УСЕЩАНЕ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА.

УСЕЩАНЕ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА.

УСЕЩАНЕ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА.
251 Downloads
гл. ас. д-р Анна Караденчева Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”
Анна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,
a.karadencheva@nvna.eu

Главен асистент, доктор Анна Караденчева – преподавател в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ във Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“. Специализира и преподава в областта на национална сигурност и отбрана, лидерство и психология.
Резюме: Статията проследява концептуалния преход от полиса до съвременните държавни формации паралелно с еволюцията в усещанията на човека, относно начина му на съществуване в социалния градеж. Извежда общото, ключово възприятие за държавността, което обуславя потребността и еволюцията на разбирането му за нея, като ситуира начинa, по който усещането за държавност се персонализира в съзнанието на гражданина.
Ключови думи: държавност, сигурност, индивид, еволюция, възприятие, потребност

SENSE OF STATEHOOD.
EVOLUTION OF CONCEPTS ACCORDING TO THE NEEDS OF THE PERSON.
Anna Karadencheva, PhD,
Assistant Professor Postgraduate Training and Foreign Students Department Nikola Vaptsarov Naval Academy

Abstract: The article traces the conceptual transition from the polis to modern state formations in parallel with the evolution of human perceptions of the way of his existence in the social structure. It derives the general, key perception of statehood, which determines the need and evolution of his understanding of it, situating the way in which the feeling of statehood is personalized in the mind of the citizen.
Key words: statehood, security, individual, evolution, perception, need