ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА
Димитър Минчев Димитров

подполковник Димитър Минчев Димитров
Катедра Комуникационни и информационни системи,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
dim.dimitrov@rndc.bg

Резюме: Разработката разглежда прилагането на архитектурния подход в етапа на проектиране на система за киберзащита. Предимствата и недостатъците при използването на архитектурния подход в проектирането на системи за киберзащита.
Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, системна архитектура, архитектурен подход

POSSIBILITIES OF THE ARCHITECTURAL APPROACH IN DESIGN A CYBER DEFENCE SYSTEMS
luetenant-colonel Dimitar Minchev Dimitrov, PhD Student

Abstract: This study reviews implementation architectural approach in building a cyberdefence system. Pros and cons of usage of architectural approach through a design stage of a cyberdefence systems.
Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture, design of cyberdefence systems, architectural approch

 

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва въздействието върху националната сигурност, относно устойчивостта на градовете и по-специфично във вътрешноградския транспорт и важността на предизвикателствата в тази насока пред днешния ден.
Ключови думи: национална сигурност, вътрешноградски автобусен транспорт, устойчивост, зелена енергия, Ковид- 19

NATIONAL SECURITY AND SUSTAINABILITY IN PUBLIC BUS TRANSPORT
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines effect linked between national security regarding sustainability of cities and specifically in the sphere of public bus transport
Key words: national security, public bus transport, sustainability, green energy, Covid-19