АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ТАКТИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ

АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ТАКТИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ

АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ТАКТИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ
467 Downloads

Инспектор Марин Стефанов Григоров

Инспектор Марин ГРИГОРОВ е роден през 1986 г. в гр. Плевен. През 2009 г. завършва бакалавърската си степен в Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”. През 2015 г. завършва магистърска степен по специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Към момента е докторант в Академия на МВР, направление „Национална сигурност”. Професионалният стаж на автора от 2009 г. и до момента преминава в структурите на МВР и ДАНС, където над 8 години работи в специализирано тактическо звено.
Резюме: Специалната полицейска тактика е наука, изучаваща високорисковите операции, провеждани при противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Престъпността като социално явление търпи развитие – усложняват се нейните форми (организирани престъпни групи), появават се нови видове престъпления (киберпрестъпност), използват се достиженията на науката и техниката (достъп до съвременно оборудване и въоръжение) и др. С оглед адекватен отговор на еволюцията на престъпността, науката за специална тактика също търпи развитие. Елемент от този процес е обновяването на някои понятия – например тактическите действия.
Ключови думи: тактическо наблюдение, дрон, високорискова операция, термовизионна камера, инфрачервена камера.

CURRENT MOMENTS IN TACTICAL MONITORING  
Inspector Marin Stefanov Grigorov
Inspector Marin GRIGOROV was born in 1986 in the city of Pleven. In 2009 he completed his bachelor›s degree at the Academy of the Ministry of Interior, majoring in “Crime Prevention and Public Order Protection”. In 2015 he graduated with a master›s degree in Law at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is currently a doctoral student at the Academy of the Ministry of Interior, Department of National Security. The professional experience of the author from 2009 to the present passes in the structures of the Ministry of Interior and the State Agency for National Security, where he has been working in a specialized tactical unit for over 8 years.
Summary: Special police tactics is a science that studies high-risk operations conducted in combating crime and maintaining public order. Crime as a social phenomenon is developing – its forms are becoming more complicated (organized criminal groups), new types of crimes are emerging (cybercrime), the achievements of science and technology (access to modern equipment and weapons) are being used, etc. With a view to an adequate response to the evolution of crime, the science of special tactics is also evolving. An element of this process is the updating of some concepts – such as tactical actions.
Keywords: tactical surveillance, drone, high-risk operation, thermal imaging camera, infrared camera