Брой 7. Сигурност в условия на криза

Брой 7. Сигурност в условия на криза

140 ГОДИНИ ВОЕННИ ОКРЪЖИЯ В БЪЛГАРИЯ
полк. Георги Петков

На 2-ри юли в град Русе в тържествена обстановка се състоя церемония по откриване и освещаване на юбилейна плоча „140 години военни окръжия в България”, която бе поставена на входа на Военно окръжие I степен – Русе. С плочата се засвидетелства почит, признателност и благодарност към стотиците родолюбиви българи, посветили живота си в служба на България и допринесли за израстването и утвърждаването на военните окръжия. Изработена е и е дарена от о.з. старши лейтенант Димитър Димитров.
Откриването на плочата е посветено на две важни годишнини – 140 години от създаването на военните окръжия в България и 5 години от връчването на представителното знаме на Централно военно окръжие. Тези забележителни събития оставят трайни следи в историята на военните окръжия в Република България.

 

НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАМНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията са разгледани взаимовръзките между способностите на силите за специални операции, обърнато е особено внимание на инфраструктурата, като са предложени направления за нейното доизграждане с цел създаването на една стабилна основа за подобряване подготовката на личния състав от Съвместното командване на специалните операции.
Ключови думи: сили за специални операции, национална сигурност, способности, инфраструктура.

GUIDELINES FOR COMPLETION
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE JOINT
COMMAND OF THE SPECIAL OPERATIONS
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines the interrelationships between the capabilities of the Special Operations Forces, pays special attention to the infrastructure, and proposes directions for its completion in order to create a solid basis for improving the training of the Joint Special Operations Command personnel.
Key words: Special Forces, nacional security, capabilities, infrastructure.

ОПАСНОСТ И ЗАПЛАХА! ПРЕВЕНЦИЯТА – ПРИОРИТЕТ В СИГУРНОСТТА! ХОРАТА НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА ПЛАНЕТАТА! /Един различен поглед над “широката” сигурност/, част I

ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ

Тихомир БлаговестовТихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Позволявам си, да цитирам част от „Стратегията за Национална Сигурност на Република България“, като акцентирам към онази част от текста в нея, към която е насочена темата над която ще работя и ще се позовават моите анализи и гледни точки над събития имащи пряко отношение към опасността, заплахата и мерките които трябва да се вземат под внимание за обезпечаване на сигурността.
Ключови думи: Национална сигурност, ЕС, НАТО, COVID-19, Р България, здравна защита. ЕАОС.

Danger and Threat! Prevention – a priority in security! People – the most valuable resource on the planet! A different look over „broad“ security /, part I

Tihomir Valentinov Blagovestov 
Abstract: I allow myself to quote part of the „National Security Strategy of the Republic of Bulgaria“, emphasizing the part of the text in it, which focuses on the topic on which I will work and will refer to my analysis and views on events a direct bearing on the danger, threat and measures to be taken to ensure security.
Key words: National Security, EU, NATO, COVID-19, Republic of Bulgaria, health protection, AirBase.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА

Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА, Магистър по право; Магистър по Публична администрация, защитила научно – квалификационна степен Доктор по ,,Гражданско процесуално право“ през 2008 г. Завършила е в НУ-ОЮА –гр. Одеса –втора магистърска степен ,,Международно право и международни отношения“. Преподавала е в различни факултети правни дисциплини. От 2009 г. управлява и е Директор на Частен професионален колеж ,,Света София“, където и преподава. В практиката се реализира като ,,Адвокат“ повече от 15 г. Съавтор е на редица публикации и монографии.
Резюме: Статията анализира принципни въпроси, отнасящи се до управленските функции в сферата на висшето образование. Акцентът се поставя върху структурата на направлението като цяло, отделните дирекции, техните функции, свързани с управлението в публичната сфера, както и задачите, които се реализират. Особено внимание се отделя на правоприлагането по повод реализирането на функциите и от там как при издаване на актове, биха или не се засегнали права и законни интереси на субектите, влезли във взаимодействие или в служебна зависимост с органите на управление на висшето образование.В случай на появата на правно значими актове противоречащи на правната действителност какъв е реда и условията за контрол за законност.
Установяването на правно значими правонарушения, евентуално налагане на наказания и контрол за законност върху тези актове, с които са наложени наказанията.
Ключови думи: висше образование, органи на управление; институционализация, научна дейност; висше училище, Национална агенция, Академична общност, Академична автономия

MECHANISM OF MANAGEMENT PROCESSES
IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
Assoc. Prof. Dr. in Law Stoyanka I. ILIEVA

Abstract: The article analyses principal questions, related to the management functions in the higher education. The accent is put on the structure as a whole, the individual directions, their functions related with the management in the public sphere, as well as the tasks that are being realized. Particular attention is paid to the law enforcement in connection with the implementation of the functions and issuance of acts that will or will not affect the rights and law interests of the subject that came in interaction or in official dependence with the authorities of the higher education. In case of appearance of legally significant acts that are not in compliance with the law reality, compliance to what is the order and contidions for control of the legality.
The establishment of the legally significant offenses, possible imposition of penalties and control, over the legality of those acts with whom are imposed the penalties.
Key words: higher education, authorities, institutionalization, scientific activity, school of higher education, national agency, academic community, academic autonomy.

УСЕЩАНЕ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА.
гл. ас. д-р Анна Караденчева Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”
Анна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,
a.karadencheva@nvna.eu

Главен асистент, доктор Анна Караденчева – преподавател в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ във Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“. Специализира и преподава в областта на национална сигурност и отбрана, лидерство и психология.
Резюме: Статията проследява концептуалния преход от полиса до съвременните държавни формации паралелно с еволюцията в усещанията на човека, относно начина му на съществуване в социалния градеж. Извежда общото, ключово възприятие за държавността, което обуславя потребността и еволюцията на разбирането му за нея, като ситуира начинa, по който усещането за държавност се персонализира в съзнанието на гражданина.
Ключови думи: държавност, сигурност, индивид, еволюция, възприятие, потребност

SENSE OF STATEHOOD.
EVOLUTION OF CONCEPTS ACCORDING TO THE NEEDS OF THE PERSON.
Anna Karadencheva, PhD,
Assistant Professor Postgraduate Training and Foreign Students Department Nikola Vaptsarov Naval Academy

Abstract: The article traces the conceptual transition from the polis to modern state formations in parallel with the evolution of human perceptions of the way of his existence in the social structure. It derives the general, key perception of statehood, which determines the need and evolution of his understanding of it, situating the way in which the feeling of statehood is personalized in the mind of the citizen.
Key words: statehood, security, individual, evolution, perception, need