Брой 9. Новата (НЕ)СИГУРНОСТ в условията на пандемия

Брой 9. Новата (НЕ)СИГУРНОСТ в условията на пандемия

Днес всички държави членки на ЕС работят заедно за укрепване на националните здравни системи и за ограничаване на разпространението на вируса за да смекчат социално-икономическите последици от COVID-19, който неизменно влияе на съюзната и националната сигурност на страните.

НОВАТА (НЕ)СИГУРНОСТ! ВИРУСА КОЙТО „РАЗБОЛЯ “ ИКОНОМИКАТА!
ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: С настъпването на пандемията COVID-19, в първите няколко месеца от „стъпването“ и стана ясно в последствие, че реален потърпевш от нея (пандемията) ще бъде реално глобалната икономика, която ще претърпи рязък спад, рецесия съпроводена от голям срив в различни сфери в икономиката. Най големи загуби ще понесат производителите, като по веригата надолу потърпевш ще бъде и потребителя, който ще усети загубата със закъснение. Един от водещите потърпевши, е този на корабоплаването и глобалният транспортен превоз който бе „замразен“ за определен период. Период, довел до „лавинни“ катаклизми в световен мащаб. Цялия този дисбаланс в икономически аспект създава една НЕсигурност на глобално ниво, която на свой ред отключва много видове рискове, заплахи и създава въпроси към които най вече трябва да насочим вниманието си за в бъдеще, ако искаме да бъдем подготвени, защитени и адекватни на идващият нов свят.
Ключови думи: (НЕ)сигурност, “COVID-19” пандемия, икономика, Китай, Рискове, Перспективи, Киберсигурността , “НАТО”, Заплаха, Кибератаки, Киберрисковете, глобалната контейнерна търговия, глобалните товарни превози, Технологии, Дигитализация, Дистанционна работа, Служители, Санкции, “ОЗХО” (Организацията за забрана на химическото оръжие), капитал-работниците.

THE NEW (IN)SECURITY
The virus that „sicked“ the economy!
/A look at what happened in the first 6 months/
TIHOMIR VALENTINOV BLAGOVESTOV
Abstract: With the onset of the COVID-19 pandemic, in the first few months of the “start” and it became clear later that the real victim of it (the pandemic) will be the real global economy, which will suffer a sharp decline, recession accompanied by a major collapse in various areas in economics. The biggest losses will be borne by the producers, and the downstream consumer will also suffer the consumer, who will feel the loss with a delay. One of the leading victims is that of shipping and global transport, which has been “frozen” for some time. A period that led to “avalanche” cataclysms worldwide. All this economic imbalance creates an uncertainty at the global level, which in turn unlocks many types of risks, threats and raises issues that we must focus on in the future if we want to be prepared, protected and adequate to the future. new world.
Key words: “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, ”EU”, “NHC”, “IIF”, “Capital Economics” “World Bank”, “Harvard Business Review”, “ITF”, “ASEAN”, “CO2”, “5G”, “IT”, “DDOS”, “MSMEs” (micro small and medium sized enterprises), “WannaCry”, “NotPetya”, “Cloud Hopper”

НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
хоноруван асистент доктор Илия Ценов

Илия ЦЕНОВ е доктор по обществени комуникации и информационни науки от УниБИТ (2019) и хоноруван асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2019). Той е бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от НВУ „Васил Левски“ (1985) и магистър по икономика /спец. „финанси“/ от УНСС (1994).“. Експертизата му се основава на дългогодишен професионален опит в БА и гражданската сфера в областта на военната проблематика, информационната дейност и финансовото дело. Университетският му лекционен курс разглежда въпросите на финансирането на системата на националната сигурност на Република България.
Резюме: В статията се разглежда актуалната ситуация в света, в нейната динамика и противоречивост и ролята и мястото на Европейския съюз като основен геополитически актьор на глобалната сцена. Специално внимание се отделя на разделителните линии и конфронтацията между основните сили и променящите се конфигурации с произтичащите от това промени в планетарен план. Разкриват се взаимоотношенията между страните, като акцента се поставя върху европейската сигурност като основа за мира и стабилността в целия свят.
Ключови думи: Европейския съюз, европейската сигурност, отбрана, геополитика, интеграция, глобализъм, военен капацитет, сътрудничество, НАТО.

