ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРИТЕ „СИГУРНОСТ“ и „ОТБРАНА“

ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРИТЕ „СИГУРНОСТ“ и „ОТБРАНА“

ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРИТЕ „СИГУРНОСТ“ и „ОТБРАНА“
184 Downloads
доц. д-р Людмила Векова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Людмила ВЕКОВА е доцент в ПУ „П.Хилендарски“, ръководител на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия факултет. Доктор по икономика (1989г.), доцент по социална защита (социално осигуряване и социално подпомагане). Била е изпълнителен директор на едни от най-големите пенсионноосигурителни дружества в България – ПОК „ДСК Родина“АД, ПОК „Съгласие“АД, ПОД „Пенсионноосигурителен институт“АД. Научните й интереси са в областта на социалната защита, пенсионното осигуряване и социалното подпомагане. Автор на множество статии и доклади по проблемите на социалното осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване, на организацията и управлението на социалната работа.
Резюме: Статията има за цел да представи основните характеристики и спецификата на законовата уредба на пенсионното осигуряване на работещите в системите „Сигурност“ и „Отбрана“. Разгледани са промените в режима на пенсиониране и изискванията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от различните категории служители в двете системи. Акцентирано е върху изясняване на принципните положения на специалния режим за придобиване на пенсионни права от категориите, посочени в чл.69 от Кодекса за социално осигуряване.
Ключови думи: пенсионно осигуряване, пенсионни права, работещи по чл.69 от Кодекса за социално осигуряване,

LEGAL REGULATION OF THE PENSION INSURANCE OF EMPLOYEES IN THE SECURITY
AND DEFENSE SECTORS
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Vekova
Lyudmila VEKOVA is an associate professor at Plovdiv University “P. Hilendarski”, head of the Department of Social Activities at the Faculty of Pedagogy. Doctor of Economics (1989), Associate Professor of Social Protection (social security and social assistance). She was the CEO of some of the largest pension insurance companies in Bulgaria – PIC DSK Rodina AD, PIC Saglasie AD, PIC Pension Insurance Institute AD. Her research interests are in the field of social protection, pension insurance and social assistance. Author of numerous articles and reports on the problems of social security, supplementary pension insurance, the organization and management of social work.
Abstract: The article aims to present the main characteristics and specifics of the legal framework for the pension insurance of employees in the “Security” and “Defense” systems. The changes in the retirement regime and the requirements for acquiring the right to a pension for insurance length of service and age of the different categories of employees in both systems are considered. Emphasis is placed on clarifying the principles of the special regime for the acquisition of pension rights in the categories specified in Article 69 of the Social Security Code.
Keywords: pension insurance, pension rights working under Article 69 of the Social Insurance Code