Подбраните статии в броя разглеждат тези за киберзащита и проектиране на системи за киберзащита. Въздействието върху националната сигурност, относно устойчивостта на градовете и по-специфично във вътрешноградския транспорт и важността на предизвикателствата в тази насока. В статията от раздел финансова сигурност са разгледани най-важните гаранции по данъчно-осигурителното законодателство, които защитават данъчната сигурност както на държавата, така и на задължените лица. Обърнато е внимание на съдебната практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА
Димитър Минчев Димитров

подполковник Димитър Минчев Димитров
Катедра Комуникационни и информационни системи,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
dim.dimitrov@rndc.bg

Резюме: Разработката разглежда прилагането на архитектурния подход в етапа на проектиране на система за киберзащита. Предимствата и недостатъците при използването на архитектурния подход в проектирането на системи за киберзащита.
Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, системна архитектура, архитектурен подход

POSSIBILITIES OF THE ARCHITECTURAL APPROACH IN DESIGN A CYBER DEFENCE SYSTEMS
luetenant-colonel Dimitar Minchev Dimitrov, PhD Student

Abstract: This study reviews implementation architectural approach in building a cyberdefence system. Pros and cons of usage of architectural approach through a design stage of a cyberdefence systems.
Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture, design of cyberdefence systems, architectural approch

 

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва въздействието върху националната сигурност, относно устойчивостта на градовете и по-специфично във вътрешноградския транспорт и важността на предизвикателствата в тази насока пред днешния ден.
Ключови думи: национална сигурност, вътрешноградски автобусен транспорт, устойчивост, зелена енергия, Ковид- 19

NATIONAL SECURITY AND SUSTAINABILITY IN PUBLIC BUS TRANSPORT
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines effect linked between national security regarding sustainability of cities and specifically in the sphere of public bus transport
Key words: national security, public bus transport, sustainability, green energy, Covid-19

ГАРАНЦИИ ЗА ДАНЪЧНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЦА ПО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: В статията са разгледани най-важните гаранции по данъчно-осигурителното законодателство, които защитават данъчната сигурност както на държавата, така и на задължените лица. Обърнато е внимание на съдебната практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.
Ключови думи: гаранции, данъчна сигурност, данъчно-осигурително законодателство, национална сигурност

GUARANTEES ABOUT THE TAX SECURITY  OF THE COUNTRY AND THE OBLIGATED PERSONS UNDER THE CURRENT LEGISLATION REGARDING NATIONAL SECURITY

Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: The article examines most important guarantees regarding the tax insurance legislation that protect tax security of both country and obligated persons. Judicial practice is mentioned and practice of National Revenue Agency (NRA) regarding the topic.
Key words: guarantees, tax security, tax insurance legislation, national security

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО ВЕДОМСТВО И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДОВЕЛИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМСКА ВОЙСКА ПРЕЗ 1878 Г.
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова Монова Събева, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията изследва първите стъпки предприети от Временното руско управление в областта на военното правораздаване непосредствено след създаването на Третата българска държава през 1878 г., както и приетите първи нормативни актове, довели до създаването на първата земска войска.
Ключови думи: Русия, правораздаване, държава, войска, законодателство, съд

Creation and development of the Bulgarian military department and the armed forces and the first legal acts that led to the creation of the first Bulgarian land army in 1878
Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The article examines the first steps taken by the Provisional Russian Government in the field of military justice immediately after the establishment of the Third Bulgarian State in 1878, as well as the first legal acts adopted, which led to the creation of the first land army.
Keywords: Russia, judiciary, state, army, legislation, court

ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОБЛЕМАТИКА
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Атанаска ТУНТОВА е доктор по икономика от Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Резюме: Въздействието върху околната среда и изчерпването на природните ресурси са заплахи, свързани с екологичната сигурност. Връзката между околната среда, сигурността и уязвимостта на човека от природата е от ключово значение за начертаване на политики в областта на екологичната сигурност и предприемане на действия за съхраняване на околната среда и здравето на хората. Различните заплахи за сигурността оказват своеобразно въздействие, за което са необходими диференцирани политики и подходи за противодействие.
Ключови думи: сигурност, екологична сигурност, политики за сигурност

