ПОЛАГАНЕ ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

ПОЛАГАНЕ ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

ПОЛАГАНЕ ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ
393 Downloads

Любен Манолов
Любен Манолов има бакалавърска степен по международни отношения от американския университет „Джон Кабът“- Рим, Италия. Магистър по политология от УНСС-София и по международни отношения от МГИМО-Москва, Русия. В момента е докторант в катедрата по политология на УНСС-София. Работи по проблемите на ранния български национализъм, идеите на българското възраждане и възгледите за националната сигурност на бъдещата българска държава. Има няколко публикации по тази проблематика.
Резюме: На Берлинския конгрес през 1878 г.Санстефанска България е разкъсана на 5 части. Великите сили нанасят първия пряк удар върху националната сигурност на българите. Това налага да се осигурянт благоприятни вътрешно политически условия в Княжество България, за да се ограничат възможностите за нови намеси на външния фактор. За целта българите дават великата прошка на мюсолманите останали да живеят в българските земи. При разработване на Търновската конституция, съзнателно не се използва понятието „българска нация“, а „народът“, гражданите“ „населението“ и „жителите“. При полагане основите на държавността са предоставени и права на институциите, които изобщо не се предвиждат от авторите на Берлинския договор. Така се създават обективни условия за настъпването на етнически мир вътре в Княжество България. Всички граждани се чувстват с еднакви права, а държавата може да действа като активен защитник на националния суверенитет.
Ключови думи: Берлински конгрес, национална сигурност, Търновска конституция, велика прошка, мюсолманите, суверенитет.
AUNCHING THE BASIS OF THE BULGARIAN NATIONAL SECURITY POLICY
Lyuben Manolov
Аbstract: At the Congress of Berlin in 1878, Santefan Bulgaria was torn into 5 parts. The Great Powers strike the first direct stroke to the national security of the Bulgarians. This calls for favorable internal political conditions in the Principality of Bulgaria, in order to limit the possibilities for new interferences of the external factor. For this purpose, the Bulgarians give the great forgiveness of the Muslims left to live in the Bulgarian lands.
In drafting of the Turnovo Constitution, the term „Bulgarian nation“ is deliberately not used, but „the people“, “citizens”, „population“ and „residents.“ When laying the foundations of statehood, rights were also granted to institutions that were not envisaged at all by the authors of the Berlin Treaty. This creates objective conditions for the occurrence of ethnic peace within the Principality of Bulgaria. All citizens feel equal rights, and the state can act as an active defender of the national sovereignty.
Keywords: Congress of Berlin, national Security, Turnovo constitution, great forgiveness, Muslims, sovereignty.