НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС
2259 Downloads

Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ

Полковник доц. д-р инж. Галин ИВАНОВ е преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и е бил хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Притежава три магистърски степени: една в професионално направление „Военно дело“, магистър по „Икономика“ от УНСС – гр. София и е инженер по Геодезия, фотограметрия и картография. Хабилитиран е в професионално направление „Национална сигурност“. Автор е на множество книги, научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на военното дело и националната сигурност. Експерт в областта на мениджмънта на сложни организации, сценарийното моделиране и управление на човешките ресурси, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в България. Заместник-председател е на Общото събрание на Военна академия „Г. С Раковски“.
Резюме: Статията акцентира върху проблемните въпроси на националната сигурност на държавата в условията на пандемия от коронавирус. Анализирани са административните подходи за справяне с пандемията. Представени са два генерални сценарии за националната сигурност на държавите по света в условията на пандемия от коронавирус, както и три най-вероятни частни сценарии за държавите от региона на Балканския полуостров. Очертани са предизвикателствата и перспективите за бъдещото развитие на държавите в условията на пандемична обстановка.
Ключови думи: Коронавирус, пандемия, сценарии, национална сигурност, въоръжени сили, военно положение.

NATIONAL SECURITY OF THE STATE
IN CONDITIONS OF A CORONAVIRUS PANDEMIA
Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor,
Colonel, Security and Defense Management Department, National Defence College “G. S. Rakovski“

Abstract: The article focuses on the problematic issues of national security of the state in the context of a coronavirus pandemic. Administrative approaches to addressing the pandemic have been analyzed. Two general scenarios for national security of countries around the world in the context of a pandemic from a Crownvirus are presented, as well as three most likely private scenarios for countries in the Balkan Peninsula. The challenges and prospects for the future development of the countries in a pandemic situation are outlined.
Keywords: Coronavirus, pandemic, scenarios, national security, armed forces, martial law.