„УМНИ ГРАДОВЕ“, АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

„УМНИ ГРАДОВЕ“, АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

„УМНИ ГРАДОВЕ“, АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
152 Downloads
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Рецензия: Статията изследва идеите и приложените към момента обстоятелства, относно реализацията на световната инициатива „умни градове“ и в частност автобусния транспорт от гледна точка на националната сигурност.
Ключови думи: национална сигурност, автобусен транспорт, „умни градове“, сензори, мониторинг

“SMART CITIES”, BUS TRANSPORT AND NATIONAL SECURITY
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines the ideas which are attached into the moment circumstance regarding realization of the world initiative called “smart cities”
Key words: national security, bus transport, “smart cities”, sensors, monitoring