Подбраните статии в броя разглеждат тези за киберзащита и проектиране на системи за киберзащита. Въздействието върху националната сигурност, относно устойчивостта на градовете и по-специфично във вътрешноградския транспорт и важността на предизвикателствата в тази насока. В статията от раздел финансова сигурност са разгледани най-важните гаранции по данъчно-осигурителното законодателство, които защитават данъчната сигурност както на държавата, така и на задължените лица. Обърнато е внимание на съдебната практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА
Димитър Минчев Димитров

подполковник Димитър Минчев Димитров
Катедра Комуникационни и информационни системи,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
dim.dimitrov@rndc.bg

Резюме: Разработката разглежда прилагането на архитектурния подход в етапа на проектиране на система за киберзащита. Предимствата и недостатъците при използването на архитектурния подход в проектирането на системи за киберзащита.
Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, системна архитектура, архитектурен подход

POSSIBILITIES OF THE ARCHITECTURAL APPROACH IN DESIGN A CYBER DEFENCE SYSTEMS
luetenant-colonel Dimitar Minchev Dimitrov, PhD Student

Abstract: This study reviews implementation architectural approach in building a cyberdefence system. Pros and cons of usage of architectural approach through a design stage of a cyberdefence systems.
Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture, design of cyberdefence systems, architectural approch

 

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва въздействието върху националната сигурност, относно устойчивостта на градовете и по-специфично във вътрешноградския транспорт и важността на предизвикателствата в тази насока пред днешния ден.
Ключови думи: национална сигурност, вътрешноградски автобусен транспорт, устойчивост, зелена енергия, Ковид- 19

NATIONAL SECURITY AND SUSTAINABILITY IN PUBLIC BUS TRANSPORT
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines effect linked between national security regarding sustainability of cities and specifically in the sphere of public bus transport
Key words: national security, public bus transport, sustainability, green energy, Covid-19

ГАРАНЦИИ ЗА ДАНЪЧНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЦА ПО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: В статията са разгледани най-важните гаранции по данъчно-осигурителното законодателство, които защитават данъчната сигурност както на държавата, така и на задължените лица. Обърнато е внимание на съдебната практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.
Ключови думи: гаранции, данъчна сигурност, данъчно-осигурително законодателство, национална сигурност

GUARANTEES ABOUT THE TAX SECURITY  OF THE COUNTRY AND THE OBLIGATED PERSONS UNDER THE CURRENT LEGISLATION REGARDING NATIONAL SECURITY

Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: The article examines most important guarantees regarding the tax insurance legislation that protect tax security of both country and obligated persons. Judicial practice is mentioned and practice of National Revenue Agency (NRA) regarding the topic.
Key words: guarantees, tax security, tax insurance legislation, national security

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО ВЕДОМСТВО И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДОВЕЛИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМСКА ВОЙСКА ПРЕЗ 1878 Г.
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова Монова Събева, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията изследва първите стъпки предприети от Временното руско управление в областта на военното правораздаване непосредствено след създаването на Третата българска държава през 1878 г., както и приетите първи нормативни актове, довели до създаването на първата земска войска.
Ключови думи: Русия, правораздаване, държава, войска, законодателство, съд

Creation and development of the Bulgarian military department and the armed forces and the first legal acts that led to the creation of the first Bulgarian land army in 1878
Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The article examines the first steps taken by the Provisional Russian Government in the field of military justice immediately after the establishment of the Third Bulgarian State in 1878, as well as the first legal acts adopted, which led to the creation of the first land army.
Keywords: Russia, judiciary, state, army, legislation, court

ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОБЛЕМАТИКА
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Атанаска ТУНТОВА е доктор по икономика от Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Резюме: Въздействието върху околната среда и изчерпването на природните ресурси са заплахи, свързани с екологичната сигурност. Връзката между околната среда, сигурността и уязвимостта на човека от природата е от ключово значение за начертаване на политики в областта на екологичната сигурност и предприемане на действия за съхраняване на околната среда и здравето на хората. Различните заплахи за сигурността оказват своеобразно въздействие, за което са необходими диференцирани политики и подходи за противодействие.
Ключови думи: сигурност, екологична сигурност, политики за сигурност

ENVIRONMENTAL SECURITY THROUGH THE PRISM OF MODERN ISSUES

Atanaska Tuntova PhD,
Honorary lecturer at the Higher School of Security
and Economics – Plovdiv e-mail: office.tuntova@gmail.com

Abstract: Environmental impact and depletion of natural resources are environmental security threats. The link between the environment, security and human vulnerability in nature is key to draw environmental security policies and taking action to preserve the environment and human health. Different security threats have a kind of impact that requires differentiated policies and approaches to countermeasures.
Key words: security, environmental security, security policies

 

2022 – ГОДИНА НА СТРАТЕГИЧЕКИ ДОКУМЕНТИ И НОВО НАЧАЛО
Подп. д-р Данко Динев Фаразов

Подп. д-р Данко Динев ФАРАЗОВ, главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“. Завършил ВВУАПВО „Панайот Волов“, специалност „Земна артилерия“ през 1999 г. Служил като офицер в 61-ва Стрямска и 5-та Шипченска механизирани бригади.
Резюме: Статията разглежда промените на основополагащите стратегически документи през 2022 г. на основните, тясно свързани с войната в Украйна участници. Съвпадението на войната и приетите от тях стратегически документи, показват тенденциите за следващият десетгодишен период в света и региона.
Ключови думи: НАТО, Руска федерация, Европейски съюз, стратегическа концепция, военна доктрина.

2022 – YEAR OF STRATEGIC DOCUMENTS AND A NEW BEGINNING
Danko Dinev Farazov, PhD.

Deputy Dr. Danko Dinev FARAZOV, chief assistant in the „Joint Operations and Planning“ department. Graduated from „Panayot Volov“ VVUAPVO, specialty „Artillery“ in 1999. Served as an officer in the 61st Stryam and 5th Shipchen mechanized brigades.
Abstract: The article examines the changes to the foundational strategic documents in 2022 of the main actors closely related to the war in Ukraine. The coincidence of the war and the strategic documents adopted by them show the trends for the next ten-year period in the world and the region.
Keywords: NATO, Russian Federation, European Union, strategic concept, military doctrine.