Новият брой е под знака на войната в Укрйна.  В него ще намерите интересни анализи за най-войственият период от втората световна война насам и много други новости, изследвания и ревюта на публикации за националната сигурност.

ВОЙНА: СВЕТЪТ СЕ НАМИРА В НАЙ-ВОЙСТВЕНИЯ СИ ПЕРИОД ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ
Радослав Пашов
Докторант в Университета за национално
и световно стопанство

Радослав ПАШОВ  е магистър и бакалавър по финанси с повече от 12 години професионален опит в областта на корпоративните финанси, макро и микроикономиката. Заемал е позициите Изпълнителен директор, Прокурист и член на съвета на директорите на големи български предприятия и холдинги. През 2019 г. е избран за финансов директор на годината за Европа в областта на хартиената индустрия.
Резюме: Статията представя анализ за размера на разходите за отбрана и сигурност, които различните региони и държави по света отделят от своя брутен вътрешен продукт със съпътстващ коментар за причините за съответното им ниво.
Ключови думи: разходи за отбрана и сигурност, военни конфликти.

WAR: THE WORLD IS IN ITS MOST MILITARY PERIOD SECOND WORLD WAR ARE ALONE
Radoslav Pashov
PhD student at the University of National and the world economy

Radoslav PASHOV has a master›s degree and a bachelor›s degree in finance with more than 12 years of professional experience in the field of corporate finance, macro and microeconomics. He has held the positions of Executive Director, Procurator and member of the Board of Directors of large Bulgarian companies and holdings. In 2019, he was named CFO of the Year for Europe in the paper industry.
Abstract: The article presents an analysis of the amount of defense and security expenditures that different regions and countries of the world separate from their gross domestic product with accompanying comments on the reasons for their respective level.
Keywords: defense and security expenditures, military conflicts.

SOFTWARE-BASED SAFETY DEVICES IN LIFT SYSTEMS

MARK DIETZ
University of Library Studies and Information Technologies
CORRESPONDING AUTHOR: mark-dietz@gmx.net

Abstract: In this paper, the reference to standards, the different types of faults and the implementation for safety devices for lifts are considered.
Key words: safety control, types of errors, lifetime, error detection, diagnostics.

 

НЯКОИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА

ГРУДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

Генерал-майор д-р (о.р.) Груди АНГЕЛОВ е роден на 10 септември 1965 г. в Хасково. През 1987 г. завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново; Военна академия „Г. С. Раковски“ (1996); магистратура по „Стратегически науки“ (Генерал-щабна академия) в Сухопътния колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания (2007), както и различни курсове у нас и в чужбина (Великобритания, Австрия, Латвия, Германия). Професионалният му опит до 2010 г. преминава в Симеоновград, Харманли, Стара Загора и София. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция „Иракска свобода“ (2003-2004). В Обединеното командване на силите на НАТО е началник на екип от съветници към началника на щаба (2010-2012), началник на отдел „Управление на бизнес процесите“ (2012-2013) и началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ (2013). До 2015 г. е началник на отдел „Бойна подготовка“ в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. – командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2016-2022). Доктор по национална сигурност (2018). Автор на редица публикации в български и чуждестранни специализирани издания.
Член на Управителния съвет на Консорциума на вонните академии и институтите за изследване на сигурността (2016-2018), както и на Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България (2020-2022) и на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“.
Резюме: В статията са разгледани основните аспекти характеризиращи същността на съвременната държава, националната сигурност и националната мощ, както набор от фактори, генериращи държавната мощ на съвременната държава и какви възможности предоставят за моделирането на водещи фактори в международните отношения. Разгледана е възможността за по-пълно отразяване на най-актуалните промени в средата за сигурност както и тези, които обхващат най-пълно съвременните източници и променливи за формиране на националната мощ. Използваната терминология е основна за областта на националната сигурност и е сравнително позната за по-широка аудитория. Независимо от това, всяко задълбочено навлизане във всяка от изучаваните области изисква предварително семантично представяне и поясняване на използваните термини.
Ключови думи: държава, държавност, национална сигурност, национална мощ, сигурност, суверенитет

SOME ASPECTS OF NATIONAL POWER
OF CONTEMPORARY STATE
GRUDI IVANOV ANGELOV, PhD

Abstract: In the article is shed light on the general characteristics and modern understandings of the essence of the modern state, national security and national power as number of factors generating state power and capabilities given to the country to form leading factors in international relation. They allow for more complete coverage of the most recent changes in the security environment and cover in full the modern sources and variables for the formation of national power. The terminology used is essential for the area of national security and is relatively familiar to a wider audience. Nevertheless, any in-depth entry into each of the fields studied requires a preliminary semantic presentation and clarification of the terms used.
Keywords: state, statehood, national security, national power, security, sovereignty

ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ В СИСТЕМАТА ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

полковник Антон Николов АТАНАСОВ Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски”

полковник Антон Николов АТАНАСОВ
Факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски”

