Публикации на студенти

Публикации на студенти

Списание „Национална сигурност“ дава възможност на студенти с практика в списанието, като „младши редактор“ на списание „Нацинолна сигурност“ да напишат статия по посочения на сайта регламент на тема, която сами са си избрали, като предварително я съгласуват с академичния си наставник. С тази си дейност списанието дава път на младите и поле на изява, като им пожелава успех във всяко начинание.

ЖЕНИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Розалия Гълъбова
Розалия ГЪЛЪБОВА е студентка в УниБИТ, 3-ти курс Национална сигурност. Понастоящем е стажант в списание Национална сигурност.
Резюме: Възприемането на жените като ценен актив и насърчаването на различността в сектора на сигурността и отбраната е гаранция за по-доброто разбиране на сложните проблеми и разработването на адекватни иновативни решения.
Реален мир и стабилност могат да бъдат постигнати чрез осигуряване на конструктивно и изразително участие на жените в реформата на сектора за сигурност на дадена страна и реформата цели да доведе до трансформация на институциите към по-голям професионализъм и отчетност, като равнопоставеността на половете следва да се превърне в част от нея и да бъде мерило за устойчивостта ѝ.
Предстои да се преодолеят много бариери като несъвършенствата в самите структури и минуси в мисловната нагласа и културата.
Ключови думи: жени, мир, сигурност, отбрана, Резолюция 1325.
WOMEN IN THE SECURITY AND DEFENSE
ROZALIA GALABOVA

Rozalia GALABOVA is a student at UniBIT, 3rd year National Security. He is currently an intern at National Security magazine.
Abstract: The perception of women as a valuable asset and the promotion of diversity in the security and defense sector is a guarantee for a better understanding of complex issues and the development of adequate innovative solutions.
Real peace and stability can be achieved by ensuring the constructive and expressive participation of women in the reform of a country’s security sector, and the reform aims to lead to a transformation of institutions towards greater professionalism and accountability, and gender equality should be become part of it and be a measure of its sustainability.
Many barriers have to be overcome, such as imperfections in the structures themselves and shortcomings in attitudes and culture.
Key words: women, peace, security, defense, Resolution 1325.

 

 

 

COVID 19 – ЗАПЛАХА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ
Мартин Данев Христов

Мартин ХРИСТОВ е студент във Военна Академия „Г. С. Раковски“, първи курс – „Национална Сигурност“. Понастоящем е стажант в списание „Национална сигурност“.
Резюме: Статията информира за появата и развитието на корона-вирусната инфекция и съпътстващите я проблеми, както и техните възможни и актуални решения. Преплетени през призмата на конспиративните теории, около различни гледни точки.
Ключови думи: Корона-вирусната инфекция, Конспиративни теории, Мерките против, разпространението на вируса, Ваксиниране, Кемтрейлс, Ковид 19, Астра Зенека, ваксина.

COVID 19 – THREAT AND DISSEMINATION OF CONSPIRACY THEORIES
MARTIN DANEV HRISTOV
Abstract: The article informs about the appearance and development of coronavirus infection and its accompanying problems, as well as their possible and current solutions. Intertwined through the prism of conspiracy theories, around different points of view.
Key words: Coronavirus infection, Conspiracy theories, Measures against the spread of the virus, Vaccination, Camtrails, Covid 19, Astra Zeneca, vaccine.

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – СИМПТОМ НА ФАЛШИВОТО ОБЩЕСТВО
Симона ТРАЙКОВА

Симона ТРАЙКОВА притежава бакалавърска степен по Международни отношения от Университета за национално и световно стопанство – УНСС, гр. София. Към момента е студент втори курс от образователно – квалификационна степен „Магистър“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“ – специалност – Публични комуникации в сигурността и отбраната.
Резюме: Статията разглежда съвременните проблеми на обществото, обвързани с феномена „фалшиви новини“ и последиците от лавинообразното разпространение на невярна информация, сред които и заплахата за сигурността на гражданите и държавния апарат.
Ключови думи: фалшиви новини, киберсигурност, информационна война, национална сигурност