ENVIRONMENTAL SECURITY THROUGH THE PRISM OF MODERN ISSUES

Atanaska Tuntova PhD,
Honorary lecturer at the Higher School of Security
and Economics – Plovdiv e-mail: office.tuntova@gmail.com

Abstract: Environmental impact and depletion of natural resources are environmental security threats. The link between the environment, security and human vulnerability in nature is key to draw environmental security policies and taking action to preserve the environment and human health. Different security threats have a kind of impact that requires differentiated policies and approaches to countermeasures.
Key words: security, environmental security, security policies

 

ВЛИЯНИЕ НА КОВИД-19 ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ
Анна Векова

Спортът е неизменна част от живота на Анна още от ранно детство и именно любовта към него я отвежда в НСА “Васил Левски”, където следва кинезитерапия. По време на бакалавърското си обучение Анна специализира в Университета Тарту, Естония, и в Масариковия университет в Бърно, Чехия – две места, които тотално променят представата ѝ за влиянието на физическите упражнения върху човешкото здраве и тя решава да продължи развитието си в тази посока.
Интересът ѝ я отвежда в Маастрихт, Холандия, където през 2008 година завърша магистърската програма „Физическа активност и здраве.
След връщането си в България Анна работи като кинезитерапевт, а по-късно е и кондиционен треньор в уникалния интервенционен проект COMPACT – Combating the Metabolic Syndrome through Physical Activity. През 2014 и 2015 година специализира в The Restorative Exercise Institute, California, и в момента е сертифициран персонален треньор по ресторативни упражнения.
Анна вярва, че не е необходимо да прекарваш часове във фитнеса, за да си в добра форма, затова разработва Movelicious. Eдна уникална комбинация от упражнения, която използва естествените за тялото движения, за да ти помогне да си по-здрав и да се чувстваш по-добре.
Резюме: Появата на Ковид-19 нанесе сериозни предизвикателства върху здравната сигурност на държавите по целия свят. Налагането на ограничителни мерки за овладяване на пандемията доведоха до налагането на локдауни и дистанционно обучение сред децата.
Невъзможността на учениците да извършват необходимите нива на физическа активност се очаква да доведат до увеличаване на телесното тегло и увеличаване броя на деца със затлъстяване.
Ключови думи: деца, ковид-19, локдаун, физическа активност, затлъстяване

Impact of Covid-19 restrictions on physical activity in primary school children
age as a challenge for health security
Anna Vekova
Abstract: The emergence of Covid-19 has posed serious challenges to the health security of countries around the world. The imposition of restrictive measures to contain the pandemic led to the imposition of lockdowns and distance learning among children.
The inability of students to perform the necessary levels of physical activity is expected to lead to an increase in body weight and an increase in the number of children with obesity.
Keywords: children, covid-19, lockdown, physical activity, obesity

2022 – ГОДИНА НА СТРАТЕГИЧЕКИ ДОКУМЕНТИ И НОВО НАЧАЛО
Подп. д-р Данко Динев Фаразов

Подп. д-р Данко Динев ФАРАЗОВ, главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“. Завършил ВВУАПВО „Панайот Волов“, специалност „Земна артилерия“ през 1999 г. Служил като офицер в 61-ва Стрямска и 5-та Шипченска механизирани бригади.
Резюме: Статията разглежда промените на основополагащите стратегически документи през 2022 г. на основните, тясно свързани с войната в Украйна участници. Съвпадението на войната и приетите от тях стратегически документи, показват тенденциите за следващият десетгодишен период в света и региона.
Ключови думи: НАТО, Руска федерация, Европейски съюз, стратегическа концепция, военна доктрина.

2022 – YEAR OF STRATEGIC DOCUMENTS AND A NEW BEGINNING
Danko Dinev Farazov, PhD.

