ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСА УТИЛИЗАЦИЯ
127 Downloads

Иван Георгиев Иванов  гр. Велико Търново. Национален военен университет “В. Левски” бул. България 76, e-mail: kapitan_ivan@abv.bg

Резюме: В доклада има дефиниция на термина използване, изискванията към него и проблемите, които се решават при демонтаж на боеприпаси.
Ключови думи: утилизация, боеприпаси, безопасност

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF UTILIZATION
Ivan Georgiev Ivanov Veliko Tarnovo National Military University “V. Levski ” 76 Bulgaria Blvd., e-mail: kapitan_ivan@abv.bg
Abstract: In the report there are presentеd definition of the term utilization, the requirements for it and problems that are solved when carrying out the dismantling of ammunition
Keywords: utilization, ammunition, safety