РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
231 Downloads

От проф. д.и.н. Манчо Веков

От проф. д.и.н. Манчо Веков

Институт за исторически изследвания при БАН Секция „Помощни исторически науки и информатика” за дисертационния труд на Любен Георгиев Манолов на тема „Възрожденският национализъм и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането на Османската империя (70-те години на XVIII – 80-те години на XIX век), защитен на 23 януари 2021 г. за придобиването на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“.