СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
597 Downloads

доц. д-р Людмила Векова

доц. д-р Людмила Векова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Людмила ВЕКОВА е доцент в Пловдивския университет „П. Хилендарски“, ръководител на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия факултет. Доктор по икономика (1989 г.), доцент по социална защита (социално осигуряване и социално подпомагане). Била е изпълнителен директор на едни от най-големите пенсионноосигурителни дружества в България – ПОК „ДСК Родина “АД, ПОК „Съгласие“АД, ПОД „Пенсионноосигурителен институт“АД. Научните ѝ интереси са в областта на социалната защита, пенсионното осигуряване и социалното подпомагане. Автор на множество статии и доклади по проблемите на социалното осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване, на организацията и управлението на социалната работа.
Резюме: Статията анализира системата за социална сигурност в аспекта на ролята ѝ като фактор за националната сигурност. Разгледани са нейните същностни характеристики като единство от подсистемите на социално осигуряване и социално подпомагане. Акцентирано е и върху изискванията и необходимостта от координация на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз.
Ключови думи: социална сигурност, социално-значими рискове, социална защита, социално осигуряване, социално подпомагане.
THE SOCIAL SECURITY SYSTEM – CHARACTERISTICS AND PREREQUISITES TO STRENGTHEN NATIONAL SECURITY
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Vekova
Paisii Hilendarski University of Plovdiv
Lyudmila VEKOVA
is an associate professor at Plovdiv University „P. Hilendarski“, head of the Department of Social Activities at the Faculty of Pedagogy. Doctor of Economics (1989), Associate Professor of Social Protection (social security and social assistance). She was the CEO of some of the largest pension insurance companies in Bulgaria – PIC DSK Rodina AD, PIC Saglasie AD, PIC Pension Insurance Institute AD. Her research interests are in the field of social protection, pension insurance and social assistance. Author of numerous articles and reports on the problems of social security, supplementary pension insurance, the organization and management of social work.
Abstract: The article analyzes the social security system in terms of its role as a factor for national security. Its essential characteristics as a unity of the subsystems of social insurance and social assistance are considered. Emphasis is also placed on the requirements and the need for coordination of social security systems within the European Union.
Key words: social security, socially significant risks, social protection, social insurance, social assistance.