РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: КОЙ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?

РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: КОЙ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?

РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: КОЙ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?
54 Downloads

проф. д-р инж. Максим АЛАШКИ

Авторът е държавен експерт в дирекция „Политика по въоръженията“ в Министерство на отбраната и професор по стратегическо управление и аквизиция на националната сигурност във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) гр. Пловдов.Изказаните мнения и позиции в статията са лични и не засягат по никакъв начин институциите в които авторът работи или има други договорни отношения.

Резюме: Накратко е разгледано вземането на решения на стратегическо ниво в Системата за защита на националната ни сигурност, с акцент върху субективния фактор на Парламента, и по-специално на Комисията за отбрана. Наблегнато е по-скоро на фактологическата страна, и са направени някои свързани с темата анализи и съждения.
Ключови думи: Национална сигурност, Народно събрание, Комисия по отбрана, субективен фактор, вземане на решение, стратегическо ниво.

NATIONAL SECURITY DECISIONS: WHO MAKES THE DECISIONS IN THE NATIONAL ASSEMBLY?
Prof. Dr. Eng. Maxim ALASHKI
Abstract: Strategic level decision-making in our National Security Protection System is briefly examined, with an emphasis on the subjective factor of Parliament, and in particular the Defense Committee. Emphasis is rather on the factual side, and some analyzes and judgments related to the topic are made.
Keywords: National Security, National Assembly, Defense Committee, subjective factor, decision-making, strategic level.