THE NEW WORLD ORDER AND EUROPEAN SECURITY
assistant Dr. Iliya Tsenov

Abstract: The article examines the current situation in the world in its dynamics and contradictions, as well as the role and place of the European Union as a major geopolitical actor on the global stage. Indicated are the dividing lines, the confrontation between the main forces and the changing configurations with the resulting changes. The relations between the countries are revealed and the emphasis is placed on European security as a basis for peace and stability in the whole world.
Key words: European Union, European security, defense, geopolitics, integration, globalism, military capability, cooperation, NATO.

ЗНАЧЕНИЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА И МРЕЖОВАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Недялко Недялков
Недялко Недялков

Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността.
Резюме: Както централизираната така и мрежовата структура на управление имат своите предимства и недостатъци, затова и балансът между тях е от изключително значение за ефективността на всяка система от системи. Децентрализацията, разбира се, става неизбежна с разрастването на всяка система и това е предизвикателство към висшето ръководство на всяка централизираната структура. Естествено възниква противоречие, свързано с неохотата на централния мениджмънт за отказ от управленски правомощия във връзка с обособяването на нови системи следствие от разрастването и това от една страна, а от друга – необходимостта от алокация на бюджет и ресурси към новите системи.
Ключови думи: Сигурност, управление, системи, централизация

IMPORTANCE OF THE BALANCE BETWEEN THE CENTRALIZED AND DECENTRALIZED MANAGEMENT STRUCTURE OF THE SYSTEMS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Nedyalko Nedyalkov

Abstract: Both the centralized and the decentralized management structures have their advantages and disadvantages, so the balance between them is extremely important for the efficiency of any system of systems. Decentralization, of course, becomes inevitable with the growth of any system, and this is a challenge for the top management of any centralized structure. Naturally, there is a contradiction related to reluctance of the central managers to dedicate efforts in decentralization due to expansion. On the one hand, reluctance is based on the limitation of managerial powers in connection with the disconnection from the centralized system of a new autonomous system, and on the other – the need to allocate budget and resources to the new systems.
Keywords: Security, management, systems, centralization

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА КОМПАНИЯТА – ОРГАНИЗАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

Николай Миленов Кисьов
nikolaywaracademy@gmail.com

Николай Миленов КИСЬОВ студент по специалност „Национална и международна сигурност“. Факултет ,,Национална сигурност и отбрана” на Военна академия ,,Георги Стойков Раковски”
Резюме: Статията цели да изложи основните принципи на защита на информацията в корпоративните организации, да извърши анализ на основните заплахи, на техните източници и на мерките за превенция. Направеният кратък анализ не излага субективно мнение, а само се стреми да представи теоретичните постановки в областта на корпоративната информационна сигурност.
Ключови думи: заплахи, корпоративна тайна, контрол на достъпа.

CORPORATE INFORMATION SECURITY – ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS
Nikolay Milenov Kisiov
nikolaywaracademy@gmail.com
Nikolay Milenov KISIOV
, Student in Department of National security and defense at Rakovski National Defense College
Abstract: The article aims to show the basic principles of information protection in corporate structures, to analyze the main threats, their sources and preventive measures. The conducted research does not expose a subjective opinion, but only seeks to lay out theoretical statements in the field of corporate information security of the company.
Key words: threats, corporate secrecy, access control.

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС – ЕТАПИ И УЧАСТНИЦИ
полковник Антон Николов АТАНАСОВ
Факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски”

Полковник инж. Антон АТАНАСОВ работи в Министерството на отбраната като началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Притежава две магистърски степени: в професионално направление „Военно дело“ и магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена следдипломна квалификация в УНСС. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на финансите и управлението на публичните ресурси в Министерството на отбраната и Българската армия, като е започнал от най-ниското ниво във финансовите структури на МО.
Резюме: Описан е бюджетния процес по своята същност. Процесът притежава планов характер, защото е част от управленския процес, изразен от цикъла на изпълняване на управленските функции. Бюджетният процес е законово регламентиран по отношение на сроковете за изпълнение на отделните етапи и изисквания към тях. В статията се изследват основите на бюджетната процедура в Република България и са разглеждат участниците и етапите в нея.
Ключови думи: бюджет, бюджетен процес, разпоредители с бюджет

BUDGET PROCESS – STAGES AND PARTICIPANTS
Colonel Anton Nikolov ATANASOV
National Security and Defence Faculty, Rakovski National Defence College

