В брой 8 ще прочетете статии свързани с вътрешнокорпоративните проучвания в светлината на защитата на личните данни; Европейската отбрана – минало настояще и бъдеще; Придобиване на разузнавателна информация, чрез използване на технически средства и канали; Предизвикателства пред координацията на дейността на структурите в сектора за сигурност и обществен ред в условията на мрежова структура на управление; Опитът от функционирането на съдилищата по време на пандемията от COVID-19 и значението му за управление на риска в съдебната система; Ценността на науката да предвижда – преосмисляне на формите способите за използване на ВС; Опасност и Заплаха! Превенцията – приоритет в сигурността! Хората – най-ценният ресурс на планетата! /Един различен поглед над „широката“ сигурност; Политика за сигурност – баланс между гражданска сигурност и свобода; Правна рубрика.

ОПАСНОСТ И ЗАПЛАХА! ПРЕВЕНЦИЯТА – ПРИОРИТЕТ В СИГУРНОСТТА! Хората – най-ценният ресурс на планетата! /Един различен поглед над “широката” сигурност/, част II
ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Позволявам си, да цитирам част от „Стратегията за Национална Сигурност на Република България“, като акцентирам към онази част от текста в нея, към която е насочена темата над, която ще работя и ще се позовават моите анализи и гледни точки над събития имащи пряко отношение към опасността, заплахата и мерките, които трябва да се вземат под внимание за обезпечаване на сигурността.
Ключови думи: Национална сигурност, ЕС, НАТО, COVID-19, Р България, здравна защита. ЕАОС.

DANGER AND  THREAT! PREVENTION – A PRIORITY IN SECURITY! PEOPLE – THE MOST VALUABLE RESOURCE ON THE PLANET! A DIFFERENT LOOK OVER  „BROAD“SECURITY“ , PART I

Tihomir Valentinov Blagovestov
Abstract: I allow myself to quote part of the „National Security Strategy of the Republic of Bulgaria“, emphasizing the part of the text in it, which focuses on the topic on which I will work and will refer to my analysis and views on events a direct bearing on the danger, threat and measures to be taken to ensure security.
Key words: National Security, EU, NATO, COVID-19, Republic of Bulgaria, health protection, AirBase.

ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И КАНАЛИ
Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на
Министерство на вътрешните работи

Илин САВОВ е служител в службите за сигурност в Република България от 2000 г. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по направление „Национална сигурност”. Експерт е по оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”, „Организация и управление на прилагането на специалните разузнавателни средства“, „СДOТО – Използване и прилагане на специални разузнавателни средства през годините на прехода“ и „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“. Понастоящем е „професор“ към факултет „Полиция” на Академията на МВР и към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна Академия „Г. С. Раковски“.
Резюме: В статията се разглеждат някои от възможностите за придобиване на разузнавателна информация чрез използване на технически средства. Направен е преглед и оценка на основните групи методи за получаване на информация чрез специални технически средства и канали. Откроени са някои от програмите за мониторинг на информацията в интернет пространството. Посочени са някои от възможностите на американската програма Ешалон за контрол и анализ на телефонните разговори, електронна поща и други информационни потоци чрез подвключване към комуникационните канали.
Ключови думи: разузнаване, информация, методи, специални разузнавателни средства, сигурност

OBTAINING OF INTELLIGENT INFORMATION THROUGH THE USE OF TECHNICAL MEANS 
AND CHANNELS
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior

Abstract: The article discusses some of the possibilities for acquiring intelligence through the use of technical means. An overview and evaluation of the main groups of methods for obtaining information through special technical means and channels has been made. Some of the main programs for monitoring the information in the Internet space have been singled out. Some of the possibilities of the American program Echelon for control and analysis of telephone conversations, e-mail and other information flows by connecting to communication channels are indicated.
Key words: intelligence, information, methods, special intelligence tools, security

ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС

полк. доц. д-р Стоян Стойчев
доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“
на факултет „Национална сигурност и отбрана“,
началник на катедра „Съвместни операции и планиране“
Резюме: Разгледани са различните форми и методи за използване на ВС, които са разкрити в контекста на съвременната, а и на бъдещата среда за сигурност и които дават различния поглед върху тяхната промяна, върху промяната на методите и моделите за използване на военния компонент като източник на сила и мощ.
Акцентирано е върху ролята и мястото на науката за предсказване на това, какви форми и методи следва да се има предвид в бъдещите конфликти и кризи.
Посочено е съвсем схематично развитието на военната наука, в това число и на доктрините за използване на ВС в различните периоди от развитието на оперативното изкуство и е направен кратък поглед на приемането или не на новосъздадени доктринални документи.
Ключови думи: форми и методи за използване на ВС, съвременна среда за сигурност, кризи и конфликти, роля и място на науката, предсказване на новите форми и методи за въоръжена борба, доктрини, космос, изкуствен интелект и роботизирани системи.

