ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ – БАЛАНС МЕЖДУ ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ И СВОБОДА

ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ – БАЛАНС МЕЖДУ ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ И СВОБОДА

ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ – БАЛАНС МЕЖДУ ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ И СВОБОДА
254 Downloads

доцент д-р Марияна Тодорова
Национален военен университет „В. Левски“
e-mail:stilianova70@abv.bg

Резюме: Политики за сигурност е система от знания как да се използват рационално ресурсите на държавата, за да се гарантира защитата на жизненоважни интереси на личността, обществото и държавата от различни заплахи, както и създаване на благоприятни условия за тяхното развитие и просперитет. Успешни практики в управлението и прилагането на адекватни политики за националната сигурност води до балансът между сигурност и свобода, и възможностите за приспособяване и оцеляване срещу въздействието от нарастващите заплахи. Акцентът е поставен върху съвременните насоки за гарантиране на гражданска сигурност (human security-UN) и интелигентна отбрана (smart defense-NATO). Представена е необходимостта от изграждане на по-висока степен на устойчивост и стабилност (“antifragility” and “robustness”), неуязвимост (“unassailable position”) гъвкави способности и национално конкурентно предимство (national competitive advantage), срещу несигурността, неопределеността и променливостта на съвременната динамична среда за сигурност (uncertainties).
Ключови думи: сигурност, гражданска сигурност, ресурси

SECURITY POLICIES – BALANCE BETWEEN CIVIL SECURITY AND FREEDOM
Assoc. Prof. Mariana Todorova, PhD
National Military University“Vasil Levski“, Artillery, AD and CIS Faculty
e-mail: stilianova70@abv.bg

Abstract: Security policy is a system of knowledge on how to rationally use the resources of the state to ensure the protection of vital interests of the individual, society and the state from various threats, as well as creating favorable conditions for their development and prosperity. Successful practices in the management and implementation of adequate national security policies lead to a balance between security and freedom and the ability to adapt and survive the outcome of new threats. The emphasis is on modern guidelines for ensuring human security (UN security) and smart defense (NATO). The need to build a higher degree of antifragility and robustness, unassailable position, flexible capabilities and national competitive advantage against the uncertainty, ambiguity and variability of modern dynamic security environment.
Key words: security, resources, NATO, UN, threats, defense