БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА
373 Downloads

 

Владимир Александров Бонджов

Владимир Александров БОНДЖОВ е студент в професионално направление „Сигурност и отбрана“, във Военна академия „Г. С. Раковски“, София.
Резюме: В статията е направен опит за представяне на постановките за сигурността и стабилността на Европа. Разкрити са частично процеси и тенденции, коментари и мнения, засягащи пряко европейската сигурност, интереси и ценности.
Ключови думи: сигурност, стабилност, отбрана, сътрудничество, предизвикателства.

THE FUTURE OF EUROPEAN DEFENSE
Vladimir Alexandrov Bondzhov

Abstract: The article attempts to present the statements on the security and stability of Europe. Partially revealed processes and trends, comments and opinions directly or indirectly affecting European security, interests and values.
Key words: security, stability, defense, cooperation, challenges