ЩАБНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ СИЛИТЕ НА НАТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR), СЛЕДВАЩ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ВРЪЗКАТА БЪЛГАРИЯ – НАТО

ЩАБНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ СИЛИТЕ НА НАТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR), СЛЕДВАЩ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ВРЪЗКАТА БЪЛГАРИЯ – НАТО

ЩАБНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ СИЛИТЕ НА НАТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR), СЛЕДВАЩ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ВРЪЗКАТА БЪЛГАРИЯ – НАТО
486 Downloads

Автор: Майор Владимир Върбанов,
Съветник по комуникациите в Щабния елемент
за интегриране на силите на НАТО на територията на Р България (NFIU BGR).

Майор Владимир ВЪРБАНОВ e роден в град Сливен през 1984. Завърша СОУ „Г. С. Раковски“ в гр. Котел. Обучавал се е в НВУ „Васил Левски“, където завършва бакалавърската си степен, а по- късно се обучава във Военния университет по Логистика на Сухопътните войски на САЩ- (Army Logistics University- Fort Lee, VA, USA) и във В. А. „Г. С. Раковски“- гр. София. Същият е завършил обучението си по следните магистърски специалности: „Мениджмънт в мироопазващи операции“ и „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“. Служил е в 38-ми батальон за ядрена, химическа и биологична защита (ЯХБЗ). Има международен опит в контекста на участия в мисия на НАТО в Афганистан през 2011 г. и 2012 г. От близо година и половина работи в сферата на Стратегическите комуникации и Връзките с обществеността. Към настоящия момент е Съветник по комуникациите в Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в
Р България.
Резюме: Статията представлява един исторически поглед върху основаването и развитието на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО на територията на Р България, с моменти на акцент за връзката България-НАТО. Статията разглежда нуждата от създаването на такъв многонационален щаб, описват се предизвикателствата пред създаването и развитието. Разглежда се и участието на Щабния елемент в национални и международни учения. В нея рефлектират също дипломацията и спецификата на работата в многонационална среда, като важни аспекти за успешно изпълнение на задачите.
Ключови думи: NFIU BGR, сигурност, стабилност, Щабен елемент, НАТО, подпомагане, приемане, развръщане, интегриране.

THE NATO FORCE INTEGRATION UNIT ON
THE TERRITORY OF REPUBLIC OF BULGARIA
(NFIU BGR), NEXT STAGE IN THE DEVELOPMENT
OF THE CONNECTION BULGARIA – NATO.
Author: Major Vladimir Varbanov, Communications Adviser at the NATO Force Integration Unit Bulgaria (NFIU BGR).

Major Vladimir VARBANOV was born in the town of Sliven in 1984. He graduated High school “G. S. Rakovski” in the town of Kotel. On a later stage, he was trained at the National Military University “Vasil Levski”, where he completed his bachelor degree. Moreover, he studied at the National Defence College “G. S. Rakovski”, and in the Army Logistics University-Fort Lee, VA, USA. He has accomplished his master degrees in the following areas: “Management in peacekeeping operations” and “Organization and management of military formations at operational level”, specialization – “Logistics”. He has worked at 38th CBRN Unit for almost 10 years. He has an international experience in the context of participation in a NATO mission in Afghanistan during 2011 and 2012. For nearly a year and a half, he is working in the Strategic Communications and Military Public Affairs domain. At present, he is assigned as Communications Adviser at the NATO Force Integration Unit – Bulgaria (NFIU BGR).
Article Summary: The article represents a historical view on the foundation and development of the NATO Force Integration Unit on the territory of the Republic of Bulgaria, with moments of emphasis on the connection of Bulgaria-NATO. The article examines the need to create a multinational headquarters, and further describes general challenges for the establishment and development. Additionally, it depicts the NFIU BGR participation in the national and multinational military exercises. It reflects also the diplomacy and the specifics of work in a multinational environment, as important aspects for successful accomplishment of the tasks.
Key words: NFIU BGR, security, stability, multinational HQ, NATO, support, reception, staging, onward movement, integration, deployment.