ОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

ОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

ОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА
144 Downloads

Подп. д-р Данко Динев Фаразов

Подполковник д-р Данко Динев ФАРАЗОВ, главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“. Завършил ВВУАПВО „Панайот Волов“, специалност „Земна артилерия“ през 1999 г. Служил като офицер в 61-ва Стрямска механизирана бригада и 5-та Шипченска механизирана бригада.
Резюме: Статията разглежда войната в Украйна представена по стандартният начин в контекста на съвременните измерения за подобна криза. Проследени са най-общо глобалните, регионалните, вътрешнополитическите, социалните и военни области. Основен акцент е поставен на активно участващите военни формирования с цел да се създаде възможно по-точна представа за тях.
Ключови думи: Украйна, Русия, Азов, Айдар, Кракен, Карпатски Сич.

OPERATIONAL DIMENSIONS OF THE WAR IN UKRAINE
Danko Dinev Farazov, PhD.

Lieutenant Colonel Dr. Danko Dinev FARAZOV, Chief Assistant in the Department of “Joint Operations and Planning”. Graduated from “Panayot Volov” VVUAPVO, specialty “Artillery” in 1999. Served as an officer in the 61st Stryam Mechanized Brigade and the 5th Shipchen Mechanized Brigade.
Abstract: The article examines the war in Ukraine presented in the standard way in the context of the modern dimensions of such a crisis. Global, regional, domestic political, social and military domains are generally tracked. The main emphasis is placed on the actively participating military formations in order to create as accurate a picture of them as possible.
Keywords: Ukraine, Russia, Azov, Aidar, Kraken, Carpathian Sich.