ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
389 Downloads
Юлиян Асенов

Юлиян АСЕНОВ придобива бакалавърската си степен в УНИБИТ по специалност Национална сигурност и културно-историческо наследство. Магистър по история на „Европейския Югоизток“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси: История и политика на Европейския Югоизток, защита на културно историческото наследство.
Резюме: След края на Втората световна война югославските партизани продължават да поддържат своите редици. Бившите бойци се обединяват под шапката на съюз, който има силно влияние в новата социалистическа държава.
В България югославските партизани и тяхната съпротива по време на Втората световна война са обект на редица изследвания. Но дейността им след войната не е така широко разглеждана.
Настоящата статия накратко разглежда организациите на ветераните в Югославия след края на Втората световна война, акцентирайки върху Съюза от асоциации на борците от народноосвободителната война в Югославия (САБНОВ – SUBNOR). Разглежда се организационният характер, вътрешно-политическото влияние и международна дейност на съюза, която обхваща и България.
За целта са използвани непубликувани и публикувани документи от Държавния архив на Република Хърватия (ДАХ) – фонд САБНОВ, сборници, статии и интернет източници.
Ключови думи: Югославия, ветерани, борци, САБНОВ,СБНОВ, СУБНОР, партизани, организации на ветераните, SBNOR, SUBNOR.

Veterans‘ organizations in Yugoslavia after the end of World War II
Yuliyan Asenov
Abstract: After the end of World War II, the Yugoslav partisans continued to maintain their ranks. Former fighters unite under the umbrella of an alliance that has a strong influence in the new socialist state.
In Bulgaria, the Yugoslav partisans and their resistance during the Second World War are the subject of a number of studies. But their activities after the war were not so widely discussed.
This article briefly examines the organizations of veterans in Yugoslavia after the end of the Second World War, focusing on the Union of Associations of Fighters from the People‘s Liberation War in Yugoslavia (SUBNOR). The organizational character, the domestic political influence and international activity of the union, which also covers Bulgaria, are considered.
For this purpose, unpublished and published documents from the State Archives of the Republic of Croatia (DAH) – SUBNOR Fund, collections, articles and Internet sources were used.
Key words: Yugoslavia, veterans, fighters, SUBNOR, partisans, veterans‘ organizations, SBNOR.