СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МОДЕЛИТЕ ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА СМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ
636 Downloads

Проф. д. ик. н. Стоян Денчев,  реализира своите научни интереси в професионалните направления „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Национална сигурност“. Той е председател на Общото събрание и директор на Института по информация и сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, България. Проф. Денчев е почетен председател на Съюза на народните читалища и член на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.

Stoyan Denchev is a Professor, Doctor of Economic Sciences. Prof. Denchev realize his scientific interests in a professional fields “Public communication and Information Sciences” & ”National Security” He is a President of the University General Assembly and Director of Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security of the State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria. Prof. Denchev is a Honorary President of the Bulgarian People’s Union of “Chitalishta” (Municipality Cultural Centers) and Member of the Church Warden to the “St. Aleksander Nevski” Patriarch Cathedral, Sofia.

докторант Стелиана Йорданова, има магистърска степен по Национална сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София и е докторант към катедра „Национална сигурност“ в същия университет. Нейните научни интересите са насочени в областта на Хибридните войни, Цветните революции и контрола върху Системата за национална сигурност.

Steliana Yordanova has a Master degree of “National Security” from the State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria and Doctoral Student in a Department of “National Security” to the same University. Her scientific interests are directed to the field of Hybrid Wars, Color Revolutions and a Control under the System of National Security.

Резюме: Без да анализираме понятието „държава“ от политологическа гледна точка, за целите на нашето изследване ние я разглеждаме като добре структурирана и организирана сложна система. Ако без претенции за изчерпателност се спрем на една от може би най-универсалните и съдържателни дефиниции на това понятие, то системата като множество от взаимосвързани, взаимодействащи и/или взаимозависими елементи, които образуват едно цяло“, дава на изследователите свобода за нейната прагматична интерпретация в областта на сигурността.
От теоретична гледна точка, а и от практиката е ясно, че за успешното и ефективно реализиране на протичащите информационните процеси в дадена система, основна предпоставка за постигане на предварително заложените цели се явява осигуряването на информационно предимство. За постигането на такова предимство от съществено значение се явяват дейностите по придобиването, обработката, съхранението и релевантното разпространение на информацията.
Информационното предимство се явява крайъгълен камък за реализирането и успешното функциониране на всяка една система за управление на информационни процеси за ранно предупреждение, наблюдение и противодействие на моделите за ненасилствена смяна на политически режими. Този факт е залегнал и в основата на нашето изследване.
Ключови думи: информационно предимство, фалшиви новини, цветни революции, постцветни революции.

Abstract: Without analyzing the concept of a ‘state’ from a political point of view and for the purposes of our research, we see it as a well-structured and an organized complex system. If we look at one of perhaps the most universal and meaningful definitions of this concept without claims of exhaustiveness, then the system, as a ‘set of interconnected, interacting and / or interdependent elements that form a whole’, gives researchers the freedom to interpret it pragmatically in the field of security.
Both in theory and in practice it is clear that for the effective work of information processes within any system a major prerequisite for achieving the set goals is the provision of information advantage. To achieve such advantage, it is of utmost importance to ensure the acquisition, processing, storing and relevant dissemination of information.
Information advantage is a milestone for the realization and successful functioning of any system for managing information processes for early warning, observation and counteraction to the models of non-violent change of political regimes. this is at the heart of our research.

Key words: information advantage, fake news, color revolutions, post-color revolutions