FAKE NEWS – A SYMPTOM OF A FALSE SOCIETY
Simona TRAYKOVA

Simona TRAYKOVA holds a Bachelor’s degree in International Relations from the University of National and World Economy – UNWE, Sofia. At the moment he is a second year student of the educational qualification degree „Master“ at the Military Academy „G. S. Rakovski „- specialty – Public Communications in Security and Defense.
Abstract: The article examines the current problems of society related to the phenomenon of „fake news“ and the consequences of the avalanche of dissemination of false information, including the threat to the security of citizens and the state apparatus.
Key words: fake news, cybersecurity, information warfare, national security

ИСТОРИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА ИМ В ДНЕШНО ВРЕМЕ

Калоян Паскалев

Калоян ПАСКАЛЕВ е студент във Военна Академия „Георги С. Раковски“. Понастоящем бакалавър по специалност „Сигурност и отбрана“.
Резюме: Есето ми има за цел да проследи произхода и първите стъпки във формирането на силите за специални операции на Република България, както и какво представлява ролята им днес. В него се преразглежда въвеждането на млади офицери и войници във подготовката за изграждане на първата парашутна дружина към военно въздушните сили на БА. За мен всичко от обучението до техните сражения е впечатляващо, като се вземе на предвид огромното психическо натоварване през, което са преминали нашите специални отряди, изграждайки основата, на която стъпват днес. Ако изучаването на първите парашутни скокове в историята на военно-въздушните сили на БА, боравенето с техника в пъти по-модерна от тогавашната позната на армията ни, за период не по-дълъг от две години е било трудно, когато се връщат в България те са немски възпитаници, които не повече от година след завършеното им обучение, трябва да се сражават срещу Германия. Последно но не и по важност остава това, че тези задачи са били поставени и реализирани от хора с възрастов профил от между 20г. – 22 годишни мъже. Макар и да произхождат от минало, заради което на тях се е гледало с недоверие, за кратък период от време успяват да се докажат като една ефективна бойна единица от нашата армия.
Това, над което съм се опитал да акцентирам във военно-исторически план е подвига на младите мъже от парашутната дружина, като съм се постарал да опиша техните функции и принос към националната и международна сигурност днес.
Ключови думи: специални сили на РБ, парашутна дружина, сигурност и отбрана, БА.

THE HISTORY OF THE SPECIAL FORCES OF BULGARIA AND THEIR ROLE TODAY 
Kaloyan Paskalev

Student in Military Academy “Georgi S. Rakovski”, Sofia, Bulgaria.” Currently a bachelor in the specialty “National security”.
Abstract: My essay tries to follow the origin and the first steps in the making of Republic Bulgaria’s special forces as well as their role today. We go through the introduction of young officers and soldiers into the preparation of what will soon be the first parachute squad in air forces of the Bulgarian army. To me everything from their training to their fights is fascinating, when we take into account the enormous mental pressure, they went through making the first steps of today’s special forces. If the learning of the first free fall jumps of Bulgarian air force history or the introduce with weaponry far more advanced than what the Bulgarian army had at the time wasn’t hard enough when they came back to Bulgaria they were German apprentices who had the task to fight against Germany right after finishing their training there. Last but not least is that those tasks were given and done by man with the age profile of 20 to 22 years old. But even though they come from a past which made other people look at them with disbelief it took no time for the parachute squad to prove itself as a valuable asset of the Bulgarian army.
In historical and military plan, I’ve tried to focus on the achievements of the young man in the parachute squad while at same time I’ve done my best at describing their role today.
Key words: special forces of the Republic of Bulgaria, parachute company, security and defense, BA.

 

СЪЩНОСТ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И ТЕНДЕНЦИИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ
Антоан Венциславов Паскалев

Резюме: Служба „Военно разузнаване“ е най-старата българска специализирана военна служба. Носител и продължител на славни традиции, зародили се още през бурните години преди и след Освобождението ни.
Независимо от превратностите на историята, управляващите ни сили и обществено-политическия строй, мисията на нашето Военно Разузнаване е една – да служа на своя народ и да брани своето Отечество. Закалено и изпитано в четири войни за национално обединение, то извървява труден, стръмен и каменист път. Но точно тези премеждия и трудности ошлайфат Службата в един надежден, авторитетен и желан партньор за сродните служби от европейското семейство и разузнавателната общност на НАТО. Със своите подвизи, Служба „Военно Разузнаване“ издига Република България и въоръжените ѝ сили са авторитет на международната сцена.
Логото на Службата представлява сова в полет, държаща в ноктите си свитък, в центъра на синьо поле във формата на щит-символи на проницанието, мъдростта, верността и безспирната служба към Родината.
Ключови думи: Служба „Ввоенно разузнаване“, НАТО, ЕС, Република България.

