ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ТАКТИЧЕСКАТА СТРЕЛБА В СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ТАКТИЧЕСКАТА СТРЕЛБА В СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ТАКТИЧЕСКАТА СТРЕЛБА В СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ
273 Downloads
Йовко ЙОВКОВ

Йовко ЙОВКОВ – завършил НСА „Васил Левски“ две бакалавърски степени в направление „Спорт и Педагогика“, магистърска програма „Спорт и Сигурност“ завършил с отличие. Служител в Министерство на отбраната. Автор на публикации, методики, изследвания и експериментални програми в областта на спорта и педагогиката. Дългогодишен национален състезател по бойни-спортове. Съдия по тактическа стрелба.Email: bulgarianairforce@abv.bg
Резюмe: В бързоразвиваща се оръжейна индустрия, развитието и усъвършенстването автоматизираните оптични устройства и системи за стрелба изискват и „смарт – мишени и системи“ за поразяването на цели и тактическата стрелкова подготовка на изпълняващите я. В специализираните звена в Българската армия и Министерство на вътрешните работи се работи целенасочено за оптимизацията на упражненията и сценариите при подготовката на военнослужещите и служителите, което от своя страна предполага и внедряването на нови „смарт – системи“. Много корпорации и фирми разработващи технологии свързани със стрелбата решиха да разработват системи, които да се наложат на пазара като ефективни. До преди десетилетия не се предполагаше за тези понятия „Умен-стрелец“ – “Smart Shooter”, “Smart target systems”, “Train shot” и “Shot marker”, “SMASH 2000” бяха непознати, както за обществеността, така и за правоприлагащите органи. С развитието на федерации като IPSC и Т-Class системите постепенно набират популярност сред специализираните звена в България и в чужбина.
Ключови думи: тактическа стрелкова подготовка, смарт-таргет системи, смарт-мишени, умни оръжия, IPSC, T-Class, smart-target.

OPTIMIZATION OF TACTICAL SHOOTING SYSTEMS IN STATIC AND DYNAMIC CONDITIONS

Abstract: In the fast-growing weapons industry, the development and refinement of automated optical devices and firing systems also requires “smart targets and systems” for marksmanship and tactical shooting training of the performers. The specialized units in the Bulgarian Armed Forces and the Ministry of Interior Affairs are working purposefully to optimize the exercises and scenarios for the training of servicemen and employees, which require implies of new “smart systems”. Many corporations and companies developing shooting technologies have decided to develop systems that will be well received in the market because of their effectiveness. Several decades ago, these concepts were “Smart Shooter”, “Smart target systems”, “Train shot” and “Shot marker”, “SMASH 2000” were unknown to both the public and law enforcement. With the development of federations such as IPSC and T-Class systems the popularity among specialized units in Bulgaria and abroad growing fast.
Key words: tactical shooting training, smart target systems, smart targets, smart weapons, IPSC, T-Class.