Deputy Dr. Danko Dinev FARAZOV, chief assistant in the „Joint Operations and Planning“ department. Graduated from „Panayot Volov“ VVUAPVO, specialty „Artillery“ in 1999. Served as an officer in the 61st Stryam and 5th Shipchen mechanized brigades.
Abstract: The article examines the changes to the foundational strategic documents in 2022 of the main actors closely related to the war in Ukraine. The coincidence of the war and the strategic documents adopted by them show the trends for the next ten-year period in the world and the region.
Keywords: NATO, Russian Federation, European Union, strategic concept, military doctrine.

ВЪНШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА НА БА ПРИ УЧАСТИЕ НА ВС В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни
oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“

Резюме: Разгледани са възможностите за изпращане и използване на формирования от ВС на страната ни, извън територията на Р България, тяхното оперативно ръководство, отново извън територията на страната ни. Направен е кратък преглед на подготовка за участие на формирования от ВС на страната ни в мисии и операции на НАТО и ЕС, на основните видове подготовки, които те водят преди и по време на мисията – в театъра на операциите: предварителна, непосредствена и подготовка при разполагане в театъра на операцията. Отделено е внимание и на въпросите, касаещи планиране на участието на дадено (конкретно) формирование от ВС на страната ни в мисии и операции зад граница, както и на логистичното и финансово осигуряване на националните ни контингенти/войскови формирования.
Ключови думи: формирование от ВС на Република България, мисии и операции на НАТО и на ЕС, подготовка за участие, планиране на участието, логистично, финансово осигуряване.

EXTERNAL DIMENSIONS OF NATIONAL SECURITY PROVIDED THROUGH THE BULGARIQN ARMED FORCES ACTIONS PARTICIPATED IN NATO
AND EU MISSIONS AND OPERATIONS
Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: The possibilities for sending and using national Armed Forces Formations outside the territory of the Republic of Bulgaria, their operational management. A brief overview of preparations of the formations from Bulgarian Armed Forces in NATO and EU missions and operations – the main types of preparations before the mission and during the mission – in the theater of operations.
Attention was also paid to the issues related with the planning of participation, as well as to the logistical and financial provision the national Armed Forces formations in different NATO and EU-led operations.
Keywords: formation by the Bulgarian Armed Forces, NATO and EU missions and operations, preparation for participation, participation planning, logistical, financial provision.

СЕРИОЗЕН ПРОБИВ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ СА ИЗМАМИТЕ ОТ ДДС

ДОЦЕНТ Д-Р БОЙКО ПЕТЕВ
Доцент във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив
Хоноруван преподавател в Нов български
университет – гр. София
e-mail: boykopetev@gmail.com

Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София
Резюме: Финансовата сигурност не остана незасегната от развитието на глобалните тенденции. Престъпни субекти се възползват от създалата им се възможност да извършват безнаказано данъчни измами с ДДС, с което нанасят огромни щети на публичните финанси на засегнатите държави. Тези данъчни измами засягат финансовата система в нейната цялост и нейната съставна част – финансовата сигурност. Затова е необходимо противодействие и пресичане на всякакви опити за защита на обществения интерес и запазване на богатството на населението и фирмите.
Ключови думи: финансова сигурност, данъчни измами, публични финанси, ДДС, тристранни операции

A SERIOUS BREAK IN FINANCIAL SECURITY THEY ARE VAT SCAMS

BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: Financial security has not remained unaffected by the development of global trends. Criminal entities take advantage of the opportunity created for them to commit tax fraud with impunity, and VAT fraud in particular, causing enormous damage to the public finances of the affected countries. These tax frauds affect the financial system in its entirety and its constituent part – financial security. Therefore, it is necessary to counteract and cut off any attempts to protect the public interest and preserve the wealth of the population and companies.
Key words: financial security, tax fraud, public finance, VAT, trilateral operations

