ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В КИБЕРСИГУРНОСТТА

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В КИБЕРСИГУРНОСТТА

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В КИБЕРСИГУРНОСТТА
278 Downloads
Мирослав Стефанов – докторант

Мирослав СТЕФАНОВ – началник отдел „Оперативно Наблюдение Киберсигурност“; Държавна Агенция „Електронно Управление“; Магистър УниБИТ – специалност: Информационна Сигурност
Докторант УниБИТ – Компютърни Науки
Международни сертификати: CFA – Certified Financial Analytic; CEH – Certified Ethical Hacker; CHFI – Certified Hacking Forensic Investigator; CSA – Certified SOC Analyst; CEI – Certified EC-Council Instructor; CCNA & CCNA Security; Вътрешен одитор по ISO 27001
Водещ в екипа за създаване на магистърските програми в: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – специалност „Киберсигурност“, Преподавател: “Стандарти за информационна сигурност”, Преподавател: “Екосистеми за Киберсигурност”, УниБИТ – специалност „Киберсигурност и компютърна криминалистика“, Преподавател: “ SIEM and SOC Analyst”, Магистърската програма по Киберсигурност във „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – Специалност „Комуникационни мрежи и разследване на киберпрестъпления“, Преподавател: „Threat Hunting with SIEM“
Участвал в разработката на два софтуерни продукта за защита в Киберсигурността с иновативна технология за ефективно откриване и отговор при възникнали хакерски атаки. Помагащи на анализаторите по сигурността да разследват и реагират на кибер заплахи. Платформите за „Управление на Събития в Киберсигурността” и „Киберсигурност“ които са цялостни решение на SIEM.
Притежава опит в изграждане Security Operation Center, защита на корпоративни мрежи, penetration testing и превенция от атаки. Един от учредителите на „Българска Асоциация по Киберсигурност“ и „Българска Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери“
Резюме: Българското общество като част от глобалното интернет семейство, се развива интензивно и уверено в цифровата и информационна ера. Дигиталните инфраструктури се превръщат в гръбнак или критичен фактор за управлението и нормалното функциониране на всички ресурси и системи с национално значение, на модерна и иновативна икономика, прозрачно управление, на модерно и демократично гражданско общество.
Ключови думи: публично-частно партньорствo, киберсигурност, ЕС, критична инфраструктура

PUBLIC- PRIVATE  PARTNERSHIP IN CYBERSECURITY
Miroslav Stefanov

Abstract: Bulgarian society, as part of the global Internet family, is developing intensively and always in the digital and information age. Digital infrastructure is becoming a backbone or a critical factor for the management and proper functioning of all resources and systems of national importance, for a modern and innovative economy, transparent governance, for a modern and democratic civil society.
Key words: public-private partnership, cybersecurity, EU, critical infrastructure.