2022 – ГОДИНА НА СТРАТЕГИЧЕКИ ДОКУМЕНТИ И НОВО НАЧАЛО

2022 – ГОДИНА НА СТРАТЕГИЧЕКИ ДОКУМЕНТИ И НОВО НАЧАЛО

2022 – ГОДИНА НА СТРАТЕГИЧЕКИ ДОКУМЕНТИ И НОВО НАЧАЛО
144 Downloads
Подп. д-р Данко Динев Фаразов

Подп. д-р Данко Динев ФАРАЗОВ, главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“. Завършил ВВУАПВО „Панайот Волов“, специалност „Земна артилерия“ през 1999 г. Служил като офицер в 61-ва Стрямска и 5-та Шипченска механизирани бригади.
Резюме: Статията разглежда промените на основополагащите стратегически документи през 2022 г. на основните, тясно свързани с войната в Украйна участници. Съвпадението на войната и приетите от тях стратегически документи, показват тенденциите за следващият десетгодишен период в света и региона.
Ключови думи: НАТО, Руска федерация, Европейски съюз, стратегическа концепция, военна доктрина.

2022 – YEAR OF STRATEGIC DOCUMENTS AND A NEW BEGINNING
Danko Dinev Farazov, PhD.

Deputy Dr. Danko Dinev FARAZOV, chief assistant in the „Joint Operations and Planning“ department. Graduated from „Panayot Volov“ VVUAPVO, specialty „Artillery“ in 1999. Served as an officer in the 61st Stryam and 5th Shipchen mechanized brigades.
Abstract: The article examines the changes to the foundational strategic documents in 2022 of the main actors closely related to the war in Ukraine. The coincidence of the war and the strategic documents adopted by them show the trends for the next ten-year period in the world and the region.
Keywords: NATO, Russian Federation, European Union, strategic concept, military doctrine.