НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
140 Downloads
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Началник направление „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва въздействието върху националната сигурност, относно устойчивостта на градовете и по-специфично във вътрешноградския транспорт и важността на предизвикателствата в тази насока пред днешния ден.
Ключови думи: национална сигурност, вътрешноградски автобусен транспорт, устойчивост, зелена енергия, Ковид- 19

NATIONAL SECURITY AND SUSTAINABILITY IN PUBLIC BUS TRANSPORT
Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager- “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines effect linked between national security regarding sustainability of cities and specifically in the sphere of public bus transport
Key words: national security, public bus transport, sustainability, green energy, Covid-19