ПАТРИОТИЗЪМ – главният потърпевш от зигзагообразното развитие на българския народностен потенциал /Бягството от отечеството/

ПАТРИОТИЗЪМ – главният потърпевш от зигзагообразното развитие на българския народностен потенциал /Бягството от отечеството/

ПАТРИОТИЗЪМ – главният потърпевш от зигзагообразното развитие на българския народностен потенциал /Бягството от отечеството/
374 Downloads
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ – /ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: Погледнато от един по-различен „ъгъл“ към темата, се акцентира над една особена идеология над явлението патриотизъм, подкрепено с кратки /но точни/ примери от историята и оставащо на нас, тези в настоящето, гонейки обещания и думи за приказност извън пределите на отечеството, но най-вече към тези, следвайки бъдещето да осъзнаем ценностите си, да подобрят начина си на мислене и запазване на морала към тях самите и обществото – един от важните „ключове“ към запазване на достойнството пред самите нас, Светът и Майка България!
Темата и акцентите в нея подсказват на аудиторията как липсата на принципи и игнор към „корените“ би довело и до обезличаването ни първо като личности и второ като нация – тема интересна към настоящето!
Ключови думи: отечество, патрия, патриотизъм, граждани-държава, морал, идеология, Майка България, Българи, Дан Колов, промяната на мисленето.

PATRIOTISM – the main victim of the zigzag development of the Bulgarian national potential /Escape from the fatherland/
Tihomir Blagovestov
Abstract: Seen from a different „angle“ to the topic, the emphasis is on a special ideology over the phenomenon of patriotism, supported by short (but accurate) examples from history and left to us, those in the present, chasing promises and words of fairytale outside the homeland , but especially to those who follow the future to realize their values, to improve their way of thinking and to preserve morality towards themselves and society – one of the important „keys“ to preserving dignity before ourselves, the World and Mother Bulgaria!
The topic and the accents in it suggest to the audience how the lack of principles and ignorance of the „roots“ would lead to our depersonalization, first as individuals, second as a nation – a topic interesting to the present!
Key words: fatherland, patria, patriotism, citizens-state, morality, ideology, Mother Bulgaria, Bulgarians, Dan Kolov, the change of thinking.