ВЛИЯНИЕТО НА ЛИЧНОСТНИЯ ПРИНОС В КРИЗАТА “COVID-19”

ВЛИЯНИЕТО НА ЛИЧНОСТНИЯ ПРИНОС В КРИЗАТА “COVID-19”

ВЛИЯНИЕТО НА ЛИЧНОСТНИЯ ПРИНОС В КРИЗАТА “COVID-19”
1145 Downloads

гл. ас. д-р Анна Караденчева
Висше военноморско училище
“Никола Й. Вапцаров”

Главен асистент д-р Анна КАРАДЕНЧЕВА е преподавател в “Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” във Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”. Специализира и преподава в областите на национална сигурност и отбрана, лидерство и психология.
Образование:
Доктор по “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност);
Магистър по “Публични комуникации на сигурността и отбраната”, Военна академия “Г.С. Раковски;
Магистратура по “Психология” (в процес), Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”;
Бакалавър по “Масови комуникации”, Нов Български Университет;
Международни специализации в тези области.
Резюме: Статията предлага анализ на текущото състояние на кризата “Covid-19” и излага хипотезата, че процесът на нейното овладяване, освен взимането на правилни решения от страна на изпълнителната власт, зависи основно от осъзнаването на личностния принос на индивида. При неговото осъществяване се постига адаптация на индивидуалното и масово съзнание, което формира необходимото поведение за овладяване на кризата. Следователно осъзнаването на личностния принос задейства всички процеси на промяна и адаптация в социума по време на криза.
Ключови думи: анализ, криза, личностен принос, социум, съзнание, адаптация, общество, осъзната колектива отговорност, държавност, Covid-19

THE EFFECT OF THE PERSONAL CONTRIBUTION
IN THE COVID-19 CRISIS

Anna Karadencheva, PhD,
Assistant Professor Postgraduate Training and Foreign Students Department Nikola Vaptsarov Naval Academy

Abstract: This article provides analysis of the current state of the crisis “Covid-19” and suggests that the process of response and management, besides taking right decisions by the State, depends primary on the Personal Awareness for Contribution of the Individual. It’s implementation bring to adaptation of the individual and mass consciousness, which forms the necessary behavior to deal with the crisis. Therefore, the Personal Awareness for Contribution triggers all processes of change and adaptation in society during a crisis.
Key words: analysis, crisis, personal contribution, society, consciousness, adaptation, collective responsibility, Statehood, Covid-19