АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ

АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ

АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ – ДОПУСТИМОСТ, АКТУАЛНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИСКАЛНАТА СИГУРНОСТ
294 Downloads
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка ПЕТРОВА е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на Национална агенция за приходите (НАП) е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: В статията са разгледани допустимостта на авансовото разпределение на печалбата през данъчната година от търговски дружества, данъчното третиране и отражението върху фискалната сигурност. Обърнато е внимание на актуалната съдебна практика и практиката на Национална агенция за приходите (НАП) по разглежданата тема.
Ключови думи: право на дивидент, авансово изплащане, скрито разпределение на печалбата, фискална сигурност

ADVANCE PAYMENT OF DIVIDENDS – ELIGIBILITY, CURRENT TAX TREATMENT AND IMPACT ON FISCAL SECURITY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: The article examines the admissibility of the advance distribution of profit during the tax year by commercial companies, the tax treatment and the impact on fiscal security, attention is paid to the current case law and the practice of the National Revenue Agency (NRA) regarding the topic.
Key words: dividend right, advance payment, hidden profit distribution, fiscal security