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ОТНОСИМИ КЪМ ОТБРАНАТА, НАЦИОНАЛНАТА СИГУНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

Акад. Проф. д.ю.н. ИЛИЯ В.ИЛИЕВ

Акад. Проф. д.ю.н. ИЛИЯ В. ИЛИЕВ е член на Съюза на учените; член на съюза на юристите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; Доктор Хонорис Кауза; Почитен професор. Отличаван многократно с редица награди, медали и ордени. Преподавател по „Административно право“, „Административен процес“ /експерт по Административния и Съдебния контрол/. Доктор по право с тема – „Съдебен контрол върху актовете на управление“.
Преподава също „Обща теория на правото и държавата“. Като Доктор на юриидическите науки е автор на монографията „Общотеоретична Юриспруденция“. Курсът по Държавно упраление му даде възможност за по-близък контакт с органите на публичната администрация в различни сфери на управлението. Преподавал е в редица Университети в Република България, както и водещи чуждистранни Университети. Автор е на повече от двадесет и пет монографии и над сто публикации в областта на управлението, административния и съдебния контрол. Под ръководството на проф. Илиев са защитили дисертационни трудове над 25 докторанти.
Така на кратко описан, но богат теоретичен опит на проф. д.ю.н. И. В. Илиев е до голяма степен свързан с практическата дейност както в национален, така и в международен план, като Адвокат от САК – София с над 25 год. стаж, освен това в кантората му са се обучавали много млади юристи и мениджъри.

ЕКАТЕРИНА И. ИЛИЕВА – СУДЕНТ 5 КУРС
Юридическия факултет на СУ.

След завършването на средното си образование в Частна немска гимназия “Ерих Кестнер”- гр. София през 2018 г., постъпва редовно обучение в Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Владее професионално говоримо и писмено български, немски, английски и руски език. По време на обучението си, усвоява практическата дейност в Адвокатска кантора “Доктор Илиев” при САК.
Активно е участвала в издателската дейност на редица монографии от автори в юридическата кантора, които упражняват и преподавателска дейност. Участвала е в редица международни конференции в страната и чужбисна.
Резюме: Така представената статия анализира някой особенности на контрол за законосъобразност на административните актове издадени на специално основание т.е. специална клауза. Акцентът се насочва към въпроса. – Все пак подлежат ли административните актовете на контрол във връзка с чл. 120, ал. 2, прил. 2 от КРБ т.е., когато са обявени за необжалваеми. Особенно внимание се отделя на необжалваемост на административните актове, обявено със закон и тяхното обявяване за нищожни т.е. непораждащи правни последици в правната действителност. В каква степен е от значение международната правна доктрина и има ли предимство пред националната, както и кога и как следва да се прилага.
Ключови думи: контрол за законосъобразност, специална клауза, право на обжалване, необжалваемост, недействителност, нищожност, анализ, акцентира, законосъобразност, институционалност, компетентност, орган на управление, обществени отношения.

ADMINISTRATIVE ACTS RELATING TO DEFENSE, NATIONAL SECURITY AND FOREIGN POLICY
LEGALITY CONTROL

Academician Prof. Doctor of Laws ILIA V. ILIEV
Doctor of legal sciences, member of the Union of Scientists in Bulgaria, author of more than 25 monographs, including numerous reports, participated in a lots of international conferences, as well as a practicing lawyer.
EKATERINA I. ILIEVA-STUDENT at 5th COURSE – LAW FACULTY at “SOFIA UNIVERSITY
5th year student at the Faculty of Law at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. After completing his secondary education at the private German high school “Erich Kästner” in 2018, she began full-time studies at the Faculty of Law of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She is proficient in spoken and written Bulgarian, German, English and Russian. During her studies, she mastered the practical work at the “Doctor Iliev” Law Office by SBA.
She was actively involved in the publishing of a number of monographs by authors from the Law Office, who also are lectors. She participated in a number of international conferences.
Abstract: The article thus presented analyzes some peculiarities of control for the legality of administrative acts issued on a special basis, i.e. special clause. The emphasis is on the question – Are the administrative acts still subject to control in connection with art. 120, par. 2, annex 2 of the KRB, i.e. when declared non-appealable. Special attention is paid to the non-appealability of administrative acts declared by law and their declaration as null and void, i.e. not giving rise to legal consequences in legal reality. To what extent is international legal doctrine relevant and does it take precedence over national legal doctrine, and when and how should it be applied.
Keywords: legality control, special clause, right of appeal, non-appealability, invalidity, nullity, analysis, emphasis, legality, institutionality, competence, governing body, public relations.

