ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

ОБЯСНЕНИЯТА НА ИВАН БАГРЯНОВ ЗА УСИЛИЯТА МУ ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ ОТ ВОЙНАТА ПРЕЗ 1944 ГОДИНА
466 Downloads

професор д.и.н. Манчо Веков

Проф. д.и.н. Манчо ВЕКОВ е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор по история” (PhD) след защита на дисертация върху „Проблеми на историческата метрология“, 1990 г.
2014 г. получава научната степен Доктор на историческите науки (DSc) след защита на дисертационен труд на тема: „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“. 2017 – удостоен е с академичната длъжност професор. Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания – БАН и заместник – ръководител на секция „Помощни исторически науки и информатика”. Член на редколегията на списание „Родознание/Genealogia”. Главен редактор на „Интердисциплинарни диалози на историята” (С., 2009, 366 с.) и „Евразийски хоризонти: минало и настояще“ (С., 2011, 437 с.). Автор е над 100 студии и статии, на монографиите: Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с.
– удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.; Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.; Българската гнеалогията в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.
Резюме: Саморъчно написано дознание от Иван Багрянов пред следсвените органи разпитвали го във връзка с „народния съд“. Изложението на Багрянов опровергава тезата за провеждане на демагогска политика.
Ключови думи: Иван Багрянов, демагогската политика на Багрянов, народния съд, 1939-1944 г. , 90 дневното правителство на Багрянов, Германия, Съюзите, Втората Световна война.

The explanations of Ivan Bagryanov
for his efforts to bring Bulgaria
out from the war in 1944.
Professor DCs Mancho Vekov
Born February 20, 1960 in Sofia. He graduated from the Higher Institute of Economics, Sofia. Scientific Field of Career at the Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences as a Doctor of History (PhD) after the defense of a thesis on “Problems of Historical Metrology, 1990. 2014 is awarded the Doctor of Historical Sciences (DSc) after a dissertation thesis defense entitled: “Measurement Units in Europe before the Decimal Meteorological System (XVII-XX centuries)”. 2017 – Professor of the Academy. Member of the Scientific Council of the Institute for Historical Research – BAS and Deputy Head of Section “Auxiliary Historical Sciences and Informatics”. Member of Editorial Board of Genealogy / Genealogy magazine. Chief Editor of “Interdisciplinary Dialogues of History” (S., 2009, 366 p.) And “Eurasian Horizons: Past and Present” (Sofia, 2011, 437 pp.). Author has more than 100 studies and articles, the monographs: The metric system in Bulgaria. Metric Reforms and Metrology Activity 18th-20th Century. С., 2007, 276 pp. – awarded for the scientific achievement of the IEI for 2007; Historische Metrologie Bulgariens XV-XIX Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS .; The Bulgarian Gyneology in the Years of the Transition (1990-2015). Historical and scientific aspects. C., 2017, 613 pp.

Abstract: A self-written inquiry by Ivan Bagryanov before the investigative bodies interrogated him in connection with the „people’s court“. Bagryanov’s statement refutes the thesis of conducting a demagogic policy.
Keywords: Ivan Bagryanov, Bagryanov’s demagogic policy, the People’s Court, 1939-1944, the 90-day government of Bagryanov, Germany, the Unions, the Second World War.