Полковник инж. Антон АТАНАСОВ работи в Министерството на отбраната като началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Притежава две магистърски степени: в професионално направление „Военно дело“ и магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена следдипломна квалификация в УНСС. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на финансите и управлението на публичните ресурси в Министерството на отбраната и Българската армия, като е започнал от най-ниското ниво във финансовите структури на МО.
Резюме: Целта на изследването е да се идентифицират и комплексно да сe анализират проблемните въпроси в системата за бюджетиране в Министерството на отбраната и на тази основа да се формулират предложения за нейното подобрение. В статията е представен модел на вътрешни правила за бюджетния процес в Министерството на отбраната, чрез които се цели усъвършенстване на бюджетния процес.
Ключови думи: бюджет, вътрешни правила, бюджетния процес , разпоредители с бюджет,

BUDGET PLANNING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Anton Nikolov ATANASOV

Abstract: The aim of the study is to identify and comprehensively analyze the problematic issues in the budgeting system in Agency and on this basis to formulate proposals for its improvement. In the article is presented an adequate model of information system for budget planning and management in the Agency, which aims to improve the budget process.
Key word: budget, three-year budget forecast, budget holders, informational system

 

СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ – ЗАПЛАХА ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: Статията анализира основни аспекти, свързани със сделките и разплащанията с криптовалути и заплахата за финансовата сигурност на държавата. Въпреки че блокчейн технологията и първите криптовалути са създадени преди повече от десет години, тяхната правна уредба все още е оскъдна на национално ниво, а на европейско ниво преминава през сериозни промени. Разгледана е практика на Националната агенция за приходите (НАП) относно задълженията на търговците, извършващи търговия с виртуални валути.
Ключови думи: криптовалути, финансова сигурност, регулация, волатилност, регистър, финансови измами

DEALS WITH CRYPTOCURRENCY – THREAT REGARDING NATIONAL SECURITY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: The article examines basic aspects regarding the deals and pays with cryptocurrency and threats about financial security of the country. Because of block-chain technology and the first cryptocurrencies are made ten years ago their legal structure it is not enough full at national level. At other European countries it goes through basic changes. It is considered legal practice of National Revenue Agency of Republic of Bulgaria regarding obligations of merchants performing virtual currency trading.
Key words: cryptocurrency, financial security, regulation, volatility, register, financial frauds

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ ПРЕВОЗИ С ОГЛЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация
и контрол на обществения транспорт“
в Общинско предприятие „Организация
и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил Колев е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва моменти и обстоятелства, относно спецификата на вътрешноградския обществен транспорт, както и подхода, необходим за адекватното и релевантно преминаване към източници на възобновяема енергия от източници, които се използват широко към момента.
Ключови думи: национална сигурност, вътрешноградски автобусен транспорт, времеви периоди, зелена енергия, пътникопоток

SPECIFICATION OF THE PUBLIC MASS TRANSPORT REGARDING NATIONAL SECURITY IN REPUBLIC OF BULGARIA

Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager – “Organization
and control of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines key moments and details regarding the specification of public mass transport and approach necessary adequate and relevant transitioning to renewable energy sources from those that are in usage up to nowadays
Key words: national security, public mass transport, time periods, green energy, passenger traffic

ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРИТЕ „СИГУРНОСТ“ и „ОТБРАНА“
доц. д-р Людмила Векова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Людмила ВЕКОВА е доцент в ПУ „П.Хилендарски“, ръководител на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия факултет. Доктор по икономика (1989г.), доцент по социална защита (социално осигуряване и социално подпомагане). Била е изпълнителен директор на едни от най-големите пенсионноосигурителни дружества в България – ПОК „ДСК Родина“АД, ПОК „Съгласие“АД, ПОД „Пенсионноосигурителен институт“АД. Научните й интереси са в областта на социалната защита, пенсионното осигуряване и социалното подпомагане. Автор на множество статии и доклади по проблемите на социалното осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване, на организацията и управлението на социалната работа.
Резюме: Статията има за цел да представи основните характеристики и спецификата на законовата уредба на пенсионното осигуряване на работещите в системите „Сигурност“ и „Отбрана“. Разгледани са промените в режима на пенсиониране и изискванията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от различните категории служители в двете системи. Акцентирано е върху изясняване на принципните положения на специалния режим за придобиване на пенсионни права от категориите, посочени в чл.69 от Кодекса за социално осигуряване.
Ключови думи: пенсионно осигуряване, пенсионни права, работещи по чл.69 от Кодекса за социално осигуряване,

LEGAL REGULATION OF THE PENSION INSURANCE OF EMPLOYEES IN THE SECURITY
AND DEFENSE SECTORS
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Vekova
Lyudmila VEKOVA is an associate professor at Plovdiv University “P. Hilendarski”, head of the Department of Social Activities at the Faculty of Pedagogy. Doctor of Economics (1989), Associate Professor of Social Protection (social security and social assistance). She was the CEO of some of the largest pension insurance companies in Bulgaria – PIC DSK Rodina AD, PIC Saglasie AD, PIC Pension Insurance Institute AD. Her research interests are in the field of social protection, pension insurance and social assistance. Author of numerous articles and reports on the problems of social security, supplementary pension insurance, the organization and management of social work.
Abstract: The article aims to present the main characteristics and specifics of the legal framework for the pension insurance of employees in the “Security” and “Defense” systems. The changes in the retirement regime and the requirements for acquiring the right to a pension for insurance length of service and age of the different categories of employees in both systems are considered. Emphasis is placed on clarifying the principles of the special regime for the acquisition of pension rights in the categories specified in Article 69 of the Social Security Code.
Keywords: pension insurance, pension rights working under Article 69 of the Social Insurance Code

