СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ
2285 Downloads

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ
Владислав Лазаров защитава докторска дисертация през 2009 г. на тема „Стратегически ресурси за поддържане на националната сигурност“. Придобива научна степен „Доктор на науките“ на тема „Контролът над стратегическите ресурси и сигурността на малките държави“ през 2016 г.
Авторът има трайни интереси и реализирани научни трудове, посветени на съвременните измерения на връзката ресурси – сигурност. Владислав Лазаров е автор на три монографии, една студия, петнадесет статии и петнадесет доклада на национални и международни научни конференции.
Преподавател е в катедра ,,Национална сигурност“ на УниБИТ.
Владислав Лазаров има управленски опит и експертиза в реализирането на политиката за национална сигурност. Бил е Парламентарен секретар на МВР, сътрудник е в комисии на Народното събрание.