NATURE OF INTELLIGENCE AND TRENDS FOR ITS DEVELOPMENT 
Antoan Ventsislavov Paskalev

Abstract: The Military Intelligence Service is the oldest Bulgarian specialized military service. Carrier and successor of glorious traditions, born in the turbulent years before and after our Liberation.
Regardless of the vicissitudes of history, our ruling forces and the socio-political system, the mission of our Military Intelligence is one – to serve its people and defend their Fatherland. Hardened and tested in four wars for national unification, it has a difficult, steep and rocky path. But it is precisely these adversities and difficulties that grind the Office into a reliable, authoritative and desirable partner for the related services of the European family and the NATO intelligence community. With its exploits, the Military Intelligence Service promotes the Republic of Bulgaria and its armed forces are an authority on the international stage.
The logo of the Service represents an owl in flight, holding a scroll in its claws, in the center of a blue field in the form of a shield-symbols of insight, wisdom, fidelity and unceasing service to the Motherland.
Key words: Military Intelligence Service, NATO, EU, Republic of Bulgaria.

 

ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ – ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОЙСКАТА СИГУРНОСТ
Борислав Наков

Казвам се Борислав НАКОВ, студент съм IV-ти курс в Университет по библиотекознание и информационни технологии със специалност „Национална сигурност“. Имам силен интерес към геополитическите процеси и анализирането им, дипломация и хибридни войни. Знанията и уменията ми са придобити в периода ми на обучение в УниБИТ както и от комуникацията с преподавателите от учебното заведение.
Резюме: Темата, която ще бъде разгледана в статията е изключително актуална за нашето време. Десетки анализатори смятат,че ислямския фундаментализъм е сериозна заплаха за сигурността не само на Европа, но и на света. Самата идея свързваща се с насилствено създаване на обща ислямска държава предизвиква силно притеснение в гражданите по света. Ето затова проблемът, който ще бъде разискван се изследва със завиден интерес. Следващите редове ще представят именно рисковете и заплахите от налагащата се идеология наречена „ислямски фундаментализъм“.
Ключови думи: Ислямски фундаментализъм, салафизъм, уахабизъм, „Мюсюлмански братя“, „Хамас“, заплаха

Islamic fundamentalism – a threat to European security
Borislav Nakov

Abstract: The topic to be discussed in the report is extremely relevant for our time. Dozens of analysts believe that Islamic fundamentalism is a serious threat to the security not only of Europe, but also of the world. The very idea of forcibly creating a common Islamic state causes great concern among citizens around the world. That is why the problem to be discussed is being studied with enviable interest. . The following lines will present precisely the risks and threats of the emerging ideology called „Islamic fundamentalism“.
Keywords: Islamic fundamentalism, salafism, wahhabism, “Muslim Brotherhood”, “Hamas”, threat

 

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА

 

Владимир Александров Бонджов

Владимир Александров БОНДЖОВ е студент в професионално направление „Сигурност и отбрана“, във Военна академия „Г. С. Раковски“, София.
Резюме: В статията е направен опит за представяне на постановките за сигурността и стабилността на Европа. Разкрити са частично процеси и тенденции, коментари и мнения, засягащи пряко европейската сигурност, интереси и ценности.
Ключови думи: сигурност, стабилност, отбрана, сътрудничество, предизвикателства.

THE FUTURE OF EUROPEAN DEFENSE
Vladimir Alexandrov Bondzhov

Abstract: The article attempts to present the statements on the security and stability of Europe. Partially revealed processes and trends, comments and opinions directly or indirectly affecting European security, interests and values.
Key words: security, stability, defense, cooperation, challenges