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА ОСНОВА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов

Полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ е заместник-декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1.„Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс). Автор е на пет монографии и множество научни статиии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.
Резюме: В статията е извършен обзор на нормативната основа за държавните служители в Република България. Изследвана е чрез ретроспективен анализ законовата и подзаконовата основа за развитие на държавната администрация. Изведени са основни акценти и поуки от теорията и практиката за целите на оценяването и изпълнението на държавните служители.
Ключови думи: Държавни служители, публична администрация, оценяване.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE NORMATIVE BASIS FOR EVALUATION OF CIVIL OFFICERS
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor, colonel,
vice dean, National Security and Defense Faculty,
“G. S. Rakovski” National Defence Academy

Abstract: The article provides an overview of the legal basis for civil servants in the Republic of Bulgaria. The legal and by-law basis for the development of the state administration was studied through a retrospective analysis. Main emphases and lessons from theory and practice for the purposes of evaluation and performance of civil servants are brought out.
Keywords: Civil servants, public administration, evaluation.

 

PENALTY FOR BREACH OF INSURANCE
Besarb S. Blakaj

Besarb S. Blakaj has postgraduate studies MBA at the Technische Universität Vienna, graduated BA in Insurance College Pjetër Budi Prishtina, graduated with the title Dip. CII from Chartered Insurance Institute and professional training at Malta International Training Center MITC. In 2019 he received the degree of Master of Arts in Management, specializing in Insurance Management. With over 20 years of work experience in the insurance industry, during which time he led the project of transformation of management from international to local staff in the Insurance Company Siguria (2001-2003). He also headed the Undewriting and Sales Department as Executive Sales Director at the Dukagjini Insurance Company (2003-2008). In 2004 Besarb Blakaj as one of the founders, was a member of the Board of the American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham Kosova), and in 2007 was a member of the Chartered Insurance Institute, London. Besarb Blakaj held the position of managing partner in the company Global LTD (2008-2015). He is a member of the Board of the AAB Institute for Accounting and Certified Auditors and Chairman of the Board of Kosovo Insurance Bureau. For the past seven years and currently Besarb Blakaj is CEO of the PRISIG Insurance Company. Now he is a doctoral student at the „G. S. Rakovski“ Military Academy at the Faculty of „National Security and Defense“.
Abstract: The insurance contract provides protection against damages that may occur in various situations. By signing the insurance contract, the parties are obliged by law to comply with the contract, which is why the resulting obligations must be fulfilled in full. There are some essential elements that must not be violated, otherwise there are a number of penalties. The insurance premium is paid according to the agreement and conditions specified in the contract or if a lump sum is specified, it will be payable upon conclusion of the contract.
Key words: insurance, insurance contract, premium, terms, damage, risk

САНКЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Бесарб С. Блакай

Резюме: Застрахователният договор осигурява защита срещу щети, които могат да възникнат в различни ситуации. С подписването на застрахователния договор страните се задължават по закон да спазват договора, поради което произтичащите от това задължения трябва да бъдат изпълнени в пълен размер. Има някои съществени елементи, които не трябва да бъдат нарушавани, в противен случай има редица санкции. Застрахователната премия се заплаща по договореност и условия, посочени в договора или ако е посочена еднократна сума, ще бъде платима при сключване на договора.
Ключови думи: застраховка, застрахователен договор, премия, условия, щета, риск