Новият брой е под знака на войната в Укрйна.  В него ще намерите интересни анализи за най-войственият период от втората световна война насам и много други новости, изследвания и ревюта на публикации за националната сигурност.

ВОЙНА: СВЕТЪТ СЕ НАМИРА В НАЙ-ВОЙСТВЕНИЯ СИ ПЕРИОД ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ
Радослав Пашов
Докторант в Университета за национално
и световно стопанство

Радослав ПАШОВ  е магистър и бакалавър по финанси с повече от 12 години професионален опит в областта на корпоративните финанси, макро и микроикономиката. Заемал е позициите Изпълнителен директор, Прокурист и член на съвета на директорите на големи български предприятия и холдинги. През 2019 г. е избран за финансов директор на годината за Европа в областта на хартиената индустрия.
Резюме: Статията представя анализ за размера на разходите за отбрана и сигурност, които различните региони и държави по света отделят от своя брутен вътрешен продукт със съпътстващ коментар за причините за съответното им ниво.
Ключови думи: разходи за отбрана и сигурност, военни конфликти.

WAR: THE WORLD IS IN ITS MOST MILITARY PERIOD SECOND WORLD WAR ARE ALONE
Radoslav Pashov
PhD student at the University of National and the world economy

Radoslav PASHOV has a master›s degree and a bachelor›s degree in finance with more than 12 years of professional experience in the field of corporate finance, macro and microeconomics. He has held the positions of Executive Director, Procurator and member of the Board of Directors of large Bulgarian companies and holdings. In 2019, he was named CFO of the Year for Europe in the paper industry.
Abstract: The article presents an analysis of the amount of defense and security expenditures that different regions and countries of the world separate from their gross domestic product with accompanying comments on the reasons for their respective level.
Keywords: defense and security expenditures, military conflicts.

SOFTWARE-BASED SAFETY DEVICES IN LIFT SYSTEMS

MARK DIETZ
University of Library Studies and Information Technologies
CORRESPONDING AUTHOR: mark-dietz@gmx.net

Abstract: In this paper, the reference to standards, the different types of faults and the implementation for safety devices for lifts are considered.
Key words: safety control, types of errors, lifetime, error detection, diagnostics.

 

НЯКОИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА

ГРУДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

Генерал-майор д-р (о.р.) Груди АНГЕЛОВ е роден на 10 септември 1965 г. в Хасково. През 1987 г. завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново; Военна академия „Г. С. Раковски“ (1996); магистратура по „Стратегически науки“ (Генерал-щабна академия) в Сухопътния колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания (2007), както и различни курсове у нас и в чужбина (Великобритания, Австрия, Латвия, Германия). Професионалният му опит до 2010 г. преминава в Симеоновград, Харманли, Стара Загора и София. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция „Иракска свобода“ (2003-2004). В Обединеното командване на силите на НАТО е началник на екип от съветници към началника на щаба (2010-2012), началник на отдел „Управление на бизнес процесите“ (2012-2013) и началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ (2013). До 2015 г. е началник на отдел „Бойна подготовка“ в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. – командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2016-2022). Доктор по национална сигурност (2018). Автор на редица публикации в български и чуждестранни специализирани издания.
Член на Управителния съвет на Консорциума на вонните академии и институтите за изследване на сигурността (2016-2018), както и на Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България (2020-2022) и на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“.
Резюме: В статията са разгледани основните аспекти характеризиращи същността на съвременната държава, националната сигурност и националната мощ, както набор от фактори, генериращи държавната мощ на съвременната държава и какви възможности предоставят за моделирането на водещи фактори в международните отношения. Разгледана е възможността за по-пълно отразяване на най-актуалните промени в средата за сигурност както и тези, които обхващат най-пълно съвременните източници и променливи за формиране на националната мощ. Използваната терминология е основна за областта на националната сигурност и е сравнително позната за по-широка аудитория. Независимо от това, всяко задълбочено навлизане във всяка от изучаваните области изисква предварително семантично представяне и поясняване на използваните термини.
Ключови думи: държава, държавност, национална сигурност, национална мощ, сигурност, суверенитет

SOME ASPECTS OF NATIONAL POWER
OF CONTEMPORARY STATE
GRUDI IVANOV ANGELOV, PhD

Abstract: In the article is shed light on the general characteristics and modern understandings of the essence of the modern state, national security and national power as number of factors generating state power and capabilities given to the country to form leading factors in international relation. They allow for more complete coverage of the most recent changes in the security environment and cover in full the modern sources and variables for the formation of national power. The terminology used is essential for the area of national security and is relatively familiar to a wider audience. Nevertheless, any in-depth entry into each of the fields studied requires a preliminary semantic presentation and clarification of the terms used.
Keywords: state, statehood, national security, national power, security, sovereignty