ЖЕНИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

ЖЕНИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

ЖЕНИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
340 Downloads

Розалия Гълъбова
Розалия ГЪЛЪБОВА е студентка в УниБИТ, 3-ти курс Национална сигурност. Понастоящем е стажант в списание Национална сигурност.
Резюме: Възприемането на жените като ценен актив и насърчаването на различността в сектора на сигурността и отбраната е гаранция за по-доброто разбиране на сложните проблеми и разработването на адекватни иновативни решения.
Реален мир и стабилност могат да бъдат постигнати чрез осигуряване на конструктивно и изразително участие на жените в реформата на сектора за сигурност на дадена страна и реформата цели да доведе до трансформация на институциите към по-голям професионализъм и отчетност, като равнопоставеността на половете следва да се превърне в част от нея и да бъде мерило за устойчивостта ѝ.
Предстои да се преодолеят много бариери като несъвършенствата в самите структури и минуси в мисловната нагласа и културата.
Ключови думи: жени, мир, сигурност, отбрана, Резолюция 1325.
WOMEN IN THE SECURITY AND DEFENSE
ROZALIA GALABOVA

Rozalia GALABOVA is a student at UniBIT, 3rd year National Security. He is currently an intern at National Security magazine.
Abstract: The perception of women as a valuable asset and the promotion of diversity in the security and defense sector is a guarantee for a better understanding of complex issues and the development of adequate innovative solutions.
Real peace and stability can be achieved by ensuring the constructive and expressive participation of women in the reform of a country’s security sector, and the reform aims to lead to a transformation of institutions towards greater professionalism and accountability, and gender equality should be become part of it and be a measure of its sustainability.
Many barriers have to be overcome, such as imperfections in the structures themselves and shortcomings in attitudes and culture.
Key words: women, peace, security, defense, Resolution 1325.