ПРОГНОЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПОБЕДА НА РУСИЯ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

ПРОГНОЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПОБЕДА НА РУСИЯ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

ПРОГНОЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПОБЕДА НА РУСИЯ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
33 Downloads
Андрей Михайлов

Андрей МИХАЙЛОВ – през 2021 – 2022 г. е бил член на Комисията по отбрана в 46-то Народно събрание, член на Комисията за контрол на специалните служби в 47-то Народно събрание. Председател на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО през 2022 г. Докторант във ВА „Г.С. Раковски“
Резюме: Разгледани са основните последици, които могат да настъпят при победа на Русия във войната в Украйна – както политически, така и военни по отношение на Европа и България. В статията е направено неизчерпателно прогнозиране на ефектите и вероятността за тяхното настъпване. При разглеждане на динамиката на всяка война не бива да се пропуска нито един възможен сценарий за развитие на военната и политическата обстановка, а целта е да се придобие представа какво може да се случи през следващите месеци. Поради това настоящият сценарий е хипотетичен, не е най-вероятният, но е най-песимистичният по отношение на хода на войната в Украйна – сценарият е какво ще се случи, ако Русия победи – последиците за Европа и България.
Ключови думи: риск, вероятност, последици, война, Украйна, Европа, България

FORECASTING AND RISK ASSESSMENT OF A RUSSIAN VICTORY IN THE WAR IN UKRAINE
Possible political and military consequences for Europe and Bulgaria
Andrey Mihaylov

Andrey MIHAYLOV – member of the Defense Committee in the 46th National Assembly of Republic of Bulgaria in 2021 – 2022, a member of the Committee for Control of Special Services in the 47th National Assembly. Chairman of the Bulgarian delegation to the NATO Parliamentary Assembly in 2022. PhD candidate in Military Academy “Rakovsky”
Abstract: The main consequences of a Russian victory in the war in Ukraine are discussed – both political and military in regard to Europe and Bulgaria. The article makes a non-exhaustive prognosis of the effects and the likelihood of their occurrence. Not a single possible scenario of the military and political situation should be missed, and the aim is to get an overview of what could happen in the coming months. Therefore, the current scenario is hypothetical, not the most likely, but it is the most pessimistic regarding the course of the war in Ukraine – the scenario is what will happen if Russia wins – the consequences for Europe and Bulgaria.
Key words: risk, likelihood, consequences, war, Ukraine, Europe, Bulgaria