Abstract: The budget process is described by its essence. The process owns planned nature because it is part of the management process, expressed by the cycle of performing management functions. The budget process is legally regulated in terms of deadlines for implementation of the individual stages and requirements to them. In the report is scrutinizes the basics of the budget procedure in the Republic of Bulgaria and examines the participants and stages in it.
Key word: budget, budget process, budget holders

ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ И СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Ас. д-р Владимир Бабанов

Ас. д-р Владимир БАБАНОВ е роден в гр. Петрич през 1984 г. През 2007 г. придобива бакалавърска степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по специалността Международни отношения. През 2009 г. Придобива магистърска степен по Международна сигурност в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2015 г. придобива ОНС „доктор“ по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е преподавател в катедра „Национална сигурност и публична администрация“ при Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Резюме: Темата за ефектите на Ковид-19 върху света са безспорен тематичен акцент пред държавите и обществата. Вирусът усложнява глобалната среда за сигурност, но големите процеси, присъщи за системата на международните отношения, не са престанали своето развитие. Статията обръща поглед върху отношенията между големите сили на 21-и век, йерархията в системата и нейния характер- наченките на многополюсен свят съвсем не са гаранция за подобно развитие. Наред с взаимодействието между големите центрове на сила съществуват значителен брой глобални процеси, влияещи на международната сигурност.
Ключови думи: международна сигурност, многополюсен свят, международни отношения, среда за сигурност, глобализация, икономика, американско лидерство

THE GLOBAL SECURITY ENVIRONMENT AND CONTEMPORARY CHARACTERISTICS OF THE INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEM Assistant Dr. Vladimir Babanov

Abstract: The COVID-19 impact on the world is an undeniable thematic focus for the states and societies. The virus complicates the security environment but the significant processes typical for the international relations system have not stopped to develop. The article turns towards the relations between the Great powers of 21st century, the hierarchy in the system as well as its nature- the contours of a multipolar world does promise its development. Parallel to the interactions between the big centers of power a significant number of processes exist which impact the international security environment.
Key words: international security, multipolar world, international relations, security environment, globalization, economy, American leadership

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Д-Р КОСТА ВЛЪЧКОВ
Филолог и политолог
k.vlachkov@abv.bg

Коста ВЛЪЧКОВ е роден през 1983 г. в гр. Бургас. Магистър по „Международни отношения“ от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2009) Магистър по „Английска филология“ на ПУ „П. Хилендарски“(2011).
Доктор по „Политически науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ с дисертационен труд на тема „Международни и национални политики за борба с корупцията“ и допълнителна квалификация „учител по Гражданско образование“ към Центъра за квалификация на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“(2021).
Автор е на 1 монография и 32 научни публикации (2 от които на чужд език в авторитетно международно списание с Impact Factor) в областта на педагогиката, борбата с корупцията, правата на човека и гражданското общество. Участник в научни конференции и форуми по посочената проблематика.
В периода (2009 – 2011 г.) е бил последователно стажант в Дирекция „Права на човека и МХО“ и младши специалист в Дирекция „ООН и Глобални въпроси“ при Министерство на външните работи (МВнР). От 2012 г. работи като преподавател.
Резюме: Настоящата статия има за цел да направи кратък обзор на основните форми на корупция, тенденциите в нарушенията, както и методите за борба с корупцията при изборния процес. Налице са перспективи за купуване на гласове, породени от три основни причини, които са факторите като бедност, избирателната система и естеството на политиката в държавата.
Ключови думи: корупция, купуване на гласове, контролиран вот, политически избори, гласоподаватели

CORRUPTION IN ELECTIONS – POLITICAL RISKS AND TRENDS
Kosta Vlachkov, PhD

Abstract: The purpose of the current paper is to give a brief overview of the main forms of corruption, trends for violations, as well as the measures for fighting electoral corruption. The current prospects for buying votes are due to three main reasons, which are factors such as poverty, the electoral system and the nature of politics in the country.
Keywords: corruption, vote buying, controlled voting, political elections, voters

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА СПЕЦИАЛИЗОВАНЬI АДМИНИСТРАТИВНИй КОНТРОЛЬ ПО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ
Докторант Бобан Кире Шойкароски

