Брой 8

Брой 8

ОПАСНОСТ И ЗАПЛАХА! ПРЕВЕНЦИЯТА – ПРИОРИТЕТ В СИГУРНОСТТА! Хората – най-ценният ресурс на планетата! /Един различен поглед над “широката” сигурност/, част II
ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Позволявам си, да цитирам част от „Стратегията за Национална Сигурност на Република България“, като акцентирам към онази част от текста в нея, към която е насочена темата над, която ще работя и ще се позовават моите анализи и гледни точки над събития имащи пряко отношение към опасността, заплахата и мерките, които трябва да се вземат под внимание за обезпечаване на сигурността.
Ключови думи: Национална сигурност, ЕС, НАТО, COVID-19, Р България, здравна защита. ЕАОС.

DANGER AND  THREAT! PREVENTION – A PRIORITY IN SECURITY! PEOPLE – THE MOST VALUABLE RESOURCE ON THE PLANET! A DIFFERENT LOOK OVER  „BROAD“SECURITY“ , PART I

Tihomir Valentinov Blagovestov
Abstract: I allow myself to quote part of the „National Security Strategy of the Republic of Bulgaria“, emphasizing the part of the text in it, which focuses on the topic on which I will work and will refer to my analysis and views on events a direct bearing on the danger, threat and measures to be taken to ensure security.
Key words: National Security, EU, NATO, COVID-19, Republic of Bulgaria, health protection, AirBase.

ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И КАНАЛИ
Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на
Министерство на вътрешните работи

Илин САВОВ е служител в службите за сигурност в Република България от 2000 г. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по направление „Национална сигурност”. Експерт е по оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”, „Организация и управление на прилагането на специалните разузнавателни средства“, „СДOТО – Използване и прилагане на специални разузнавателни средства през годините на прехода“ и „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“. Понастоящем е „професор“ към факултет „Полиция” на Академията на МВР и към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна Академия „Г. С. Раковски“.
Резюме: В статията се разглеждат някои от възможностите за придобиване на разузнавателна информация чрез използване на технически средства. Направен е преглед и оценка на основните групи методи за получаване на информация чрез специални технически средства и канали. Откроени са някои от програмите за мониторинг на информацията в интернет пространството. Посочени са някои от възможностите на американската програма Ешалон за контрол и анализ на телефонните разговори, електронна поща и други информационни потоци чрез подвключване към комуникационните канали.
Ключови думи: разузнаване, информация, методи, специални разузнавателни средства, сигурност

OBTAINING OF INTELLIGENT INFORMATION THROUGH THE USE OF TECHNICAL MEANS 
AND CHANNELS
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior

Abstract: The article discusses some of the possibilities for acquiring intelligence through the use of technical means. An overview and evaluation of the main groups of methods for obtaining information through special technical means and channels has been made. Some of the main programs for monitoring the information in the Internet space have been singled out. Some of the possibilities of the American program Echelon for control and analysis of telephone conversations, e-mail and other information flows by connecting to communication channels are indicated.
Key words: intelligence, information, methods, special intelligence tools, security

ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС

полк. доц. д-р Стоян Стойчев
доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“
на факултет „Национална сигурност и отбрана“,
началник на катедра „Съвместни операции и планиране“
Резюме: Разгледани са различните форми и методи за използване на ВС, които са разкрити в контекста на съвременната, а и на бъдещата среда за сигурност и които дават различния поглед върху тяхната промяна, върху промяната на методите и моделите за използване на военния компонент като източник на сила и мощ.
Акцентирано е върху ролята и мястото на науката за предсказване на това, какви форми и методи следва да се има предвид в бъдещите конфликти и кризи.
Посочено е съвсем схематично развитието на военната наука, в това число и на доктрините за използване на ВС в различните периоди от развитието на оперативното изкуство и е направен кратък поглед на приемането или не на новосъздадени доктринални документи.
Ключови думи: форми и методи за използване на ВС, съвременна среда за сигурност, кризи и конфликти, роля и място на науката, предсказване на новите форми и методи за въоръжена борба, доктрини, космос, изкуствен интелект и роботизирани системи.

THE VALUE OF SCIENCE TO PROVIDE – RETHINKING FORMS AND METHODS OF FORCE EMPLOYMENT
Colonel Associate Professor Stoyan Stoychev, PhD
Associated Professor in Joint Operations and Planning Department,
part of National Security and Defence Faculty,
chief of Joint Operations and Planning Department

Abstract: The different forms and methods for the use of aircraft are considered, which are revealed in the context of the current and future security environment and which give different views on their change, on the change of methods and models for using the military component as a source of power. Аnd power.
Emphasis is placed on the role and place of science in predicting what forms and methods should be considered in future conflicts and crises.
The development of military science, including the doctrines for the use of aircraft in different periods of the development of operational art, is given quite schematically and a brief look at the acceptance or not of newly created doctrinal documents.
Key words: forms and methods of force employment, modern security environment, crises and conflicts, science role and place, prediction of new forms and methods of armed struggle, doctrines, space, artificial intelligence and robotic systems.

 

ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ – БАЛАНС МЕЖДУ ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ И СВОБОДА

доцент д-р Марияна Тодорова
Национален военен университет „В. Левски“
e-mail:stilianova70@abv.bg

Резюме: Политики за сигурност е система от знания как да се използват рационално ресурсите на държавата, за да се гарантира защитата на жизненоважни интереси на личността, обществото и държавата от различни заплахи, както и създаване на благоприятни условия за тяхното развитие и просперитет. Успешни практики в управлението и прилагането на адекватни политики за националната сигурност води до балансът между сигурност и свобода, и възможностите за приспособяване и оцеляване срещу въздействието от нарастващите заплахи. Акцентът е поставен върху съвременните насоки за гарантиране на гражданска сигурност (human security-UN) и интелигентна отбрана (smart defense-NATO). Представена е необходимостта от изграждане на по-висока степен на устойчивост и стабилност (“antifragility” and “robustness”), неуязвимост (“unassailable position”) гъвкави способности и национално конкурентно предимство (national competitive advantage), срещу несигурността, неопределеността и променливостта на съвременната динамична среда за сигурност (uncertainties).
Ключови думи: сигурност, гражданска сигурност, ресурси

SECURITY POLICIES – BALANCE BETWEEN CIVIL SECURITY AND FREEDOM
Assoc. Prof. Mariana Todorova, PhD
National Military University“Vasil Levski“, Artillery, AD and CIS Faculty
e-mail: stilianova70@abv.bg

Abstract: Security policy is a system of knowledge on how to rationally use the resources of the state to ensure the protection of vital interests of the individual, society and the state from various threats, as well as creating favorable conditions for their development and prosperity. Successful practices in the management and implementation of adequate national security policies lead to a balance between security and freedom and the ability to adapt and survive the outcome of new threats. The emphasis is on modern guidelines for ensuring human security (UN security) and smart defense (NATO). The need to build a higher degree of antifragility and robustness, unassailable position, flexible capabilities and national competitive advantage against the uncertainty, ambiguity and variability of modern dynamic security environment.
Key words: security, resources, NATO, UN, threats, defense