THE VALUE OF SCIENCE TO PROVIDE – RETHINKING FORMS AND METHODS OF FORCE EMPLOYMENT
Colonel Associate Professor Stoyan Stoychev, PhD
Associated Professor in Joint Operations and Planning Department,
part of National Security and Defence Faculty,
chief of Joint Operations and Planning Department

Abstract: The different forms and methods for the use of aircraft are considered, which are revealed in the context of the current and future security environment and which give different views on their change, on the change of methods and models for using the military component as a source of power. Аnd power.
Emphasis is placed on the role and place of science in predicting what forms and methods should be considered in future conflicts and crises.
The development of military science, including the doctrines for the use of aircraft in different periods of the development of operational art, is given quite schematically and a brief look at the acceptance or not of newly created doctrinal documents.
Key words: forms and methods of force employment, modern security environment, crises and conflicts, science role and place, prediction of new forms and methods of armed struggle, doctrines, space, artificial intelligence and robotic systems.

 

ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ – БАЛАНС МЕЖДУ ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ И СВОБОДА

доцент д-р Марияна Тодорова
Национален военен университет „В. Левски“
e-mail:stilianova70@abv.bg

Резюме: Политики за сигурност е система от знания как да се използват рационално ресурсите на държавата, за да се гарантира защитата на жизненоважни интереси на личността, обществото и държавата от различни заплахи, както и създаване на благоприятни условия за тяхното развитие и просперитет. Успешни практики в управлението и прилагането на адекватни политики за националната сигурност води до балансът между сигурност и свобода, и възможностите за приспособяване и оцеляване срещу въздействието от нарастващите заплахи. Акцентът е поставен върху съвременните насоки за гарантиране на гражданска сигурност (human security-UN) и интелигентна отбрана (smart defense-NATO). Представена е необходимостта от изграждане на по-висока степен на устойчивост и стабилност (“antifragility” and “robustness”), неуязвимост (“unassailable position”) гъвкави способности и национално конкурентно предимство (national competitive advantage), срещу несигурността, неопределеността и променливостта на съвременната динамична среда за сигурност (uncertainties).
Ключови думи: сигурност, гражданска сигурност, ресурси

SECURITY POLICIES – BALANCE BETWEEN CIVIL SECURITY AND FREEDOM
Assoc. Prof. Mariana Todorova, PhD
National Military University“Vasil Levski“, Artillery, AD and CIS Faculty
e-mail: stilianova70@abv.bg

Abstract: Security policy is a system of knowledge on how to rationally use the resources of the state to ensure the protection of vital interests of the individual, society and the state from various threats, as well as creating favorable conditions for their development and prosperity. Successful practices in the management and implementation of adequate national security policies lead to a balance between security and freedom and the ability to adapt and survive the outcome of new threats. The emphasis is on modern guidelines for ensuring human security (UN security) and smart defense (NATO). The need to build a higher degree of antifragility and robustness, unassailable position, flexible capabilities and national competitive advantage against the uncertainty, ambiguity and variability of modern dynamic security environment.
Key words: security, resources, NATO, UN, threats, defense

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СТРУКТУРИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД В УСЛОВИЯ НА МРЕЖОВА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
Недялко Недялков

Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността.
Резюме: Идентифицирането на предизвикателствата пред координацията на независими една от друга структури в областта на сигурността, сред които: ДАНС, ДАР, ДАТО, ДКСИ, ГДБОП-МВР, КПКОНПИ, НСО, е предмет на постоянен анализ. Статията идентифицира някои несъвършенства в системата на управление на вътрешната сигурност в мрежова структура на управление, която функционира на основата на личното въвличане на лидерите на отделните много и различни, независими една от друга агенции, в почти всеки случай на взаимодействие между агенциите.
Ключови думи: Сигурност, управление, координация, централизация, децентрализация

COORDINATION CHALLENGES OF THE SECURITY SECTOR AGENCIES IN A DECENTRALIZED MANAGEMENT STRUCTURE
Nedyalko Nedyalkov
Abstract: The identification of the challenges for effective coordination of the independent agencies in the field of security, among which: SANS, DAR, DATO, DKSI, GDBOP-MOI, KPKONPI, NSO is a subject of constant analysis. This article identifies some imperfections in the internal security management system, which operates on the grounds of personal involvement of the leaders of the independent services in a decentralized management structure almost in every case of interaction.
Key words: Security, management, coordination, centralization, decentralization

ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
хоноруван асистент доктор Илия Ценов
хоноруван асистент доктор Илия Ценов

