ИСТОРИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА ИМ В ДНЕШНО ВРЕМЕ

ИСТОРИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА ИМ В ДНЕШНО ВРЕМЕ

ИСТОРИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА ИМ В ДНЕШНО ВРЕМЕ
557 Downloads

Калоян Паскалев

Калоян ПАСКАЛЕВ е студент във Военна Академия „Георги С. Раковски“. Понастоящем бакалавър по специалност „Сигурност и отбрана“.
Резюме: Есето ми има за цел да проследи произхода и първите стъпки във формирането на силите за специални операции на Република България, както и какво представлява ролята им днес. В него се преразглежда въвеждането на млади офицери и войници във подготовката за изграждане на първата парашутна дружина към военно въздушните сили на БА. За мен всичко от обучението до техните сражения е впечатляващо, като се вземе на предвид огромното психическо натоварване през, което са преминали нашите специални отряди, изграждайки основата, на която стъпват днес. Ако изучаването на първите парашутни скокове в историята на военно-въздушните сили на БА, боравенето с техника в пъти по-модерна от тогавашната позната на армията ни, за период не по-дълъг от две години е било трудно, когато се връщат в България те са немски възпитаници, които не повече от година след завършеното им обучение, трябва да се сражават срещу Германия. Последно но не и по важност остава това, че тези задачи са били поставени и реализирани от хора с възрастов профил от между 20г. – 22 годишни мъже. Макар и да произхождат от минало, заради което на тях се е гледало с недоверие, за кратък период от време успяват да се докажат като една ефективна бойна единица от нашата армия.
Това, над което съм се опитал да акцентирам във военно-исторически план е подвига на младите мъже от парашутната дружина, като съм се постарал да опиша техните функции и принос към националната и международна сигурност днес.
Ключови думи: специални сили на РБ, парашутна дружина, сигурност и отбрана, БА.

THE HISTORY OF THE SPECIAL FORCES OF BULGARIA AND THEIR ROLE TODAY 
Kaloyan Paskalev

Student in Military Academy “Georgi S. Rakovski”, Sofia, Bulgaria.” Currently a bachelor in the specialty “National security”.
Abstract: My essay tries to follow the origin and the first steps in the making of Republic Bulgaria’s special forces as well as their role today. We go through the introduction of young officers and soldiers into the preparation of what will soon be the first parachute squad in air forces of the Bulgarian army. To me everything from their training to their fights is fascinating, when we take into account the enormous mental pressure, they went through making the first steps of today’s special forces. If the learning of the first free fall jumps of Bulgarian air force history or the introduce with weaponry far more advanced than what the Bulgarian army had at the time wasn’t hard enough when they came back to Bulgaria they were German apprentices who had the task to fight against Germany right after finishing their training there. Last but not least is that those tasks were given and done by man with the age profile of 20 to 22 years old. But even though they come from a past which made other people look at them with disbelief it took no time for the parachute squad to prove itself as a valuable asset of the Bulgarian army.
In historical and military plan, I’ve tried to focus on the achievements of the young man in the parachute squad while at same time I’ve done my best at describing their role today.
Key words: special forces of the Republic of Bulgaria, parachute company, security and defense, BA.