Бобан ШОЙКАРОСКИ е роден през 1994 г. в г. Прилеп в Република Северна Македония. Завършил е магистърска степен по специалност право в г. Битола, Република Северна Македония през 2018 г. През януари 2019 г. е зачислен в Департамент докторантура и аспирантура при МАУП – Киев, Украйна, форма на обучение свободна подготовка и защита. Завършил е практико-теоретичен стаж и към момента практикува като стажант-юрист.
Резюме: Вопрос, связанный с контролем над актами специальной сферы государственного управления имеет большое значение для международной доктрины в области административного контроля. В нынешних условиях правового государства особенно актуален административный контроль, осуществляемый на специальной основе. Это так с учетом динамики специальных законов, регулирующих общественные отношения в этой сфере. Стремление к качественному административному контролю ведет к постоянному совершенствованию, чтобы свести к минимуму передачу судебного контроля.
Ключевые слова: специальный административный контроль, особое основание, административный орган, виды актов (индивидуальные, общие), оспаривание, органы управления.

AUTHORITY OF THE SPECIALIZED ADMINISTRATION BODY CONTROL

Doctoral student Boban Kire Shojkaroski

Boban SHOJKAROSKI was born in 1994 in Prilep, Macedonia. He graduated with a master‘s degree in law in Bitola, Republic of Northern Macedonia in 2018. In January 2019, a preliminary application in the Department of Doctoral and Postgraduate Studies at IAPM – Kiev, Ukraine, a form of training for free training and defense. He has completed a practical-theoretical internship and is currently practicing as a trainee lawyer.
Abstract: The issue related to the control over acts of a special sphere of public administration is of great importance for the international doctrine in the field of administrative control. In the current conditions of the rule of law, administrative control carried out on a special basis is especially relevant. This is so taking into account the dynamics of special laws governing public relations in this area. The pursuit of quality administrative control leads to continuous improvement in order to minimize the transfer of judicial control.
Key words: special administrative control, special grounds, administrative body, types of acts (individual, general), dispute, governing bodies.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ТАКТИЧЕСКАТА СТРЕЛБА В СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ
Йовко ЙОВКОВ

Йовко ЙОВКОВ – завършил НСА „Васил Левски“ две бакалавърски степени в направление „Спорт и Педагогика“, магистърска програма „Спорт и Сигурност“ завършил с отличие. Служител в Министерство на отбраната. Автор на публикации, методики, изследвания и експериментални програми в областта на спорта и педагогиката. Дългогодишен национален състезател по бойни-спортове. Съдия по тактическа стрелба.Email: bulgarianairforce@abv.bg
Резюмe: В бързоразвиваща се оръжейна индустрия, развитието и усъвършенстването автоматизираните оптични устройства и системи за стрелба изискват и „смарт – мишени и системи“ за поразяването на цели и тактическата стрелкова подготовка на изпълняващите я. В специализираните звена в Българската армия и Министерство на вътрешните работи се работи целенасочено за оптимизацията на упражненията и сценариите при подготовката на военнослужещите и служителите, което от своя страна предполага и внедряването на нови „смарт – системи“. Много корпорации и фирми разработващи технологии свързани със стрелбата решиха да разработват системи, които да се наложат на пазара като ефективни. До преди десетилетия не се предполагаше за тези понятия „Умен-стрелец“ – “Smart Shooter”, “Smart target systems”, “Train shot” и “Shot marker”, “SMASH 2000” бяха непознати, както за обществеността, така и за правоприлагащите органи. С развитието на федерации като IPSC и Т-Class системите постепенно набират популярност сред специализираните звена в България и в чужбина.
Ключови думи: тактическа стрелкова подготовка, смарт-таргет системи, смарт-мишени, умни оръжия, IPSC, T-Class, smart-target.

OPTIMIZATION OF TACTICAL SHOOTING SYSTEMS IN STATIC AND DYNAMIC CONDITIONS

Abstract: In the fast-growing weapons industry, the development and refinement of automated optical devices and firing systems also requires “smart targets and systems” for marksmanship and tactical shooting training of the performers. The specialized units in the Bulgarian Armed Forces and the Ministry of Interior Affairs are working purposefully to optimize the exercises and scenarios for the training of servicemen and employees, which require implies of new “smart systems”. Many corporations and companies developing shooting technologies have decided to develop systems that will be well received in the market because of their effectiveness. Several decades ago, these concepts were “Smart Shooter”, “Smart target systems”, “Train shot” and “Shot marker”, “SMASH 2000” were unknown to both the public and law enforcement. With the development of federations such as IPSC and T-Class systems the popularity among specialized units in Bulgaria and abroad growing fast.
Key words: tactical shooting training, smart target systems, smart targets, smart weapons, IPSC, T-Class.