Илия ЦЕНОВ е доктор по обществени комуникации и информационни науки от УниБИТ (2019) и хоноруван асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2019). Той е бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от НВУ „Васил Левски“ (1985) и магистър по икономика /спец. „финанси“/ от УНСС (1994).“. Експертизата му се основава на дългогодишен професионален опит в БА и гражданската сфера в областта на военната проблематика, информационната дейност и финансовото дело. Университетският му лекционен курс разглежда въпросите на финансирането на системата на националната сигурност на Република България.
Резюме: Разглеждайки в исторически план развитието на Европейския съюз от създаването му до наши дни се акцентира на въпросите на сигурността и отбраната. В статията са маркирани основните етапи на интегриране на европейските страни, като акцентът се поставя на идеята за създаване на военна автономия и общи въоръжени сили. Специално внимание се отделя на проблемите през годините, открито се разкриват съществуващите трудности и се предлагат пътища за преодоляването им. Посочва се необходимостта от изграждането на реално действащ Европейски съюз за отбрана и европейска армия.
Ключови думи: Европейски съюз, отбрана, глобализация, сигурност, военна автономия, сътрудничество, взаимодействие, предизвикателства, НАТО.

EUROPEAN DEFENSE – PAST, PRESENT AND FUTURE ABSTRACT
assistant Dr. Iliya Tsenov

Abstract: Looking historically at the development of the European Union from its inception to the present day, the emphasis is placed on security and defense issues. The article highlights the main stages of integration of European countries, focusing on the idea of creating military autonomy and common armed forces. Special attention is paid to the problems over the years, the existing difficulties are openly revealed and ways to overcome them are suggested. The need to start building a European Union for Defense and a European Army is pointed out.
Key words: European Union, defense, globalization, security, military autonomy, cooperation, interaction, challenges, NATO.

ОПИТЪТ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪДИЛИЩАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
Румяна Бончева Пенева
Окръжен съд-Стара Загора

Румяна БОНЧЕВА е завършила Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София. Работи последователно като младши съдия в Окръжен съд – Стара Загора, съдия в Районен съд – гр.Стара Загора и съдия в Окръжен съд – Стара Загора. Разглеждала е граждански, административни и търговски дела. Към настоящия момент е съдия в Търговско отделение на Окръжен съд – Стара Загора, като разглежда търговски спорове, производства по несъстоятелност, както и производства по обжалване на откази по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Резюме: Значимостта на съдебните решения за защита на правата и законните интереси на гражданите е безспорна. Много важно е съдопроизводството и дейността на съдилищата да се оценяват и от гледна точка на рисковете, които съществуват и са относими към тази обществено значима сфера. За управлението на риска в съдебната система от съществено значение са решенията на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Чрез управленските решения на председателите на съдилищата на практика се прилага управлението на риска във всеки един съд в страната. Важни са и личното поведение и отговорност на работещите в системата съдии и съдебни служители.
Ключови думи: управление на риска, съдебна система, функциониране на съдилищата, Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), COVID-19.

THE EXPERIENCE OF COURTS FUNCTIONING DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPORTANCE FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE JUDICIARY
Rumyana Boncheva Peneva
Regional Court-Stara Zagora

Abstract: The significance of judicial decisions in protecting the rights and legal interests of citizens is beyond dispute. It is very important that the court proceedings and activities are also assessed in terms of the risks relevant to this substantial aspect of society. The decisions of the Judicial Panels and the Supreme Judicial Council are crucial for the judiciary risk management. The Court Chairpersons perform risk management through their decisions. The behaviour and personal responsibility of each judge and court clerk are also very important.
Key words: risk management, judiciary, court functioning, Judicial Panels, Supreme Judicial Council, COVID-19.

ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Асен Шарланджиев, Докторант

Факултет Национална Сигурност и отбрана
Военна академия „Г. С. Раковски “/ София / България

Резюме: Защитата на личните данни е основно право на човека. Европейските индивиди и обществото са изключително чувствителни към използването и защитата на техните лични данни. Осигуряването на законосъобразно обработване на лични данни на служителите и кандидатите за работа от страна на работодателя е от изключително значение за постигане на баланса между защитата на субектите на данните и интересите на работодателя, дори и в условията на правоотношение на неравнопоставеност. Проучването на кандидати за работа и служители, както и извършването на вътрешнокорпоративни проучвания са процеси, свързани с обработката на голямо количество разнородни лични данни, и като такива са особено критични.
Ключови думи: GDPR; ОРЗД, лични данни; защита на данните; видеонаблюдение; мониторинг, вътрешнокорпоративните проучвания

INTERNAL CORPORATE VETTING IN THE LIGHT OF PERSONAL DATA PROTECTION
Asen Sharlandzhiev, PhD student
Faculty of National Security and Defense
Military Academy „G. S. Rakovski ”/ Sofia / Bulgaria

