АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ
208 Downloads
подполковник Димитър Минчев Димитров,
докторант

Резюме: Изследването разглежда модел на система за киберзащита при провеждане на операция. Основно се разглеждат елементите от ахитектурата на формирование, осигуряващи качества за киберзащита.
Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, архитектура на система за киберзащита.

CYBERDEFENCE SYSTEM ARCHITECTURE OF A MILITARY UNIT CONDUCTING AN OPPERATION
Lieutenant-colonel Dimitar Minchev Dimitrov, PhD Student

Abstract: This study reviews an overview of cyberdefence system architecture of a military unit. The primary focus is on the elements in the original architecture of a unit who implements a cyberdefence quality.
Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture of cyberdefence system.