NATIONAL SECURITY “BENEFITS” AND HARMS OF COVID-19 WHEN APPLYING THE LEARNING BY DOING APPROACH IN THE SPHERE OF EDUCATION
Stoyan Denchev

Стоян Денчев е професор, доктор на икономически науки. Проф. Денчев реализира своите научни интереси в професионалните направления „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Национална сигурност“. Той е председател на Общото събрание и директор на Института по информация и сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, България. Проф. Денчев е почетен председател на Съюза на народните читалища и член на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.
Stoyan Denchev is a Professor, Doctor of Economic Sciences. Prof. Denchev realize his scientific interests in a professional fields “Public communication and Information Sciences” & ”National Security” He is a President of the University General Assembly and Director of Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security of the University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria. Prof. Denchev is a Honorary President of the Bulgarian People’s Union of “Chitalishta” (Municipality Cultural Centers) and Member of the Church Warden to the “St. Aleksander Nevski” Patriarch Cathedral, Sofia.

Irena Peteva

Ирена Петева е професор, доктор на науките. Проф. Петева е Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Основните области на научните й изследвания са: Електронно управление, Информационни технологии, Библиотечен и информационен мениджмънт, Концепции и политики по информационна сигурност, Публичен достъп до информация.
Irena Peteva is a Professor, Doctor of sciences. Prof. Peteva is Rector of the University of Library Studiea and Information Technology (UniBIT). Her main areas of research are: e-Government, Information Technology, Library and Information Management, Information Security Concepts and Policies, Public Access to Information.

Diana Stoyanova

Диана Стоянова заема академичната длъжност доцент в образователно направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, доктор по докторска програма „Наукознание“. Тя е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, научен секретар на Института по информация и сигурност при УниБИТ, директор на Академично издателство „За буквите – О писменехь“ и главен редактор на Кирило-Методиевския вестник „За буквите – О писменехь“. Научните й интереси са насочени в областта на Обществените комуникации, Информационно общество, История, Наукознание, Етнология, Материално и нематериално културно наследство.
Diana Stoyanova holds the academic position of Associate professor in the field of education 3.5 Social Communications and Information Sciences, PhD in the doctoral program „Science“. She is a lecturer at the University of Library Studies and Information Technology, scientific secretary of the Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security, director of the Academic Publishing House „For the letters – O pismeneh“ and editor-in-chief of the Cyril and Methodius newspaper „For the letters – O pismeneh“. Her research interests are in the field of Public Communications, Information Society, History, Science, Ethnology, Tangible and Intangible Cultural Heritage.

Steliana Yordanova

Стелиана Йорданова е асистент към Катедра „Национална сигурност“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и гл. експерт в Института по информация и сигурност (УниБИТ). Понастоящем е докторант към Катедра „Национална сигурност“ в УниБИТ. Научните й интересите са насочени в областта на Хибридните войни, Цветните революции и контрола върху Системата за национална сигурност.
Steliana Yordanova is an Assistant professor at the Department of National Security at the University of Library Science and Information Technology, sen. Expert of the Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security, and doctoral student at the same department. Her scientific interests are directed to the field of Hybrid Wars, Color Revolutions and a Control under the System of National Security

Abstract: For the needs of this research, a fragmentary analysis has been made of classic and smart universities as well as the change in attitudes, approaches and methods of teaching as a result of the pandemic triggered by the COVID-19 virus. To the fore has been pointed out the role of conventional universities as a powerful engine for the preservation and conveying of knowledge but also for the upbringing and the moral involvement of young people in solving specific social problems. In generally, we think that the problems of education influence very active over the contemporary state of the national security. The issue of accumulation and building up knowledge, values and skills through the learning by doing approach in university educational environment has been discussed in the focus of global, regional and national stability. The “benefits” and harm of the pandemic impact related to the COVID-19 virus have been reviewed when organizing and during the conduct of out-of-class training for Bachelor and Master students and PhD students. In particular, the changes in the attitudes for the conduct of field trips and research have been looked at, as well as the limitations that scientists and researchers are faced with when doing research in a virtual and not a real working environment.
Keywordsnational security, learning by doing, university, knowledge, research, COVID-19