Abstract: Personal data protection is a fundamental human right. European individuals and society are extremely sensitive to usage and protection of their personal data. Ensuring lawful processing of employees and job candidates’ personal data by any employer is essential to achieve the balance between the protection of data subjects and the interests of the employer, even in a situation of relationship between inequal legal entities.
The vetting regarding job candidates and employees, as well as the conduct of internal corporate investigation are processes related to processing of large amount of personal data of different type, and therefore extremely critical.
Key words: GDPR, personal data; data protection; video surveillance; monitoring, internal corporate vetting

 

КОНТРОЛ СПОРЕД ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
Докторант Бобан Кире Шойкароски

Бобан ШОЙКАРОСКИ е роден през 1994 г. в г. Прилеп в Република Северна Македония. Завършил е магистърска степен по специалност право в г. Битола, Република Северна Македония през 2018 г. През януари 2019 г. е зачислен в Департамент докторантура и аспирантура при МАУП – Киев, Украйна, форма на обучение свободна подготовка и защита. Завършил е практико-теоретичен стаж и към момента практикува като стажант-юрист.
Резюме: Контрола и надзора върху актовете на държавно управление по правната система на Р.С. Македония на общо основание и особено на специално нормативно овластяване винаги е представлявал интерес на международната доктрина в областта на административното правораздаване. В условията на правова държава, особено актуално както в теорията така и в практиката заслужава внимание въпросът относно контролът върху актовете издадени на специално нормативно овластяване. Това е една действителност от гледна точка на наблюдаващата динамика на специалните закони, институционализирани за регулиране на обществените отношения в различните сфери на държавно управление в страните имащи статут на правова държава.
Ключови думи: Специално нормативно овластяване, специален закон, общ закон, индивидуални актове, общи актове, контрол, надзор, оспорване, орган на управление,контролен орган, горестоящ орган.

CONTROL ACCORDING TO THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA

Doctoral student Boban Kire Shojkaroski

Boban Shojkaroski was born in 1994 in Prilep, Macedonia. He graduated with a master‘s degree in law in Bitola, Republic of Northern Macedonia in 2018. In January 2019, a preliminary application in the Department of Doctoral and Postgraduate Studies at IAPM – Kiev, Ukraine, a form of training for free training and defense. He has completed a practical-theoretical internship and is currently practicing as a trainee lawyer.
Abstract: Control and supervision over the activity of the state administration under the legal system of RS Macedonia, on a general basis and especially on a special normative authority, has always been of interest to the international doctrine in the field of administrative law enforcement. In the catch of the rule of law, especially relevant, as in the theory of this and in practice, deserves attention to the issue of control over acts issued on special regulatory authority. This is a reality in terms of monitoring the dynamics of specific laws, institutionalized to regulate public relations in various spheres of government in countries with the status of the rule of law.
Key words: Special normative authorization, special law, general law, individual acts, general acts, control, supervision, contestation, governing body.

ОКЕАНЪТ СВЪРЗВА ХОРАТА С МИР, ТРУД И ЛЮБОВ ЧЕРНО МОРЕ: ПЪЗЕЛ ОТ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ИЛИ МОРЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ И СИНЕРГИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ? РАЗПОЗНАВАМЕ ЛИ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПОСЛАНИЯ И ЩЕ СЕ ВСЛУШАМЕ ЛИ В ТЯХ? (Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие).

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Капитан I ранг о.р., професор
д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Илия ПЕЕВ – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна“ за наука и висше образова

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ?
Тамо, аз щь отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей.
Иван Вазов, из стихосбирката „Пряпорец и гусла“, 1876 г.
МОРЕТО
(от мировата литература)
Няма да говоря за морето като източник на безбройни материални блага, няма да давам сравнителни статистически данни колко пъти например водният път е по-евтин от железния, няма да говоря за неговото голямо влияние върху икономическия развой на една държава, няма да говоря, как всяка нация гледа всячески да се мият нейните брегове от море, няма да говоря как всяко градче на морето, всяко островче представлява жизнен интерес за народите, какво стратегическо значение има то.
Целта ми ще бъде да пробудя тази любов и във вас, в тези, които са го видели малко и не са почувствали тъй осезателно неговата многолика красота. А в онези, които не са го видели – да събудя стремеж към него.
Исках да ви сродя с морето. Исках да го обикнете, както го обичат моряците. А тяхната обич е безгранична и силна, изразена в безброй легенди които сведочат в нея.
Никола Вапцаров, реферат (доклад), 1932 г.
Херменевтика, семиотика и синергетика на морските знаци към обществото и държавното управление – национални ориентири и европейски измерения
ЗАЩО ТЕМАТА ЗА ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРИДОБИВА ПРИОРИТЕТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО, ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?