ОПИТЪТ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪДИЛИЩАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ОПИТЪТ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪДИЛИЩАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ОПИТЪТ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪДИЛИЩАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
172 Downloads
Румяна Бончева Пенева
Окръжен съд-Стара Загора

Румяна БОНЧЕВА е завършила Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София. Работи последователно като младши съдия в Окръжен съд – Стара Загора, съдия в Районен съд – гр.Стара Загора и съдия в Окръжен съд – Стара Загора. Разглеждала е граждански, административни и търговски дела. Към настоящия момент е съдия в Търговско отделение на Окръжен съд – Стара Загора, като разглежда търговски спорове, производства по несъстоятелност, както и производства по обжалване на откази по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Резюме: Значимостта на съдебните решения за защита на правата и законните интереси на гражданите е безспорна. Много важно е съдопроизводството и дейността на съдилищата да се оценяват и от гледна точка на рисковете, които съществуват и са относими към тази обществено значима сфера. За управлението на риска в съдебната система от съществено значение са решенията на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Чрез управленските решения на председателите на съдилищата на практика се прилага управлението на риска във всеки един съд в страната. Важни са и личното поведение и отговорност на работещите в системата съдии и съдебни служители.
Ключови думи: управление на риска, съдебна система, функциониране на съдилищата, Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), COVID-19.

THE EXPERIENCE OF COURTS FUNCTIONING DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPORTANCE FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE JUDICIARY
Rumyana Boncheva Peneva
Regional Court-Stara Zagora

Abstract: The significance of judicial decisions in protecting the rights and legal interests of citizens is beyond dispute. It is very important that the court proceedings and activities are also assessed in terms of the risks relevant to this substantial aspect of society. The decisions of the Judicial Panels and the Supreme Judicial Council are crucial for the judiciary risk management. The Court Chairpersons perform risk management through their decisions. The behaviour and personal responsibility of each judge and court clerk are also very important.
Key words: risk management, judiciary, court functioning, Judicial Panels, Supreme Judicial Council, COVID-19.