ОБРАЗЪТ НА ТЕРОРИСТА В РУСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

ОБРАЗЪТ НА ТЕРОРИСТА В РУСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

ОБРАЗЪТ НА ТЕРОРИСТА В РУСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
416 Downloads
Юлиян Асенов

Юлиян АСЕНОВ придобива бакалавърската си степен в УНИБИТ по специалност Национална сигурност и културно историческо наследство. Магистър по история на „Европейския Югоизток“ – СУ „Св. Климент Охридски“ (Международна магистърска програма). Научните му интереси са насочени към Балканите. Ползва английски, руски и сърбохърватски език.
Резюме: Настоящата статия изследва образа на терориста в руската художествена литература от началото на XXI век. За целта са разгледани едни от най-известните съвременни художествени произведения с терористична тематика. Акцентира се върху актуалността на образа на терориста (и неговата трансформация) както от миналия ХХ в. така и до началото на XXI век.
Ключови думи: терорист, образа на терориста, художествена литература, руска литература, тероризъм.

The image of the terrorist in Russian fiction
from the beginning of the XXI century
Yuliyan Asenov
Yuliyan ASENOV obtained his bachelor‘s degree at UNIBIT in the specialty of National Security and Cultural and Historical Heritage. Master of History of „European Southeast“ – Sofia University St. Kliment Ohridski (International Master‘s Program). His research interests are in the Balkans. He speaks English, Russian and Serbo-Croatian.
Abstract: This article examines the image of the terrorist in Russian fiction from the beginning of the 21st century. For this purpose, some of the most famous contemporary works of art with a terrorist theme are examined. Emphasis is placed on the relevance of the image of the terrorist (and its transformation) both from the last twentieth century to the beginning of the twenty-first century.
Key words: terrorist, the image of the terrorist, fiction, Russian literature, terrorism.