили за специални операции, национална сигурност, способности, инфраструктура.

GUIDELINES FOR COMPLETION
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE JOINT
COMMAND OF THE SPECIAL OPERATIONS
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines the interrelationships between the capabilities of the Special Operations Forces, pays special attention to the infrastructure, and proposes directions for its completion in order to create a solid basis for improving the training of the Joint Special Operations Command personnel.
Key words: Special Forces, nacional security, capabilities, infrastructure.

ОПАСНОСТ И ЗАПЛАХА! ПРЕВЕНЦИЯТА – ПРИОРИТЕТ В СИГУРНОСТТА! ХОРАТА НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА ПЛАНЕТАТА! /Един различен поглед над “широката” сигурност/, част I

ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ

Тихомир БлаговестовТихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Позволявам си, да цитирам част от „Стратегията за Национална Сигурност на Република България“, като акцентирам към онази част от текста в нея, към която е насочена темата над която ще работя и ще се позовават моите анализи и гледни точки над събития имащи пряко отношение към опасността, заплахата и мерките които трябва да се вземат под внимание за обезпечаване на сигурността.
Ключови думи: Национална сигурност, ЕС, НАТО, COVID-19, Р България, здравна защита. ЕАОС.

Danger and Threat! Prevention – a priority in security! People – the most valuable resource on the planet! A different look over „broad“ security /, part I

Tihomir Valentinov Blagovestov 
Abstract: I allow myself to quote part of the „National Security Strategy of the Republic of Bulgaria“, emphasizing the part of the text in it, which focuses on the topic on which I will work and will refer to my analysis and views on events a direct bearing on the danger, threat and measures to be taken to ensure security.
Key words: National Security, EU, NATO, COVID-19, Republic of Bulgaria, health protection, AirBase.