ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС

ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС

ЦЕННОСТТА НА НАУКАТА ДА ПРЕДВИЖДА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ФОРМИТЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВС
239 Downloads

полк. доц. д-р Стоян Стойчев
доцент в катедра „Съвместни операции и планиране“
на факултет „Национална сигурност и отбрана“,
началник на катедра „Съвместни операции и планиране“
Резюме: Разгледани са различните форми и методи за използване на ВС, които са разкрити в контекста на съвременната, а и на бъдещата среда за сигурност и които дават различния поглед върху тяхната промяна, върху промяната на методите и моделите за използване на военния компонент като източник на сила и мощ.
Акцентирано е върху ролята и мястото на науката за предсказване на това, какви форми и методи следва да се има предвид в бъдещите конфликти и кризи.
Посочено е съвсем схематично развитието на военната наука, в това число и на доктрините за използване на ВС в различните периоди от развитието на оперативното изкуство и е направен кратък поглед на приемането или не на новосъздадени доктринални документи.
Ключови думи: форми и методи за използване на ВС, съвременна среда за сигурност, кризи и конфликти, роля и място на науката, предсказване на новите форми и методи за въоръжена борба, доктрини, космос, изкуствен интелект и роботизирани системи.

THE VALUE OF SCIENCE TO PROVIDE – RETHINKING FORMS AND METHODS OF FORCE EMPLOYMENT
Colonel Associate Professor Stoyan Stoychev, PhD
Associated Professor in Joint Operations and Planning Department,
part of National Security and Defence Faculty,
chief of Joint Operations and Planning Department

Abstract: The different forms and methods for the use of aircraft are considered, which are revealed in the context of the current and future security environment and which give different views on their change, on the change of methods and models for using the military component as a source of power. Аnd power.
Emphasis is placed on the role and place of science in predicting what forms and methods should be considered in future conflicts and crises.
The development of military science, including the doctrines for the use of aircraft in different periods of the development of operational art, is given quite schematically and a brief look at the acceptance or not of newly created doctrinal documents.
Key words: forms and methods of force employment, modern security environment, crises and conflicts, science role and place, prediction of new forms and methods of armed struggle, doctrines, space, artificial intelligence and robotic systems.