ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИРАНЕ И СИГУРНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
64 Downloads

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.
Емилия КАСОВА, д.м. е доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София
e-mail: kasova@abv.bg
Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на МВР
Резюме: Здравната сигурност е свързана с развитието на здравната система. Новите иновационни технологии достигнаха и до сферата на здравната сигурност. Дигитализацията в сферата на здравната сигурност бе ускорена от наложилите се промени в здравните институции покрай пандемията от КОВИД и изведе скоростно на преден план иновациите в дейността здравните заведения, като проправи път за още по-мощна дигитална трансформация на здравните технологии и защита на здравната сигурност, като неразделна част от развитието на икономиката и финансирането на здравеопазването.
Ключови думи: икономика, здравеопазване, дигитализация, трансформация, здравна сигурност, инструменти, стратегии
ECONOMICS, FINANCING AND SECURITY
OF HEALTHCARE
EMILIYA KASOVA, PhD,
The National Centre for Public Health and Analyses (NCPHA)- Sofia
Abstract: Health security is related to the development of the health system. New innovative technologies have also reached the field of health security. Digitization in the field of health security has been accelerated by changes in health institutions due to the COVID-19 pandemic and has rapidly brought innovation to the fore in the operations of health facilities, paving the way for an even more powerful digital transformation of health technologies and protection of health security. as an integral part of economic development and health care financing.
Key words: economy, healthcare, digitalization, transformation, health security, tools, strategies