Онлайн платформата на списание „Национална Сигурност“, дава възможност на автори, чийто учебници са издадени от Виктори ИЗДАТ и ДиоМира да се разпространяват безплатно, като бъдат изтегляни на PDF от платформата на списанието.

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ
Владислав Лазаров защитава докторска дисертация през 2009 г. на тема „Стратегически ресурси за поддържане на националната сигурност“. Придобива научна степен „Доктор на науките“ на тема „Контролът над стратегическите ресурси и сигурността на малките държави“ през 2016 г.
Авторът има трайни интереси и реализирани научни трудове, посветени на съвременните измерения на връзката ресурси – сигурност. Владислав Лазаров е автор на три монографии, една студия, петнадесет статии и петнадесет доклада на национални и международни научни конференции.
Преподавател е в катедра ,,Национална сигурност“ на УниБИТ.
Владислав Лазаров има управленски опит и експертиза в реализирането на политиката за национална сигурност. Бил е Парламентарен секретар на МВР, сътрудник е в комисии на Народното събрание.

ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯ НА ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