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ
Димитър Минчев Димитров

Катедра Комуникационни и информационни системи,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
dim.dimitrov@rndc.bg

Резюме: В разработката е представен обзор на съвременните способи за осъществяване на кибератака и най-добрите практики за противодействие на кибератаки. Основно внимание се отделя на новите направления в провеждането на кибератаки и промените в набора от инструменти, използвани за кибератаки.
Ключови думи: кибератака, киберотбрана, киберзащита.

CONTEMPORARY METHODS OF CONDUCTING
A CYBERATTACKS
Dimitar Minchev Dimitrov
Abstract: This study reviews a contemporary methods of delivering of a cyberattacks and best practices for effective protection against cyberattacks. The primary focus is on a new directions of conducting of a cyberattack and the changes in a cyberattacks “toolbox”.
Keywords: cyberattack, cyberdefence, cybersecurity

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ОТ СРЕДАТА НА 60-ТЕ ДО СРЕДАТА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Стефан Т. Иванов

Стефан Титков ИВАНОВ е докторант по Най-нова българска история в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Магистър по История. Общински съветник в Столичен общински съвет от 2003 до 2015 г, през който период е член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност на София, а в голяма част – нейн председател. В момента е заместник-директор на 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ в София, където преподава История и цивилизации.
Резюме: Въпреки, че са възприемани от обществото като пазители на реда, редица служители на МВР от средата на 60-те до средата на 70-те години на ХХ век извършват фрапантни нарушения и престъпления. Най-често срещаните са побои, злоупотреба със служебно положение, лично облагодетелстване и неоснователно задържане на граждани. Разсекретените архиви разкриват не просто изолирани случаи, а системен проблем, за който обществото дори и не подозира.
Ключови думи: МВР, престъпления, нарушения, 60-те-70-те години на ХХ в.

ОFFENSES AND CRIMES OF OFFICERS IN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF BULGARIA FROM THE MIDDLE 1960S TO MIDDLE 1970S
Stefan T. Ivanov

Abstract: Despite they are accepted as order keepers by society, some officers of the Ministry of Interior of Bulgaria since the middle 60s to the middle 70s accomplished glaring violations and crimes.
The most common among them are beatings, abuse of official position, corruption and unjustified lockup of citizens.
The declassified archives reveal not just isolated cases, but a systemic problem that the public does not even suspect.
Keywords: Ministry of the Interior, crimes, violations, 60-70 of the 20th century.

 

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ

доцент д-р Бойко Петев

Доцент във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив; Хоноруван преподавател в Нов български университет – гр. София;
e-mail: boykopetev@gmail.com
Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София
Резюме: Финансовата сигурност е свързана с развитието на дигиталната трансформация. Новите иновационни технологии достигнаха и до сферата на финансовата сигурност. Дигитализацията в сферата на финансовата сигурност бе ускорена от наложилите се промени във финансовите институции и изведе скоростно на преден план иновациите в дейността на банковите и небанкови финансови институции, като проправи път за още по-мощна дигитална трансформация на финансовата индустрия и защита на финансовата сигурност, като неразделна нейна част.
Ключови думи: дигитализация, трансформация, финансова сигурност, проявления, инструменти

DIGITAL TRANSFORMATION AND FINANCIAL SECURITY
BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: Financial security is linked to the development of digital transformation. New innovative technologies have also reached the sphere of financial security. Digitization in the field of financial security has been accelerated by changes in financial institutions and has rapidly brought innovation to the fore in the activities of banking and non-banking financial institutions, paving the way for an even more powerful digital transformation of the financial industry and protection of financial security. as an integral part of it.
Key words: digitalization, transformation, financial security, manifestations, tools

 

РЕЦЕНЗИЯ

От д-р Десислава Велинова
Секция „Помощни исторически науки и информатика”,
Институт за исторически изследвания
при Българската академия на науките

НОВ ПРИНОС В ИСТОРИЧЕСКАТА МЕТРОЛОГИЯ

Метрологията – позната и непозната? Отговорът се определя от факта, че научните рефлекси са в силна зависимост от професионалната компетентност. А е необходимо да се познава, защото е една от научните области, на която са вътрешноприсъщи приложните функции – спрямо науката, и спрямо социалната практика. Затова всяко определение трябва да отразява същностния и съдържателния предмет на метрологията. Тя обаче ще остане непозната за широк кръг потребители у нас, тъй като виртуалните внушения са твърде далеч от „завоюваните” параметри на нейния изследователски предмет, методология, история.