СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ ПРЕВОЗИ С ОГЛЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ ПРЕВОЗИ С ОГЛЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ ПРЕВОЗИ С ОГЛЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
135 Downloads
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация
и контрол на обществения транспорт“
в Общинско предприятие „Организация
и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил Колев е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва моменти и обстоятелства, относно спецификата на вътрешноградския обществен транспорт, както и подхода, необходим за адекватното и релевантно преминаване към източници на възобновяема енергия от източници, които се използват широко към момента.
Ключови думи: национална сигурност, вътрешноградски автобусен транспорт, времеви периоди, зелена енергия, пътникопоток

SPECIFICATION OF THE PUBLIC MASS TRANSPORT REGARDING NATIONAL SECURITY IN REPUBLIC OF BULGARIA

Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager – “Organization
and control of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines key moments and details regarding the specification of public mass transport and approach necessary adequate and relevant transitioning to renewable energy sources from those that are in usage up to nowadays
Key words: national security, public mass transport, time periods, green energy, passenger traffic