СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ – ЗАПЛАХА ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ – ЗАПЛАХА ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ – ЗАПЛАХА ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ
176 Downloads
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: Статията анализира основни аспекти, свързани със сделките и разплащанията с криптовалути и заплахата за финансовата сигурност на държавата. Въпреки че блокчейн технологията и първите криптовалути са създадени преди повече от десет години, тяхната правна уредба все още е оскъдна на национално ниво, а на европейско ниво преминава през сериозни промени. Разгледана е практика на Националната агенция за приходите (НАП) относно задълженията на търговците, извършващи търговия с виртуални валути.
Ключови думи: криптовалути, финансова сигурност, регулация, волатилност, регистър, финансови измами

DEALS WITH CRYPTOCURRENCY – THREAT REGARDING NATIONAL SECURITY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: The article examines basic aspects regarding the deals and pays with cryptocurrency and threats about financial security of the country. Because of block-chain technology and the first cryptocurrencies are made ten years ago their legal structure it is not enough full at national level. At other European countries it goes through basic changes. It is considered legal practice of National Revenue Agency of Republic of Bulgaria regarding obligations of merchants performing virtual currency trading.
Key words: cryptocurrency, financial security, regulation, volatility, register, financial frauds